Paŭline Johnson (10 March 1861 – 7 March 1913)

Pauline Johnson ( Tekahionwake ) estis la plej juna el la kvar infanoj de la grandĉefo de Ses-Naciaj indiĝenoj kaj lia edzino Emily S. Howells, denaska anglino el Bristol, Granda Britio.

Ĉefo Johnson apartenis al la fama Mohavka tribo, kiu antaŭ 44 jaroj faris unuiĝon de 50 familioj sub gvido de fama ĉefo Hiawatha – tiam konata kiel Frataro de Kvin Nacioj. Pro fidela subteno de britoj kaj helpo kontraŭbatali la francojn kaj la koloniajn revoluciulojn, al ili estis donacita tre fekunda areo sur la bordo de Grand-rivero en la dsitrikto Brant, Ontario.

Tie ankaŭ Paŭline Johnson naskiĝis en la jaro 1862. Tre juna, eĉ antaŭ ŝi scipovis skribi, ŝi komencis “fari” poeziaĵojn. Iam amiko de ŝia patro, antaŭ forveturo al urbo, demandis – kion ŝi volus ricevi, kion li portu kiel doanco el la urbo? Ŝi tuj respondis: “Versojn, mi petas!” Dekdujara ŝi jam skribis respektindajn poemojn.

Ŝia eduko estis sen mez- kaj altlernejo, sed ŝi havis bonan memoron kaj ŝi multe legis.

La unuaj poemoj estis presitaj en Nov-Jorkaj revuoj, poste ankaŭ en Kanado – Toronto. Turnmomento ekstrema okazis en Toronto – en la jaro 1892. La klubo de junaj Liberaluloj ( politika partio ) aaranĝis vesperon de la Kanada literaturo, al kiu oni invitis persone atingeblajn Kanadajn aŭtorojn legi siajn verkojn. Ankaŭ ŝi estis invitita kaj legis la poemon – “Krio de Indiana Edzino”. Ŝi deklamis ĝin imprese, parkere. La tuta aŭdantaro brue aplaŭdis. Ŝi estis la sola, kiu devis deklami aldonaĵojn.

La sekvintan tagon la tuta Toronto- gazetaro laŭdis ŝin kaj demandis, kial oni ne publikigas ŝiajn poemojn.

De taim oni aranĝis deklamadon de ŝiaj poemoj tra la tuta lando kaj poste eĉ en Britio ( 1894 ) kaj Usono. En la jaro 1903 aperis ŝia duan poemaro “Canadian Born” kiu vendiĝis dum unu jaro.

Dum 16 jaroj ŝi vojaĝis deklamante kaj ravante la aŭskultantojn, kaj fine ekamis la belan urbon Vankuvero, kie ŝi ekloĝis kaj tie mortis en la jaro 1913.

Loĝante en Vankuvero, ŝi aŭskultis kaj skribis la legendojn de la lokaj indianoj.Ŝi kompilis libron:”The Legends of Vancouver,” el kiuj mi ĉi tie presas la unuan legendon de la libro.

( Aperos en la Kanada Antologio la legendo “La Du Fratinoj,” kaj ankaŭ traduko de ŝia poemo “Birda Lulkanto,” pere de Hilda Dresen kaj la menciita poemo,” Krio de Indiana Edzino.” )

 

