Paŭline Johnson (10 March 1861 – 7 March 1913)

Pauline Johnson ( Tekahionwake ) estis la plej juna el la kvar infanoj de la grandĉefo de Ses-Naciaj indiĝenoj kaj lia edzino Emily S. Howells, denaska anglino el Bristol, Granda Britio.

Ĉefo Johnson apartenis al la fama Mohavka tribo, kiu antaŭ 44 jaroj faris unuiĝon de 50 familioj sub gvido de fama ĉefo Hiawatha – tiam konata kiel Frataro de Kvin Nacioj. Pro fidela subteno de britoj kaj helpo kontraŭbatali la francojn kaj la koloniajn revoluciulojn, al ili estis donacita tre fekunda areo sur la bordo de Grand-rivero en la dsitrikto Brant, Ontario.

Tie ankaŭ Paŭline Johnson naskiĝis en la jaro 1862. Tre juna, eĉ antaŭ ŝi scipovis skribi, ŝi komencis “fari” poeziaĵojn. Iam amiko de ŝia patro, antaŭ forveturo al urbo, demandis – kion ŝi volus ricevi, kion li portu kiel doanco el la urbo? Ŝi tuj respondis: “Versojn, mi petas!” Dekdujara ŝi jam skribis respektindajn poemojn.

Ŝia eduko estis sen mez- kaj altlernejo, sed ŝi havis bonan memoron kaj ŝi multe legis.

La unuaj poemoj estis presitaj en Nov-Jorkaj revuoj, poste ankaŭ en Kanado – Toronto. Turnmomento ekstrema okazis en Toronto – en la jaro 1892. La klubo de junaj Liberaluloj ( politika partio ) aaranĝis vesperon de la Kanada literaturo, al kiu oni invitis persone atingeblajn Kanadajn aŭtorojn legi siajn verkojn. Ankaŭ ŝi estis invitita kaj legis la poemon – “Krio de Indiana Edzino”. Ŝi deklamis ĝin imprese, parkere. La tuta aŭdantaro brue aplaŭdis. Ŝi estis la sola, kiu devis deklami aldonaĵojn.

La sekvintan tagon la tuta Toronto- gazetaro laŭdis ŝin kaj demandis, kial oni ne publikigas ŝiajn poemojn.

De taim oni aranĝis deklamadon de ŝiaj poemoj tra la tuta lando kaj poste eĉ en Britio ( 1894 ) kaj Usono. En la jaro 1903 aperis ŝia duan poemaro “Canadian Born” kiu vendiĝis dum unu jaro.

Dum 16 jaroj ŝi vojaĝis deklamante kaj ravante la aŭskultantojn, kaj fine ekamis la belan urbon Vankuvero, kie ŝi ekloĝis kaj tie mortis en la jaro 1913.

Loĝante en Vankuvero, ŝi aŭskultis kaj skribis la legendojn de la lokaj indianoj.Ŝi kompilis libron:”The Legends of Vancouver,” el kiuj mi ĉi tie presas la unuan legendon de la libro.

( Aperos en la Kanada Antologio la legendo “La Du Fratinoj,” kaj ankaŭ traduko de ŝia poemo “Birda Lulkanto,” pere de Hilda Dresen kaj la menciita poemo,” Krio de Indiana Edzino.” )

 

