ĈE LA SOJLO

Verkita de L. Frechette

Antalparolo

Louis Frechette ( 1839-1908 ) estis franclingva aŭtoro, kiu specialiĝis pri folkloraj verkoj de la pasinta jarcento.

Dum sia vivo li verkis nur unu anglan libron,pri diversaj tiamaj Kristnaskaj anekdotoj, tiel celante rakonti kutimojn, tradiciojn kaj kelkajn popularajn kredojn de tiu epoko. Tiamaniere li deziris emfazi anekdotojn de nia provinco, Kebekio, kaj pli bone konigi ilin al niaj najbaraj anglaj lingvanoj.

E1 tiuj anekdotoj ses estis elektitaj por tradukado. Tial, en tiuj tradukaloj, vi sendube notos kelkajn anglajn kaj fran¬cajn nomojn, sed ĉio estis intence farita.

Tradukinte tiujn historietojn, mi deziras kontribui al la disvastigado de amuzaĵ rakontoj en Esperanto, kaj, se eble, eldoni libreton por eksterlandaj samideanoj.

Nia Kanado estas tre vasta lando, kaj mi opinias,ke oni erare intermiksas ĝin kun nia najbaro, Usono, Fakte, kvankam nia lando estas relative juna, kompare kun eŭropaj landoj, ĝi havas riĉan historion, kiun mi ŝatas rememori kaj partopreni. Kanado estas lando de granda kaj esperplena eatonteco.

La Tradukinto,

S-ro Vincent Beaupre.

 

 

ĈE LA SOJLO

Ni vojaĝis al Quebec el Montreal, kiam dumvespere la malgranda grupo da vojaĝantoj, kuniĝintaj sur la ferdeko de la ŝipo, pritraktis literaturan temon.

Fakte, kelkaj el ni nepre asertis, ke nia moderna progreso, elmontrita en komerco, praktikaj sciencoj kaj industriaj aferoj, estis daŭra malamiko de ĉia idealismo. Laŭ ilia interpretado vaporo, elektro kaj antaŭ ĉio la spirito de komercismo, estis forviŝintaj POEZION.

Ĉio dependas de la pensmaniero, kaj antaŭ ĉio, de la vidpunkto de la spektanto. Ekzemple jen mia sperto: la plej poezia afero, kiun mi iam travivis en mia vivo,kiu ekscitis kaj emociis mian animon kun la plej streĉa kaj profunda kortuŝeco, estis tiel banala, ke neniu inter vi, mi estas certa, iam ajn imagus, ke ĝi povus elvoki el la plej malgrandan emocion. Estis nenio pli ol simpla telegrafofosto.”

“Telegrafofosto? Ho, nu!”

“Serioze sinjoroj, mi ne estas ŝercema. Permesu, ke mi ra¬kontu mian anekdoton, kaj vi povos prijuki.”

La rakontanto estis franckanadano, altstatura kaj forta, kvankam pli ol sesdek jara. Li havis energian vizaĝon, akran rigardon, belsonan voĉon,kaj akcenton de bone edukita homo. Tuj ni insistis por koni lian anekdoton, kaj li senprokraste komencist

“Sinjoroj, dudek kvar jarojn, kiujn mi nomas mian jun-

econ, mi vivis en nur iom konita regiono, kiu poste multe kona¬tiĝis, Klondike. (1)

Tiam neniu pripensis fosi tiun frostitan grundon por serĉi ad oramasojn aŭ flavan sablon. La sola tiama industrio en tiu regiono estis la peltokomerco. Tial la sovaĝaj trezoroj estis serĉitaj nek per pioĉoj, nek per kribriloj, sed per kaptiloj kaj pafiloj. Serĉis bestojn aŭ ni mem, aŭ la lokaj indikenoi, kiuj vizitadis niajn komercejojn.

Mi ne detale priparolos la cirkonstancojn, kiujn venigis min tien, sed ili multe influis mian spiritan staton, kiam la aventuroj de mia anekdoto okazis. Jen ili estas en kelkaj vortoj:

Mi naskiĝis en Riviere-Ouelle. Mia patro mortis, kiam mi estis studento, kaj mia patrino denove edzinikis post kelkaj jaroj.