LA DU FRATINOJ

Oni povas ilin vidi rigardante nordokcidenten, kie la rev-montetoj naĝas en la ĉielon meze de ĉiam ŝaŭmantaj, perlaj kaj grizaj nuboj. Ili kaptas la plej fruan signon de sunleviĝo. Ili tenas la lastan koloron de sunsubiro. Ĝemelaj montoj ili estas, levante siajn pintojn super la plej serena urbo de Kanado, kaj konataj tra la tuta Brita Emperio kiel “la leonoj de Vankuvero’. Kelkfoje la fumo de arbarbrulo nebuligas ilin – ĝis ili brilas ĉe la blua ĉielo, tro belaj por pentri. Kelkfoje pluvo surmetas nebulŝalojn ĉirkaŭ iliajn pintojn, kaj tiam ili paliĝas ĝis ombraj siluetoj, fandiĝas kaj malaperas. Sed dum la plej multo da tagoj en la jaro la suno ĉirkaŭas ilin per gloro de orradioj. La luno banas ilin en torento de arĝento. Ofte, kiam la urbo estas vualita de pluvo, la suno flavigas ilin per profunda oranĝkoloro; dum lunlumo kaj ombro ili staras senmove, ridetas okcidenten trans la akvon de la malkvieta Pacifiko, orienten al la kanjono de Kapilano. Indianaj triboj ne konas ĉi pintojn kiel “leonoj.” Eĉ la cefo, kiu antaŭ ne longe vojaĝis al la “feliĉa ĉaslando” – neniam aŭdis ĉi nomon, ĝis mi menciis tion dum unu rava aŭgusta tago, kiam ni kune sekvis la padon al kanjono. Li estis surprizita pri la nomo, tiam mi menciis la fonto de tio, kaj demandis – ĉu li memoras la leonojn sur la Trafalgar Placo en Londono. Jes, li memoris tiujn belajn skulptaĵojn, kiam lia menso tuj kaptis la similecon. Ŝajnis ke tio plaĉis al li kaj lia visaĝo esprimis rememorojn pri la muĝanta, malproksima urbego. Sed la voĉo de sango estis pli forta, kaj li tuj komencis la indianan legendon pri la Ĝemelaj Montoj, rakonton tute ne konatan al la plavisaĝuloj, kiuj vidas la du “leonojn” ĉiutage, sen la amo por ili, kiu estas en la koro de la indianoj, sen kono de la sekreto pri “la du fratinoj”. La legendo estis tre rava, dum ĝi venis de liaj lipoj en rompita angla lingvo, kaj dolĉe glitis de lia lango. Liaj gestoj fortaj, graciaj, komprenemaj estis kiel kadro ĉirkaŭ bela pentraĵo, kaj liaj amplenaj okuloj lumigis ĝin.

“Antaŭ multaj jarmiloj,” li komencis,” tie ne estis la du pintoj kiel postenantaj gardistoj de ĉi tiu sunsubira marbordo. Ili estis metitaj tien longe post la unua kreado, kiam Sagaalio Taio fandis la montojn, kreis la grandajn riverojn kie la salmoj naĝas, pro sia amo al indianaj infanoj, kaj sia kono por iliaj necesoj. Dum tiu tempo ĉi tie loĝis multaj bravaj indianaj triboj ĉe la Pacifiko – en la montaro, kaj sur la bordoj de la rivero Frazer. Regis indianaj kutimoj. Indianaj kredoj estis estimataj. Tiam estis la tempo de legendkreo, kiam gravaj aferoj okazis kiuj faris la tradiciojn de hodiaŭ. Eble plej grava el tiuj legendoj – pri la du fratinoj, kiu estas nun konata kiel :La filinoj de ĉefo”, kaj al ili ni povas danki pro la paco kiun ni havas nun, kaj en kiu ni vivis dum nekalkuleblaj lunoj. Ekzistas tre malnova kutimo ce la triboj ĉe la marbordo – kiam niaj filinoj pasas de infaneco en la gravan mondon de la virineco, la okazo estas konsiderata kiel tre ĝojiga. La animo kiu posedas la kvaliton iam estis patrino de batalanto, bravulo – estis estimata de la plej multo da nacioj; sed ĉe ni – la triboj de Sunsubiro, ŝi estis honorata super ĉiuj homoj. La geaptroj faras grandan festenon kun dancoj dum multaj tagoj. La tuta tribo kaj la ĉirkaŭaj estas invititaj. Pli ol tio – kelkfoje kiam granda Taio festenas honore de sia filino, la triboj de for a bordo, de la malproksima nordo, de la interna lando, de la insulo, de la Karibua lando estas kunvenigataj kiel gastoj al la festo. Dum ĉi tiuj tagoj de ĝojado la filino estas sidigita sur alta seĝo, sur alta loko – ĉu ŝi estas edzinigebla? Ĉu edziniĝo ne signifas patrinecon? Ĉu patrino ne signifas pli grandan nacion de bravaj filoj kaj filinoj? Kiuj denove naskos filojn kaj filinojn.