LA DU FRATINOJ

Oni povas ilin vidi rigardante nordokcidenten, kie la rev-montetoj naĝas en la ĉielon meze de ĉiam ŝaŭmantaj, perlaj kaj grizaj nuboj. Ili kaptas la plej fruan signon de sunleviĝo. Ili tenas la lastan koloron de sunsubiro. Ĝemelaj montoj ili estas, levante siajn pintojn super la plej serena urbo de Kanado, kaj konataj tra la tuta Brita Emperio kiel “la leonoj de Vankuvero’. Kelkfoje la fumo de arbarbrulo nebuligas ilin – ĝis ili brilas ĉe la blua ĉielo, tro belaj por pentri. Kelkfoje pluvo surmetas nebulŝalojn ĉirkaŭ iliajn pintojn, kaj tiam ili paliĝas ĝis ombraj siluetoj, fandiĝas kaj malaperas. Sed dum la plej multo da tagoj en la jaro la suno ĉirkaŭas ilin per gloro de orradioj. La luno banas ilin en torento de arĝento. Ofte, kiam la urbo estas vualita de pluvo, la suno flavigas ilin per profunda oranĝkoloro; dum lunlumo kaj ombro ili staras senmove, ridetas okcidenten trans la akvon de la malkvieta Pacifiko, orienten al la kanjono de Kapilano. Indianaj triboj ne konas ĉi pintojn kiel “leonoj.” Eĉ la cefo, kiu antaŭ ne longe vojaĝis al la “feliĉa ĉaslando” – neniam aŭdis ĉi nomon, ĝis mi menciis tion dum unu rava aŭgusta tago, kiam ni kune sekvis la padon al kanjono. Li estis surprizita pri la nomo, tiam mi menciis la fonto de tio, kaj demandis – ĉu li memoras la leonojn sur la Trafalgar Placo en Londono. Jes, li memoris tiujn belajn skulptaĵojn, kiam lia menso tuj kaptis la similecon. Ŝajnis ke tio plaĉis al li kaj lia visaĝo esprimis rememorojn pri la muĝanta, malproksima urbego. Sed la voĉo de sango estis pli forta, kaj li tuj komencis la indianan legendon pri la Ĝemelaj Montoj, rakonton tute ne konatan al la plavisaĝuloj, kiuj vidas la du “leonojn” ĉiutage, sen la amo por ili, kiu estas en la koro de la indianoj, sen kono de la sekreto pri “la du fratinoj”. La legendo estis tre rava, dum ĝi venis de liaj lipoj en rompita angla lingvo, kaj dolĉe glitis de lia lango. Liaj gestoj fortaj, graciaj, komprenemaj estis kiel kadro ĉirkaŭ bela pentraĵo, kaj liaj amplenaj okuloj lumigis ĝin.

“Antaŭ multaj jarmiloj,” li komencis,” tie ne estis la du pintoj kiel postenantaj gardistoj de ĉi tiu sunsubira marbordo. Ili estis metitaj tien longe post la unua kreado, kiam Sagaalio Taio fandis la montojn, kreis la grandajn riverojn kie la salmoj naĝas, pro sia amo al indianaj infanoj, kaj sia kono por iliaj necesoj. Dum tiu tempo ĉi tie loĝis multaj bravaj indianaj triboj ĉe la Pacifiko – en la montaro, kaj sur la bordoj de la rivero Frazer. Regis indianaj kutimoj. Indianaj kredoj estis estimataj. Tiam estis la tempo de legendkreo, kiam gravaj aferoj okazis kiuj faris la tradiciojn de hodiaŭ. Eble plej grava el tiuj legendoj – pri la du fratinoj, kiu estas nun konata kiel :La filinoj de ĉefo”, kaj al ili ni povas danki pro la paco kiun ni havas nun, kaj en kiu ni vivis dum nekalkuleblaj lunoj. Ekzistas tre malnova kutimo ce la triboj ĉe la marbordo – kiam niaj filinoj pasas de infaneco en la gravan mondon de la virineco, la okazo estas konsiderata kiel tre ĝojiga. La animo kiu posedas la kvaliton iam estis patrino de batalanto, bravulo – estis estimata de la plej multo da nacioj; sed ĉe ni – la triboj de Sunsubiro, ŝi estis honorata super ĉiuj homoj. La geaptroj faras grandan festenon kun dancoj dum multaj tagoj. La tuta tribo kaj la ĉirkaŭaj estas invititaj. Pli ol tio – kelkfoje kiam granda Taio festenas honore de sia filino, la triboj de for a bordo, de la malproksima nordo, de la interna lando, de la insulo, de la Karibua lando estas kunvenigataj kiel gastoj al la festo. Dum ĉi tiuj tagoj de ĝojado la filino estas sidigita sur alta seĝo, sur alta loko – ĉu ŝi estas edzinigebla? Ĉu edziniĝo ne signifas patrinecon? Ĉu patrino ne signifas pli grandan nacion de bravaj filoj kaj filinoj? Kiuj denove naskos filojn kaj filinojn.