Kiam miaj studadoj finiiis, mia patrino forte deziris, ke mi dadrigu ilin por fariAi profesiulo, pri kio mi sufiĉe konsentis; sed por akiri tiun gradon ŝparmono estis nepre necesa, kaj mia duonpatro, kun kiu mi ne tre bone interkomprenikis, obstine rifuzis. Tial miskompreno, diskutaĉoj kaj disputoj multfoje okazis: resume, ne estis eble pluloki kun

Mia kara patrino! Ŝi ofte suferis pro mia leesto, kaj ŝi plorus pro mia foresto.

Nur tial,ke mi tiel amis ŝin, mi ne povis toleri esti la kaŭ¬zo de Aia ĉagreno. La sola rimedo estis mia tuja kaj daŭra for¬esto; tial mi kaptis la unuan oportunon por organizi kin.

Tio okazis post la propono de la kompanio Hudson’s Bay(2) kiu dungis min por iri foran regionon. Do, mi forlasis mian hejmon kaj ekiris al la nordokcidenta parto de Kanado apud Alaska, kune kun aventuristoj kiel mi.

Mi ne parolos pri miaj kelkfojaj devojiioj kaj pri mia vivo en la diversaj malproksimaj komercejoj, kie mi dejoris.

Estis neniu manko de necesaĵoj, sed estis neeble revi pri mil kaj unu luksaĵoj, frivolaj bagatelaĵoj,kiuj dolĉigas la vivon. Multan laboron ni havis por fari, sed nur dum specifaj sezonoj. Kiamaniere pasigi la tempon dum la alia parto de la jaro? Libroj estis tre malmultaj. Kion ni povis elpensi por mortigi la teruran izolitecon de la laciga kaj senfina vintro, ĉiam kun la samaj kunuloj kaj nur havante eblecon kalkuli la tagojn per la regula aperado de la suno super la horizonto?

Neniuj novaĵoj el mia hejmo! Tute sen kontaktoj kun la eks¬tera mondo dum longaj monatoj, jarojn post jaroj! tiun jaron, somere, nur unu poŝtalveno, kaj tio estis ĉio. Imagu, dudek du jarojn de tia vivo!

Fine, aŭtune de 1876, mi ricevis du malfruigitajn leterojn kiuj strange memorigis al mi miajn antaŭajn vivon kaj loĝlokon. La unua temis pri la morto de mia duonpatro kaj pri mia bona patrino, nun maljuna kaj kripla, kiu nur esperis vidi min de¬nove. La alia estis pri la nova fervojo, C.P.R., nun atinginta Kalgarion kaj preta trans-salti la Rokajn Montarojn.

Tiam mi estis en ‘Fort Yukon’, sur la rivero ‘Yukon’, 300 mejlojn norde de Fort Reliance, nun tre konata kiel Dawson City. Mi estis tute libera forlasi ĝin.

Indiano, tribano de ‘Sioŭ’ (3), kiu bone konis la teritorion kaj estis revenonta al Edmonton, konsentis esti mia gvidanto; mia koro forte batis, kiam mi rapidegis mian pretiĝon iri.

Do, la unuan tagon de novembro, matene, mi kaj mia indiano, ambaŭ en specialaj neĝoŝuoj, supreniris la riveron Porcupine, unu antaŭ kaj la alia malantaŭ longa tobogano, plena da manĝajoj kaj pakaĵoj, trenita per kvar fortegaj eskimaj hundoj. Ni estis survoje al ‘Fort Lapierre’, pli ol 250 mejlojn orienten.

Tiam ni intencis transiri la Rokmontarojn por atingi ‘Fort McPherson’, 70 mejlojn trans malfacilaj labirintoj, pro¬fundegajoj, minacaj rokoj, glaciejoj kaj montopintoj.

Estis ideala poezia sovaĝeco, sed mi povas garantii al vi, ke ni estis dankemaj al la Providenco, kiam la poezio fariĝis malpli superrega kaj submetiĝis al komforta kaj malpli danĝera prozo.

Forlasinte Fort McPherson, ni devis laŭiri la riveron Peel por proksimume 100 mejloj,ĝis kiam alia mejlcento de herbejoj, riveretoj kaj vadadoj kondukis nin ĝis Fort Good Hope sur la riverego Mackenzie, kiun ni supreniris ĝis la lago Great Slave, ĉifoje 600 mejla vadado.

De la lago Great Slave nia vojiro rektiĝis trans herbejoj ĝis ‘Athabaska Landing’, nia lasta haltejo antaŭ ol atingi Edmonton; alia vadado de proksimume 500 mejloj.

Kiel vi vidas, tio ne estis agrabla ekskurso, sed eĉ pli longaj kaj malfacilaj vojaĝoj estas farindaj, kiam amato aten¬das vin.