Tio okazis antaŭ multaj jarmiloj, kiam la Granda Tajio havis la du filinojn, kiuj estis kreskintaj ĝis virineco. Dum la printempo, kiam la unua granda naĝo de salmo plenigis la riverojn, kaj olaliaj arbustoj estis pezaj de floroj, la du filinoj estis junaj, amindaj kaj tre belaj. Ilia patro, la granda Taio prepariĝis por la festo, tia kia ne estis vidinta ĉe la marbordo. Devis veni tagoj de ĝojado, homoj devis veni de multaj mejloj, devis porti multe da donacoj por la filinoj, kaj ricevi donacojn grandvalorajn de la ĉefo, kaj gastameco devis regitiel longe, kiel ĝojemaj piedoj povis danci, kaj lipoj povis ridi, kaj buŝoj gustumi la fiŝojn, ĉasaĵojn kaj olaliojn. Unu fakto sole ombrigis la ĝojon. La ĉefo, la Granda Tajio, tiutempe militas kun la indianoj de la nordo, proksime al Prince George laŭ nomigo de nuntempaj palvisaĝuloj. Gigantaj militkanuoj glitis laŭ la tuta bordo, militantoj padelis, militantoj rompis la noktan silenton, malamo, venĝo, atakoj, teruro aŭdiĝis ĉie. Sed la granda Tajio militinta dum semajnoj revenis kaj ridis pri la batalo kaj sangoverŝado, ĉar li gajnis ĉiujn batalojn, kaj li bone povis forlasi la batalkampon por mallonga tempo kaj festeni honore de familio. Li moke ne aŭskultis al iliaj batalkrioj. Li ignoris la klakojn de remiloj, kaj prepariĝis, kiel granda Tajio devas, reĝe ĝojigi siajn tribanojn je honoro de siaj filinoj.

Sed sepsunojn antaŭ la granda fest la du filinoj venis antaŭ lin man-en-mane. “Ho! Nia patro,” ili diris, “Ĉu ni rajtas paroli?”

“Parolu, miaj filinoj, miaj knabinoj kun aprilaj okuloj kaj koroj de junio.”

“Iutage ho! nia patro, ni povas naski homidon, kiu povas plenkreski tia povplena Tajio kia vi estas, kaj honore je tio, ni venas petante vian favoron. Vi! Nia patro!

“Vi havas la privilegion dum tiu ĉi festo ricevi ĉiun favoron, kiun viaj koroj deziras,” li respondis gracie, kaj metis siajn fingrojn sur iliajn mentonojn. “La favoro estas kun vi antaŭ ol vi demandas tion, miaj filinoj.”

“Laŭ nia deziro, invitu la grandan nordan malamikan tribon – la tribon kun kiu vi militas – al tiu ĉi festeno,” ili petis timeme.

“Al nia festo, al festo je honoro de virino?” li ekkriis nekredeme.

“Tiel ni deziras”, ili respondis.

“Kaj tiel okazu,” li deklaris.

“Mi ne povas nei ion ĉi tage, kaj iam vi povos naski filojn por beni la pacon, pri kiu vi petas, kaj siajn patrinojn.”

Tiam li turniĝis al ĉiuj junaj homoj de la tribo kaj komandis:”faru fajrojn dum sunsubiro ĉe ĉiuj limoj, fajrojn de bonveno. Prenu kanotojn kaj veturu norden, salutu la malamikoon kaj rakontu, ke mi, la granda Tajio de Kapilano, petas – ne ordonas – ke ili venu al la graanda festo je honoro de miaj du filinoj.” Kiam la norda tribo ricevas la inviton, ili amase venis al la festo de la granda paco. Ili kunprenis siajn virinojn kaj infanojn, ili kunportis ĉasaĵojn kaj fiŝojn, oron kaj blankŝtonajn kolornamojn, korbojn kaj skulptitajn ĉerpilojn, belege teksitajn kovrilojn por meti ilin ĉe la piedoj de la nun konfirmita reganto, la granda Tajio. Li siavice donis ĉion, kion povis demandi la tradicio. Venis longaj gagaj tagoj de ĝojado, noktoj de dancado – tendfajroj kaj grandaj kvantoj da manĝo. La militaj kanotoj estis malplenaj je mortigaj armiloj kaj plenigitaj per ĉiutaga kapto de salmo. La malamikecaj militkantoj ĉesis, kaj anstataŭ ili klakis la mallaŭta sono de dancanataj piedoj, sonis la voĉoj de kanatntaj virinoj, bruis la ludantaj infanoj – de du povplenaj triboj, kiuj ĝis nun estis malamikoj de pratempo. La daŭra frateco estis sigelita inter ili – iliaj militkantoj ĉesis por ĉiam.