Tio okazis antaŭ multaj jarmiloj, kiam la Granda Tajio havis la du filinojn, kiuj estis kreskintaj ĝis virineco. Dum la printempo, kiam la unua granda naĝo de salmo plenigis la riverojn, kaj olaliaj arbustoj estis pezaj de floroj, la du filinoj estis junaj, amindaj kaj tre belaj. Ilia patro, la granda Taio prepariĝis por la festo, tia kia ne estis vidinta ĉe la marbordo. Devis veni tagoj de ĝojado, homoj devis veni de multaj mejloj, devis porti multe da donacoj por la filinoj, kaj ricevi donacojn grandvalorajn de la ĉefo, kaj gastameco devis regitiel longe, kiel ĝojemaj piedoj povis danci, kaj lipoj povis ridi, kaj buŝoj gustumi la fiŝojn, ĉasaĵojn kaj olaliojn. Unu fakto sole ombrigis la ĝojon. La ĉefo, la Granda Tajio, tiutempe militas kun la indianoj de la nordo, proksime al Prince George laŭ nomigo de nuntempaj palvisaĝuloj. Gigantaj militkanuoj glitis laŭ la tuta bordo, militantoj padelis, militantoj rompis la noktan silenton, malamo, venĝo, atakoj, teruro aŭdiĝis ĉie. Sed la granda Tajio militinta dum semajnoj revenis kaj ridis pri la batalo kaj sangoverŝado, ĉar li gajnis ĉiujn batalojn, kaj li bone povis forlasi la batalkampon por mallonga tempo kaj festeni honore de familio. Li moke ne aŭskultis al iliaj batalkrioj. Li ignoris la klakojn de remiloj, kaj prepariĝis, kiel granda Tajio devas, reĝe ĝojigi siajn tribanojn je honoro de siaj filinoj.

Sed sepsunojn antaŭ la granda fest la du filinoj venis antaŭ lin man-en-mane. “Ho! Nia patro,” ili diris, “Ĉu ni rajtas paroli?”

“Parolu, miaj filinoj, miaj knabinoj kun aprilaj okuloj kaj koroj de junio.”

“Iutage ho! nia patro, ni povas naski homidon, kiu povas plenkreski tia povplena Tajio kia vi estas, kaj honore je tio, ni venas petante vian favoron. Vi! Nia patro!

“Vi havas la privilegion dum tiu ĉi festo ricevi ĉiun favoron, kiun viaj koroj deziras,” li respondis gracie, kaj metis siajn fingrojn sur iliajn mentonojn. “La favoro estas kun vi antaŭ ol vi demandas tion, miaj filinoj.”

“Laŭ nia deziro, invitu la grandan nordan malamikan tribon – la tribon kun kiu vi militas – al tiu ĉi festeno,” ili petis timeme.

“Al nia festo, al festo je honoro de virino?” li ekkriis nekredeme.

“Tiel ni deziras”, ili respondis.

“Kaj tiel okazu,” li deklaris.

“Mi ne povas nei ion ĉi tage, kaj iam vi povos naski filojn por beni la pacon, pri kiu vi petas, kaj siajn patrinojn.”

Tiam li turniĝis al ĉiuj junaj homoj de la tribo kaj komandis:”faru fajrojn dum sunsubiro ĉe ĉiuj limoj, fajrojn de bonveno. Prenu kanotojn kaj veturu norden, salutu la malamikoon kaj rakontu, ke mi, la granda Tajio de Kapilano, petas – ne ordonas – ke ili venu al la graanda festo je honoro de miaj du filinoj.” Kiam la norda tribo ricevas la inviton, ili amase venis al la festo de la granda paco. Ili kunprenis siajn virinojn kaj infanojn, ili kunportis ĉasaĵojn kaj fiŝojn, oron kaj blankŝtonajn kolornamojn, korbojn kaj skulptitajn ĉerpilojn, belege teksitajn kovrilojn por meti ilin ĉe la piedoj de la nun konfirmita reganto, la granda Tajio. Li siavice donis ĉion, kion povis demandi la tradicio. Venis longaj gagaj tagoj de ĝojado, noktoj de dancado – tendfajroj kaj grandaj kvantoj da manĝo. La militaj kanotoj estis malplenaj je mortigaj armiloj kaj plenigitaj per ĉiutaga kapto de salmo. La malamikecaj militkantoj ĉesis, kaj anstataŭ ili klakis la mallaŭta sono de dancanataj piedoj, sonis la voĉoj de kanatntaj virinoj, bruis la ludantaj infanoj – de du povplenaj triboj, kiuj ĝis nun estis malamikoj de pratempo. La daŭra frateco estis sigelita inter ili – iliaj militkantoj ĉesis por ĉiam.