Ni daŭre vojaĝis,kaj paŭzis nur por tagmanĝi. Vespere ni haltis tie, kie estis sufiĉe da ligno por varmigi nin.

Kiam mi parolas pri haltado, estas nur eldiro, ĉar ĝi estis nur simpla ceremonio.

Unue, ĉiuj hundoj estis maljungitaj kaj ricevis porcion da frostitaj fiŝoj, ĉar ili devis esti bone prizorgitaj,estante por ni altvaloraj por sukcesigi tiun vojaĝon; poste la fajro bone flamiginta, ni boligis nian plenkaldronon.

Jes! Ni vespermanĝis sub libera ĉielo, kaj bivakis, ŝirmitaj per kio ajn, sed tre ofte nenio, vipitaj de vento kaj neĝ¬blovado. Post nia vespermanĝo ni devis sekigi niajn ŝirmvestojn, malsekigitajn pro niaj vojaĝklopodoj: tiam, fumante, ni ripozi¬gis niajn lacajn muskolojn kaj fine kuŝiĝis sur la neĝo, inter ursofeloj kaj leporfeloj, niaj pafiloj apude… kaj bonan nokton amiko!

Escepte kiam ni haltis en diversaj lokoj, kiel komercejoj, tutan tagon por refortigi nin, ĉar estis nepre necese, oni ku¬time ĉiuvespere dormis sub libera ĉielo; ĝis la 24a de decembro, pripensinte trafi ‘Athabaska Landing’ fruposttagmeze.

Mi estis inventinta ostokalendaron, similan al hufumo,en kiu lignonajletoj indikis la daton de la monato kaj la tagon de la semajno. Tiel mi povis facile konstati la tempopason, kaj spite de malvarma vetero, de laciĝo, mi ĝojis pripensante trapasi bel¬an kaj ŝatatan Kristnaskon kun miaj familianoj, en Kristnaska etoso.

La bonaj loĝantoj de Quebec pensas,ke i1i konas neĝoŝtormojn. Estus kruele sendi ilin al tiuj nordokcidentaj regionoj por el¬trovi,ke fakte ili havas neniun ideon pri tiaj ŝtormegoj.

En tiuj malproksimaj regionoj estas simple terure. Ŝtormegoj blovegas, sufokigas, blindigas, kaj malvarmigas nin. Ni perdas niajn spurarojn, stumblas kaj sufokiĝas, ĉiun orientigon ni perdas ankaŭ. Tiam nenio helpas, la suno malaperas aŭ ties radioj estas apenaŭ videblaj pro la neĝoblovado. Eĉ la kompaso

ne funkcias kaj, trafe maltrafe, ni ŝanceliĝas serĉante la vojon,

ridigitaj kaj duone dronitaj en la furiozeco de la neĝŝtormo.

Se mi ne estus estinta tiel obstina atingi la antaŭe decidi¬tan haltejon tiun tagon, ni estus povintaj trovi ian ŝirmejon sub arbetaro, kie ajn, por singardi kontraŭ la furiozeco de la ŝtormego super niaj kapoj: sed, tiel obstine mi rifuzis halti, tiun antaŭan tagon de Kristnasko, ke ni sufoke plueniris; kaj eĉ niaj hundoj ne plu volis antaŭeniri sen vipfrapoj sur iliajn dorsojn.

Ĉiuj niaj klopodoj iĝis vanaj: la haltejo ŝajnis forkuri de ni; kaj tiun vesperon estis definitive, ke ni estis maltrafintaj nian celon. Ni ne plu dubis pri tio, kiam subite la neĝado ĉesis kaj la nuboj malaperis por permesi ekvidi stelojn, kiuj indikis troan okcidentan direkton. Neeble estis atingi la haltejon tiun vesperon kaj nenio povis helpi nin. Sanĝinte nian direkton, ni daŭre klopodis, ne por trafi la neeblan haltejon, sed por trovi la nepre necesan lignon por varmigi nin. Mi estis lacega kaj sekvis la elĉerpitajn hundojn, mia koro plena de lagreno.

Subite mia kunulo, kiu antaŭiris, ekkriis ” Arbo!”

Arbo! Arbo staranta sola en la tutnuda herbejo? Neeble: La indiano revis.

Tamen mi deprenis mian hakilon de la tobogano kaj rapide atingis lin. Vere ja, ĝuste antaŭ ni estis granda senbranĉa arbo,staranta rekte en la blanka dezerto.