“Tiam Sagalio Tajio ridetis al siaj indianaj infanoj: “ Mi faros ĉi junukulajn virinojn senmortaj,” li diris kun pokalo en mano. Li levis la du filinojn de la honora seĝo kaj sidigis ilin por eterne sur alta loko, ĉar ili naskis du idojn – Paco kaj Frateco. Ĉiu el ili estas nun granda Tajio kaj regas ĉi landon.” Kaj sur la montpinto la filinoj de la ĉefo estas videblaj envolvitaj en suno kaj neĝo, la steloj de ĉiu sezono. Ili staras tie sur alta loko dum multaj jarmiloj, kaj staros dum venontaj miljaroj, gardante la pacon de la Pacifika bordo kaj kvieton de la Kapilana kanjono.

Tradukis K. Smilga

 1. Pingback: cialis cost
 2. Pingback: tadalafil
 3. Pingback: prescription drugs
 4. Pingback: kerbnt.flazio.com
 5. Pingback: Northwest Pharmacy
 6. Pingback: canadian rx
 7. Pingback: buy cialis delhi
 8. Pingback: the best ed pill
 9. Pingback: buy cialis online
 10. Pingback: stromectol msd
 11. Pingback: clomid male
 12. Pingback: does liquid viagra
 13. Pingback: ivermectin goats
 14. Pingback: ivermectin 250ml
 15. Pingback: ivermectine
 16. Pingback: lasix 400 mg
 17. Pingback: stromectol cheap
 18. Pingback: otc ivermectin
 19. Pingback: ivermectin drug
 20. Pingback: azithromycin size
 21. Pingback: stromectol oral
 22. Pingback: keflex medline
 23. Pingback: zithromax contents
 24. Pingback: online casinos usa
 25. Pingback: ivermectin 4
 26. Pingback: sildenafil canada
 27. Pingback: best casino online
 28. Pingback: ivermectin 24 mg
 29. Pingback: tadalafil cost
 30. Pingback: stromectol buy uk
 31. Pingback: stromectol prices
 32. Pingback: ivermectin rx
 33. Pingback: Anonymous
 34. Pingback: ivermectin otc
 35. Pingback: Anonymous
 36. Pingback: Anonymous
 37. Pingback: 10 zanaflex
 38. Pingback: chloroquine
 39. Pingback: molnupiravir drug
 40. Pingback: Zanaflex
 41. Pingback: olumiant 4 mg
 42. Pingback: aralen generic
 43. Pingback: viagra pfizer
 44. Pingback: order cialis
 45. Pingback: define viagra
 46. Pingback: viagra spray
 47. Pingback: viagra connect
 48. Pingback: Hydrea
 49. Pingback: canada drug
 50. Pingback: how to cure ed
 51. Pingback: cheap ed drugs
 52. Pingback: how much is cialis
 53. Pingback: tadalafil 10mg
 54. Pingback: ivermectin buy
 55. Pingback: valtrex 500mg uk
 56. Pingback: price of ventolin
 57. Pingback: cost of modafinil
 58. Pingback: buy priligy
 59. Pingback: gabapentin buy usa
 60. Pingback: furosemide brand
 61. Pingback: zithromax cost
 62. Pingback: ventolin order
 63. Pingback: can i buy provigil
 64. Pingback: cost of priligy
 65. Pingback: gabapentin price
 66. Pingback: blue pill viagra
 67. Pingback: lasix 40 mg cost
 68. Pingback: amoxicillin 825 mg
 69. Pingback: ivermectin usa
 70. Pingback: ed trial pack
 71. Pingback: ivermectin cattle
 72. Pingback: zithramax cena
 73. Pingback: cialis from usa
 74. Pingback: doxycycline mono
 75. Pingback: ivermectin 5 mg
 76. Pingback: price of clomid
 77. Pingback: ivermectin 100mg
 78. Pingback: 1
 79. Pingback: prednisone capsule
 80. Pingback: cheap pills online
 81. Pingback: priligy uses
 82. Pingback: ed men
 83. Pingback: do i have ed
 84. Pingback: stromectol pill
 85. Pingback: blogery_i_dorogi
 86. Pingback: п»їviagra pills
 87. Pingback: viagra price
 88. Pingback: podolsk-region.ru
 89. Pingback: chelovek-iz-90-h
 90. Pingback: what causes ed
 91. Pingback: muse for ed
 92. Pingback: cialis vision loss
 93. Pingback: top
 94. Pingback: site
 95. Pingback: Ukrainskie-serialy
 96. Pingback: rx lisinopril 10mg