“Tiam Sagalio Tajio ridetis al siaj indianaj infanoj: “ Mi faros ĉi junukulajn virinojn senmortaj,” li diris kun pokalo en mano. Li levis la du filinojn de la honora seĝo kaj sidigis ilin por eterne sur alta loko, ĉar ili naskis du idojn – Paco kaj Frateco. Ĉiu el ili estas nun granda Tajio kaj regas ĉi landon.” Kaj sur la montpinto la filinoj de la ĉefo estas videblaj envolvitaj en suno kaj neĝo, la steloj de ĉiu sezono. Ili staras tie sur alta loko dum multaj jarmiloj, kaj staros dum venontaj miljaroj, gardante la pacon de la Pacifika bordo kaj kvieton de la Kapilana kanjono.

Tradukis K. Smilga

 1. Pingback: valtrex 500mg uk
 2. Pingback: price of ventolin
 3. Pingback: cost of modafinil
 4. Pingback: buy priligy
 5. Pingback: gabapentin buy usa
 6. Pingback: furosemide brand
 7. Pingback: zithromax cost
 8. Pingback: ventolin order
 9. Pingback: can i buy provigil
 10. Pingback: cost of priligy
 11. Pingback: gabapentin price
 12. Pingback: blue pill viagra
 13. Pingback: lasix 40 mg cost
 14. Pingback: amoxicillin 825 mg
 15. Pingback: ivermectin usa
 16. Pingback: ed trial pack
 17. Pingback: ivermectin cattle
 18. Pingback: zithramax cena
 19. Pingback: cialis from usa
 20. Pingback: doxycycline mono
 21. Pingback: ivermectin 5 mg
 22. Pingback: price of clomid
 23. Pingback: ivermectin 100mg
 24. Pingback: 1
 25. Pingback: prednisone capsule
 26. Pingback: cheap pills online
 27. Pingback: priligy uses
 28. Pingback: ed men
 29. Pingback: do i have ed
 30. Pingback: stromectol pill
 31. Pingback: blogery_i_dorogi
 32. Pingback: п»їviagra pills
 33. Pingback: viagra price
 34. Pingback: podolsk-region.ru
 35. Pingback: chelovek-iz-90-h
 36. Pingback: what causes ed
 37. Pingback: muse for ed
 38. Pingback: cialis vision loss
 39. Pingback: top
 40. Pingback: site
 41. Pingback: Ukrainskie-serialy
 42. Pingback: rx lisinopril 10mg
 43. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 44. Pingback: tinderentrar.com
 45. Pingback: psy2022
 46. Pingback: psy
 47. Pingback: 4569987
 48. Pingback: link
 49. Pingback: the best ed pills
 50. Pingback: erection pills
 51. Pingback: propecia purchase
 52. Pingback: 777
 53. Pingback: D4
 54. Pingback: 2021
 55. Pingback: The Revenant
 56. Pingback: viagra pills
 57. Pingback: doses of paxil
 58. Pingback: floxin capsules
 59. Pingback: cheap ed pills usa
 60. Pingback: b12 and synthroid
 61. Pingback: online diflucan
 62. Pingback: priligy shop
 63. Pingback: Hul96S8jSWs
 64. Pingback: img
 65. Pingback: metoprolol price
 66. Pingback: viagra price
 67. Pingback: terbinafine cheap
 68. Pingback: clubhouse invite
 69. Pingback: propranolol uk
 70. Pingback: buy cleocin
 71. Pingback: viagra price
 72. Pingback: precio cialis
 73. Pingback: floxin generic
 74. Pingback: ciplox tablets
 75. Pingback: isosorbide online
 76. Pingback: lasix 40 mg
 77. Pingback: awncdevk
 78. Pingback: tik tok
 79. Pingback: slchnwpg
 80. Pingback: 141generic2Exare
 81. Pingback: buy cialis online
 82. Pingback: erythromycin uk
 83. Pingback: permethrin usa
 84. Pingback: genericVGR