Momente mi surpriziĝis- sed mia koro forte ekbatis en mia brusto-kaj volis ekkrii, sed tiu ekkrio sufokiĝis pro singulto.

Tiu nuda, senŝela kaj senviva arbo,ekaperinta el la grundo kiel masto en la mezo de oceano, estis fakte enigita per la manoj de homoj. Estis telegrafofosto:

Ni estis preterpasintaj ‘’Athabaska Landing’, kaj estis survoje al Edmonton. Ĉu vi povas kompreni?

Telegrafofosto! Gardostaranto de la civilizacio: ĉu ĝi ne estis kiel amika mano,etendita al mi el la sojlo de mia propra lando? Ĉu tio ne estis bonveno de la remalkovrita mondo, bon¬veno al la vivo, al la kultivita kamparo de gekleruloj, de kamaradoj kaj amikoj –  ĉu ne estis hejme?

Mi estis reveninta al la socia vivo post dudek du longaj jar¬oj de ekzilo en sovaĝa soleco. Pli ol tio: estis kvazaŭ reeniri la familian vivon, ĉar la telegrafodrato,kiun mi aŭdis zumi super mia kapo, estis ĉenero inter mi kaj la pasinteco: ĝi kun¬igis min kun mia fora vilaĝo, kun la gepatra hejmo, kun kara patrino,nun pli kara ol kiam ajn estinte,a1 kiu mi imagis,ke mi povas sendi krion de ĝojo kaj kuraĝigo, malgraŭ la granda dis¬tanco de 3000 mejloj.

Cu vi povas kompreni? Ha! Por senti kion mi pripensis, estus por vi nepre necese,ke vi estus travivintaj similan sperton. Tiel perdita kiel mi estis, sub la arkta ĉielo, en la mezo de frostita dezerto, kaj kun ĉiuj memoraĵoj pri Kristnasko en mia senespera koro kaj ĉagrenita spirito.

Mia mizera kamarado, terurita pro la sorĉa kantado, la zumado de la drato, kaŭzita per la granda vento, balbutis ripete, (4) “Manitou,Manitout” Mi antaŭensaltis kun etenditaj brakoj, premis la senvivan foston, surgenuis kaj ekploregis.

Tio estas mia rakonto, sinjoroj. Tiun nokton, ni haltis sen iu ajn varmiga fajro, sen vespermanĝo, nur ĉirkaŭpremante tiun miraklan foston; kaj en miaj revoj, la voĉo de la telegrafodrato daŭre zumis, jen alportante al mi la sanktan himnon de la Krist¬naska ceremonio, jen aŭdigante la sonoradon de la malproksimaj sonorilturoj de ‘Riviere-Ouelle’.

Kredu min, neniam mi ĉeestis tielan noktomezan diservon dum mia tuta vivo, ĉar mia fantazio plenumis mian imagopovon, dum tiuj horoj de atendado kaj espero.

Ne! Ne! Sinjoroj, la spirito de POEZIO neniam mortos. Ĝi ĉiam povos vivi en la plej intimaj anguloj de niaj animoj,kondiĉe, ke nia spiritstato, plena de realismo, sufiĉas por veki diajn sen¬saciojn kaj la plej kortuŝajn melodiojn.

1/ Klondike – Kanada nordokcidenta regiono.

2/ Hudson’s Bay – Kompanio kiu regis la peltokomercon.

3/ Sioŭ – Unu el la tiamaj indianaj triboj.

4/ Manitou – Dio de tiuj indianoj.