 97. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 98. Pingback: tinderentrar.com
 99. Pingback: psy2022
 100. Pingback: psy
 101. Pingback: 4569987
 102. Pingback: link
 103. Pingback: the best ed pills
 104. Pingback: erection pills
 105. Pingback: propecia purchase
 106. Pingback: 777
 107. Pingback: D4
 108. Pingback: 2021
 109. Pingback: The Revenant
 110. Pingback: viagra pills
 111. Pingback: doses of paxil
 112. Pingback: floxin capsules
 113. Pingback: cheap ed pills usa
 114. Pingback: b12 and synthroid
 115. Pingback: online diflucan
 116. Pingback: priligy shop
 117. Pingback: Hul96S8jSWs
 118. Pingback: img
 119. Pingback: metoprolol price
 120. Pingback: viagra price
 121. Pingback: terbinafine cheap
 122. Pingback: clubhouse invite
 123. Pingback: propranolol uk
 124. Pingback: buy cleocin
 125. Pingback: viagra price
 126. Pingback: precio cialis
 127. Pingback: floxin generic
 128. Pingback: ciplox tablets
 129. Pingback: isosorbide online
 130. Pingback: lasix 40 mg
 131. Pingback: awncdevk
 132. Pingback: tik tok
 133. Pingback: slchnwpg
 134. Pingback: 141generic2Exare
 135. Pingback: buy cialis online
 136. Pingback: erythromycin uk
 137. Pingback: permethrin usa
 138. Pingback: genericVGR
 139. Pingback: acetazolamide usa
 140. Pingback: order clozapine
 141. Pingback: cheap cialis
 142. Pingback: cialis online
 143. Pingback: buspirone 10mg uk
 144. Pingback: buy viagra online
 145. Pingback: buy fexofenadine
 146. Pingback: svaty 7
 147. Pingback: svaty 7 sezon
 148. Pingback: svaty—7—sezon
 149. Pingback: cheap furosemide
 150. Pingback: buy sildenafil
 151. Pingback: zyvox australia
 152. Pingback: furadantin
 153. Pingback: zocor uk
 154. Pingback: cheap zestril 10mg
 155. Pingback: verapamil price
 156. Pingback: valtrex generic
 157. Pingback: tricor for sale
 158. Pingback: toprol 25mg nz
 159. Pingback: viagra 100mg
 160. Pingback: tenormin cheap
 161. Pingback: vardenafil dosage
 162. Pingback: skelaxin australia
 163. Pingback: 60 mg zyrtec
 164. Pingback: risperdal usa
 165. Pingback: revatio prices
 166. Pingback: retin-a cream usa
 167. Pingback: join vk
 168. Pingback: cheapest reglan
 169. Pingback: pulmicort online
 170. Pingback: proscar generic
 171. Pingback: buy cheap viagra
 172. Pingback: procardia nz
 173. Pingback: prilosec online
 174. Pingback: motrin prices
 175. Pingback: Valtrex
 176. Pingback: 232dfsad
 177. Pingback: meclizine pills
 178. Pingback: buy viagra online
 179. Pingback: buy viagra online
 180. Pingback: lopid 300 mg price
 181. Pingback: elavil lab test
 182. Pingback: zithromax 500mg
 183. Pingback: lamisil pills
 184. Pingback: imuran price
 185. Pingback: viagra pills
 186. Pingback: viagra substitute
 187. Pingback: review
 188. Pingback: cialis website
 189. Pingback: cheap cialis
 190. Pingback: cialis coupon
 191. Pingback: imdur 40 mg uk
 192. Pingback: hyzaar medication
 193. Pingback: diabetes and ed
 194. Pingback: buy Cipro online
 195. Pingback: flomax pharmacy
 196. Pingback: etodolac 300mg nz
 197. Pingback: viagra pill viagra
 198. Pingback: diamox australia
 199. Pingback: generic viagra
 200. Pingback: dzhonuikfilm4
 201. Pingback: matrica-film
 202. Pingback: coumadin nz
 203. Pingback: compazine 5 mg nz
 204. Pingback: cheapest coreg
 205. Pingback: cialis rxlist
 206. Pingback: viagra walmart
 207. Pingback: tadalafil tablets
 208. Pingback: 158444
 209. Pingback: assignment define
 210. Pingback: HD
 211. Pingback: my paper writer