 85. Pingback: acetazolamide usa
 86. Pingback: order clozapine
 87. Pingback: cheap cialis
 88. Pingback: cialis online
 89. Pingback: buspirone 10mg uk
 90. Pingback: buy viagra online
 91. Pingback: buy fexofenadine
 92. Pingback: svaty 7
 93. Pingback: svaty 7 sezon
 94. Pingback: svaty—7—sezon
 95. Pingback: cheap furosemide
 96. Pingback: buy sildenafil
 97. Pingback: zyvox australia
 98. Pingback: furadantin
 99. Pingback: zocor uk
 100. Pingback: cheap zestril 10mg
 101. Pingback: verapamil price
 102. Pingback: valtrex generic
 103. Pingback: tricor for sale
 104. Pingback: toprol 25mg nz
 105. Pingback: viagra 100mg
 106. Pingback: tenormin cheap
 107. Pingback: vardenafil dosage
 108. Pingback: skelaxin australia
 109. Pingback: 60 mg zyrtec
 110. Pingback: risperdal usa
 111. Pingback: revatio prices
 112. Pingback: retin-a cream usa
 113. Pingback: join vk
 114. Pingback: cheapest reglan
 115. Pingback: pulmicort online
 116. Pingback: proscar generic
 117. Pingback: buy cheap viagra
 118. Pingback: procardia nz
 119. Pingback: prilosec online
 120. Pingback: motrin prices
 121. Pingback: Valtrex
 122. Pingback: 232dfsad
 123. Pingback: meclizine pills
 124. Pingback: buy viagra online
 125. Pingback: buy viagra online
 126. Pingback: lopid 300 mg price
 127. Pingback: elavil lab test
 128. Pingback: zithromax 500mg
 129. Pingback: lamisil pills
 130. Pingback: imuran price
 131. Pingback: viagra pills
 132. Pingback: viagra substitute
 133. Pingback: review
 134. Pingback: cialis website
 135. Pingback: cheap cialis
 136. Pingback: cialis coupon
 137. Pingback: imdur 40 mg uk
 138. Pingback: hyzaar medication
 139. Pingback: diabetes and ed
 140. Pingback: buy Cipro online
 141. Pingback: flomax pharmacy
 142. Pingback: etodolac 300mg nz
 143. Pingback: viagra pill viagra
 144. Pingback: diamox australia
 145. Pingback: generic viagra
 146. Pingback: dzhonuikfilm4
 147. Pingback: matrica-film
 148. Pingback: coumadin nz
 149. Pingback: compazine 5 mg nz
 150. Pingback: cheapest coreg
 151. Pingback: cialis rxlist
 152. Pingback: viagra walmart
 153. Pingback: tadalafil tablets
 154. Pingback: 158444
 155. Pingback: assignment define
 156. Pingback: HD
 157. Pingback: my paper writer
 158. Pingback: no rx viagra
 159. Pingback: hod-korolevy-2020
 160. Pingback: 44549
 161. Pingback: 44548
 162. Pingback: cbd oil sale
 163. Pingback: viagra pill 100mg
 164. Pingback: viagra 50 mg
 165. Pingback: buy viagra
 166. Pingback: viagra boots
 167. Pingback: buy cbd oil online
 168. Pingback: loans online
 169. Pingback: fast payday loans
 170. Pingback: viagra girls
 171. Pingback: prescription drugs
 172. Pingback: personal loans mn
 173. Pingback: batmanapollo
 174. Pingback: best insurance car
 175. Pingback: aaa car insurance
 176. Pingback: car insurance usaa
 177. Pingback: casino slot games
 178. Pingback: hollywood casino
 179. Pingback: generic cialis
 180. Pingback: casino slot
 181. Pingback: slot machine
 182. Pingback: best casino online
 183. Pingback: best online casino
 184. Pingback: selling viagra