 212. Pingback: no rx viagra
 213. Pingback: hod-korolevy-2020
 214. Pingback: 44549
 215. Pingback: 44548
 216. Pingback: cbd oil sale
 217. Pingback: viagra pill 100mg
 218. Pingback: viagra 50 mg
 219. Pingback: buy viagra
 220. Pingback: viagra boots
 221. Pingback: buy cbd oil online
 222. Pingback: loans online
 223. Pingback: fast payday loans
 224. Pingback: viagra girls
 225. Pingback: prescription drugs
 226. Pingback: personal loans mn
 227. Pingback: batmanapollo
 228. Pingback: best insurance car
 229. Pingback: aaa car insurance
 230. Pingback: car insurance usaa
 231. Pingback: casino slot games
 232. Pingback: hollywood casino
 233. Pingback: generic cialis
 234. Pingback: casino slot
 235. Pingback: slot machine
 236. Pingback: best casino online
 237. Pingback: best online casino
 238. Pingback: selling viagra
 239. Pingback: slot machine
 240. Pingback: buy viagra
 241. Pingback: celexa australia
 242. Pingback: viagra
 243. Pingback: catapres prices
 244. Pingback: casodex online
 245. Pingback: Biaxin 500mg nz
 246. Pingback: cialis low dose
 247. Pingback: baclofen 25mg usa
 248. Pingback: avapro 150mg uk
 249. Pingback: order cialis
 250. Pingback: arava 10 mg pills
 251. Pingback: CFOSPUK
 252. Pingback: actos 30mg nz
 253. Pingback: lexapro 10 mg cost
 254. Pingback: generic drugs
 255. Pingback: like-v.ru
 256. Pingback: Cialis 20 mg usa
 257. Pingback: Cialis 10mg price
 258. Pingback: cheap cialis
 259. Pingback: sildenafil
 260. Pingback: Viagra 100mg otc
 261. Pingback: buy sildenafil
 262. Pingback: krsmi.ru
 263. Pingback: is cialis generic
 264. Pingback: buy cheap viagra
 265. Pingback: psy psy psy psy
 266. Pingback: hollywood casino
 267. Pingback: buy cialis
 268. Pingback: Tenet Online
 269. Pingback: dom2-ru
 270. Pingback: 525
 271. Pingback: 323
 272. Pingback: batmanapollo.ru
 273. Pingback: prednisone cost
 274. Pingback: viagra online
 275. Pingback: cialis coupon
 276. Pingback: moskva-psiholog
 277. Pingback: viagra for sale
 278. Pingback: canada ed drugs
 279. Pingback: viagra reviews
 280. Pingback: gambling casino
 281. Pingback: levitra
 282. Pingback: hollywood casino
 283. Pingback: dom 2
 284. Pingback: slots online
 285. Pingback: generic cialis
 286. Pingback: 20 cialis
 287. Pingback: 20 cialis
 288. Pingback: buy propecia
 289. Pingback: cialis generic
 290. Pingback: pharmacy
 291. Pingback: generic for cialis
 292. Pingback: money casinos
 293. Pingback: new cialis
 294. Pingback: generic cialis
 295. Pingback: cash advance
 296. Pingback: bitly
 297. Pingback: buy viagra online
 298. Pingback: online casinos
 299. Pingback: rlowcostmd.com
 300. Pingback: casino real money
 301. Pingback: cheap cialis
 302. Pingback: levitra generic
 303. Pingback: viagra coupon
 304. Pingback: viagra price
 305. Pingback: viagra 100mg
 306. Pingback: bitly.com
 307. Pingback: t.me/psyhell
 308. Pingback: viagra 100 mg
 309. Pingback: viagra
 310. Pingback: top erection pills
 311. Pingback: impotence pills
 312. Pingback: buy cheap cialis
 313. Pingback: viagra generic
 314. Pingback: cialis free trial
 315. Pingback: viagra 50mg
 316. Pingback: tylenol arthritis
 317. Pingback: kaletra
 318. Pingback: cialis prices
 319. Pingback: buy viagra
 320. Pingback: canadian cialis
 321. Pingback: canada pharmacy
 322. Pingback: chloroquine 250 mg
 323. Pingback: buy viagra online
 324. Pingback: online cialis buy
 325. Pingback: viagra
 326. Pingback: viagra generic
 327. Pingback: djoker film