 185. Pingback: slot machine
 186. Pingback: buy viagra
 187. Pingback: celexa australia
 188. Pingback: viagra
 189. Pingback: catapres prices
 190. Pingback: casodex online
 191. Pingback: Biaxin 500mg nz
 192. Pingback: cialis low dose
 193. Pingback: baclofen 25mg usa
 194. Pingback: avapro 150mg uk
 195. Pingback: order cialis
 196. Pingback: arava 10 mg pills
 197. Pingback: CFOSPUK
 198. Pingback: actos 30mg nz
 199. Pingback: lexapro 10 mg cost
 200. Pingback: generic drugs
 201. Pingback: like-v.ru
 202. Pingback: Cialis 20 mg usa
 203. Pingback: Cialis 10mg price
 204. Pingback: cheap cialis
 205. Pingback: sildenafil
 206. Pingback: Viagra 100mg otc
 207. Pingback: buy sildenafil
 208. Pingback: krsmi.ru
 209. Pingback: is cialis generic
 210. Pingback: buy cheap viagra
 211. Pingback: psy psy psy psy
 212. Pingback: hollywood casino
 213. Pingback: buy cialis
 214. Pingback: Tenet Online
 215. Pingback: dom2-ru
 216. Pingback: 525
 217. Pingback: 323
 218. Pingback: batmanapollo.ru
 219. Pingback: prednisone cost
 220. Pingback: viagra online
 221. Pingback: cialis coupon
 222. Pingback: moskva-psiholog
 223. Pingback: viagra for sale
 224. Pingback: canada ed drugs
 225. Pingback: viagra reviews
 226. Pingback: gambling casino
 227. Pingback: levitra
 228. Pingback: hollywood casino
 229. Pingback: dom 2
 230. Pingback: slots online
 231. Pingback: generic cialis
 232. Pingback: 20 cialis
 233. Pingback: 20 cialis
 234. Pingback: buy propecia
 235. Pingback: cialis generic
 236. Pingback: pharmacy
 237. Pingback: generic for cialis
 238. Pingback: money casinos
 239. Pingback: new cialis
 240. Pingback: generic cialis
 241. Pingback: cash advance
 242. Pingback: bitly
 243. Pingback: buy viagra online
 244. Pingback: online casinos
 245. Pingback: rlowcostmd.com
 246. Pingback: casino real money
 247. Pingback: cheap cialis
 248. Pingback: levitra generic
 249. Pingback: viagra coupon
 250. Pingback: viagra price
 251. Pingback: viagra 100mg
 252. Pingback: bitly.com
 253. Pingback: t.me/psyhell
 254. Pingback: viagra 100 mg
 255. Pingback: viagra
 256. Pingback: top erection pills
 257. Pingback: impotence pills
 258. Pingback: buy cheap cialis
 259. Pingback: viagra generic
 260. Pingback: cialis free trial
 261. Pingback: viagra 50mg
 262. Pingback: tylenol arthritis
 263. Pingback: kaletra
 264. Pingback: cialis prices
 265. Pingback: buy viagra
 266. Pingback: canadian cialis
 267. Pingback: canada pharmacy
 268. Pingback: chloroquine 250 mg
 269. Pingback: buy viagra online
 270. Pingback: online cialis buy
 271. Pingback: viagra
 272. Pingback: viagra generic
 273. Pingback: djoker film
 274. Pingback: film doktor_liza
 275. Pingback: Discount viagra
 276. Pingback: cialis pill
 277. Pingback: levitra dosage
 278. Pingback: buy cialis
 279. Pingback: generic viagra
 280. Pingback: buy cialis
 281. Pingback: viagra cost
 282. Pingback: buy cialis pills
 283. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 284. Pingback: coronavirus
 285. Pingback: psyhelp_on_line
 286. Pingback: cialis online
 287. Pingback: psiholog
 288. Pingback: sildenafil
 289. Pingback: sildenafil citrate
 290. Pingback: Beograd film 2020
 291. Pingback: generic cialis
 292. Pingback: buy viagra
 293. Pingback: cialis
 294. Pingback: viagra
 295. Pingback: canadian pharmacy
 296. Pingback: online pharmacy
 297. Pingback: film t-34
 298. Pingback: strelcov 2020
 299. Pingback: cialis pills
 300. Pingback: levitra
 301. Pingback: buy cialis cheap
 302. Pingback: generic viagra
 303. Pingback: cialis
 304. Pingback: viagra pills
 305. Pingback: buy cialis
 306. Pingback: kinoxaxru.ru
 307. Pingback: cheap viagra
 308. Pingback: cialis 20mg
 309. Pingback: generic cialis
 310. Pingback: astrolog
 311. Pingback: ¯jak Son³k
 312. Pingback: +
 313. Pingback: viagra online
 314. Pingback: viagra
 315. Pingback: DSmlka
 316. Pingback: vk 2020
 317. Pingback: pod-vodoi
 318. Pingback: led-2
 319. Pingback: The-Gentlemen
 320. Pingback: koma 2020
 321. Pingback: human-design-space
 322. Pingback: dizajn cheloveka
 323. Pingback: human design
 324. Pingback: Film 2021
 325. Pingback: Film 2020
 326. Pingback: Film
 327. Pingback: #1plus1
 328. Pingback: 1plus1serial.site
 329. Pingback: tvrv.ru
 330. Pingback: fioricet2020.com
 331. Pingback: Genfio.com
 332. Pingback: Watch+movies+2020
 333. Pingback: Dailymotion
 334. Pingback: serial 2020
 335. Pingback: Dollface-Season-1
 336. Pingback: Evil-Season-4
 337. Pingback: гдз
 338. Pingback: Evil-Season-3
 339. Pingback: Evil-Season-2
 340. Pingback: Evil-Season-1
 341. Pingback: See-Season-1
 342. Pingback: 4serial.com
 343. Pingback: canpharmb3.com
 344. Pingback: genericvgrmax.com
 345. Pingback: hqcialismht.com
 346. Pingback: topedstoreusa.com
 347. Pingback: 1 seriya
 348. Pingback: bofilm
 349. Pingback: LostFilm HD 720
 350. Pingback: kinosmotretonline
 351. Pingback: HDrezka
 352. Pingback: movies hdrezka
 353. Pingback: dorama hdrezka
 354. Pingback: youtube2019.ru
 355. Pingback: cerialest.ru
 356. Pingback: serial
 357. Pingback: kinokrad-2019
 358. Pingback: filmy-kinokrad
 359. Pingback: Kinokrad
 360. Pingback: Watch TV Shows
 361. Pingback: movies
 362. Pingback: wwin-tv.com
 363. Pingback: Video
 364. Pingback: 2020
 365. Pingback: HD-720
 366. Pingback: ++++++
 367. Pingback: watch
 368. Pingback: +1+
 369. Pingback: 00-tv.com
 370. Pingback: hs;br
 371. Pingback: we-b-tv.com
 372. Pingback: cialis online
 373. Pingback: cialis generic
 374. Pingback: canada pharmacy
 375. Pingback: drugstore online
 376. Pingback: canada pharmacies
 377. Pingback: viagra online
 378. Pingback: viagra
 379. Pingback: viagra 100mg
 380. Pingback: vardenafil
 381. Pingback: Buy viagra
 382. Pingback: buy levitra online
 383. Pingback: buy cials online
 384. Pingback: example.org.17
 385. Pingback: facebook
 386. Pingback: a2019-2020
 387. Pingback: #macron #Lassalle
 388. Pingback: cleantalkorg2.ru
 389. Pingback: 2019
 390. Pingback: hdmobilesex.me
 391. Pingback: 134GULrsu6D
 392. Pingback: Cialis coupon
 393. Pingback: Cialis coupon
 394. Pingback: Generic cialis
 395. Pingback: writeaessay

Comments are closed.