 328. Pingback: film doktor_liza
 329. Pingback: Discount viagra
 330. Pingback: cialis pill
 331. Pingback: levitra dosage
 332. Pingback: buy cialis
 333. Pingback: generic viagra
 334. Pingback: buy cialis
 335. Pingback: viagra cost
 336. Pingback: buy cialis pills
 337. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 338. Pingback: coronavirus
 339. Pingback: psyhelp_on_line
 340. Pingback: cialis online
 341. Pingback: psiholog
 342. Pingback: sildenafil
 343. Pingback: sildenafil citrate
 344. Pingback: Beograd film 2020
 345. Pingback: generic cialis
 346. Pingback: buy viagra
 347. Pingback: cialis
 348. Pingback: viagra
 349. Pingback: canadian pharmacy
 350. Pingback: online pharmacy
 351. Pingback: film t-34
 352. Pingback: strelcov 2020
 353. Pingback: cialis pills
 354. Pingback: levitra
 355. Pingback: buy cialis cheap
 356. Pingback: generic viagra
 357. Pingback: cialis
 358. Pingback: viagra pills
 359. Pingback: buy cialis
 360. Pingback: kinoxaxru.ru
 361. Pingback: cheap viagra
 362. Pingback: cialis 20mg
 363. Pingback: generic cialis
 364. Pingback: astrolog
 365. Pingback: ¯jak Son³k
 366. Pingback: +
 367. Pingback: viagra online
 368. Pingback: viagra
 369. Pingback: DSmlka
 370. Pingback: vk 2020
 371. Pingback: pod-vodoi
 372. Pingback: led-2
 373. Pingback: The-Gentlemen
 374. Pingback: koma 2020
 375. Pingback: human-design-space
 376. Pingback: dizajn cheloveka
 377. Pingback: human design
 378. Pingback: Film 2021
 379. Pingback: Film 2020
 380. Pingback: Film
 381. Pingback: #1plus1
 382. Pingback: 1plus1serial.site
 383. Pingback: tvrv.ru
 384. Pingback: fioricet2020.com
 385. Pingback: Genfio.com
 386. Pingback: Watch+movies+2020
 387. Pingback: Dailymotion
 388. Pingback: serial 2020
 389. Pingback: Dollface-Season-1
 390. Pingback: Evil-Season-4
 391. Pingback: гдз
 392. Pingback: Evil-Season-3
 393. Pingback: Evil-Season-2
 394. Pingback: Evil-Season-1
 395. Pingback: See-Season-1
 396. Pingback: 4serial.com
 397. Pingback: canpharmb3.com
 398. Pingback: genericvgrmax.com
 399. Pingback: hqcialismht.com
 400. Pingback: topedstoreusa.com
 401. Pingback: 1 seriya
 402. Pingback: bofilm
 403. Pingback: LostFilm HD 720
 404. Pingback: kinosmotretonline
 405. Pingback: HDrezka
 406. Pingback: movies hdrezka
 407. Pingback: dorama hdrezka
 408. Pingback: youtube2019.ru
 409. Pingback: cerialest.ru
 410. Pingback: serial
 411. Pingback: kinokrad-2019
 412. Pingback: filmy-kinokrad
 413. Pingback: Kinokrad
 414. Pingback: Watch TV Shows
 415. Pingback: movies
 416. Pingback: wwin-tv.com
 417. Pingback: Video
 418. Pingback: 2020
 419. Pingback: HD-720
 420. Pingback: ++++++
 421. Pingback: watch
 422. Pingback: +1+
 423. Pingback: 00-tv.com
 424. Pingback: hs;br
 425. Pingback: we-b-tv.com
 426. Pingback: cialis online
 427. Pingback: cialis generic
 428. Pingback: canada pharmacy
 429. Pingback: drugstore online
 430. Pingback: canada pharmacies
 431. Pingback: viagra online
 432. Pingback: viagra
 433. Pingback: viagra 100mg
 434. Pingback: vardenafil
 435. Pingback: Buy viagra
 436. Pingback: buy levitra online
 437. Pingback: buy cials online
 438. Pingback: example.org.17
 439. Pingback: facebook
 440. Pingback: a2019-2020
 441. Pingback: #macron #Lassalle
 442. Pingback: cleantalkorg2.ru
 443. Pingback: 2019
 444. Pingback: hdmobilesex.me
 445. Pingback: 134GULrsu6D
 446. Pingback: Cialis coupon
 447. Pingback: Cialis coupon
 448. Pingback: Generic cialis
 449. Pingback: writeaessay

Comments are closed.