 1. Pingback: 777
 2. Pingback: child porn
 3. Pingback: porn
 4. Pingback: porn
 5. Pingback: porn
 6. Pingback: konsultaciya
 7. Pingback: rasshifrovka karti
 8. Pingback: vidalista 60?
 9. Pingback: porn
 10. Pingback: sikiş
 11. Pingback: buy tiktok likes
 12. Pingback: BoostGrams
 13. Pingback: porn
 14. Pingback: i.8ua.ru
 15. Pingback: porn
 16. Pingback: sitemap
 17. Pingback: ooohd3.ru
 18. Pingback: porn
 19. Pingback: Er best
 20. Pingback: OsBoo
 21. Pingback: bağcılar escort
 22. Pingback: child porn
 23. Pingback: porn
 24. Pingback: xxlargeseodigi
 25. Pingback: steroid satın al
 26. Pingback: hacklink
 27. Pingback: hacklink
 28. Pingback: ozempic
 29. Pingback: ozempic
 30. Pingback: stromectol ireland
 31. Pingback: porn
 32. Pingback: steroid satın al
 33. Pingback: steroid satın al
 34. Pingback: child porn
 35. Pingback: sms onay
 36. Pingback: sms onay
 37. Pingback: fuck google
 38. Pingback: grandpashabet
 39. Pingback: buy cytotec in usa
 40. Pingback: izmir escort
 41. Pingback: tekirdağ
 42. Pingback: amoxicillin 500mg
 43. Pingback: meritking
 44. Pingback: paxlovid price
 45. Pingback: paxlovid pill
 46. Pingback: 30mg prednisone
 47. Pingback: ghaziabad escorts
 48. Pingback: ghaziabad escorts
 49. Pingback: ghaziabad escorts
 50. Pingback: porn
 51. Pingback: meritking
 52. Pingback: canlı sex hattı
 53. Pingback: sms onay
 54. Pingback: child porn
 55. Pingback: porn watch
 56. Pingback: grandpashabet
 57. Pingback: cipro
 58. Pingback: meritking giriş
 59. Pingback: meritking
 60. Pingback: how to treat ed
 61. Pingback: blue tooth speaker
 62. Pingback: ed dysfunction
 63. Pingback: madridbet
 64. Pingback: meritking
 65. Pingback: madridbet
 66. Pingback: madridbet
 67. Pingback: stromectol covid
 68. Pingback: xxx
 69. Pingback: porn boobs
 70. Pingback: madridbet
 71. Pingback: fuck google
 72. Pingback: canada rx pharmacy
 73. Pingback: fuck google
 74. Pingback: fuvk google
 75. Pingback: sex
 76. Pingback: meritking
 77. Pingback: madridbet
 78. Pingback: grandpashabet
 79. Pingback: grandpashabet
 80. Pingback: meritking
 81. Pingback: madridbet
 82. Pingback: meriking
 83. Pingback: pornoizle}
 84. Pingback: porno}
 85. Pingback: A片
 86. Pingback: Anonymous
 87. Pingback: Anonymous
 88. Pingback: revatio
 89. Pingback: stromectol 6mg
 90. Pingback: meritroyalbet
 91. Pingback: hdorg2.ru
 92. Pingback: bahis siteleri
 93. Pingback: eurocasino
 94. Pingback: madridbet
 95. Pingback: brandcialis
 96. Pingback: best ed drugs
 97. Pingback: Bubble hash
 98. Pingback: Litto disposable
 99. Pingback: Moroccan hash
 100. Pingback: Bubble hash
 101. Pingback: Haupia strain
 102. Pingback: ivermectin poultry
 103. Pingback: generic cialis otc
 104. Pingback: medications for
 105. Pingback: World News Today
 106. Pingback: ivermectina price
 107. Pingback: Canada
 108. Pingback: penis vacuum pump
 109. Pingback: Payday Loans
 110. Pingback: junk car removal
 111. Pingback: Google
 112. Pingback: carihuela
 113. Pingback: penis girth sleeve
 114. Pingback: Takeout Food
 115. Pingback: ps5 disc version
 116. Pingback: BERETTA 92X
 117. Pingback: scrap car pickup
 118. Pingback: Cake carts
 119. Pingback: visit website
 120. Pingback: Uganda safari tour
 121. Pingback: free trial cialis
 122. Pingback: 5.56 green tips
 123. Pingback: lipstick boxes
 124. Pingback: madridbet giriş
 125. Pingback: masturbating
 126. Pingback: clit sucking toy
 127. Pingback: Beretta 92fs
 128. Pingback: la muralla
 129. Pingback: actiq
 130. Pingback: pocket stroker
 131. Pingback: bitcoin visa card
 132. Pingback: bayrampasa escort
 133. Pingback: ivermectin 12 mg
 134. Pingback: handjob massage
 135. Pingback: ivermectin 3mg
 136. Pingback: ar10 for sale
 137. Pingback: bactrim dosing
 138. Pingback: clomid buy online
 139. Pingback: azithromycin sig
 140. Pingback: stromectol pills
 141. Pingback: azithromycin heart
 142. Pingback: stromectol online
 143. Pingback: trcasino
 144. Pingback: elexusbet
 145. Pingback: viagra vs cialis
 146. Pingback: meritroyalbet
 147. Pingback: Herbal Incense
 148. Pingback: Hk vp9 for sale
 149. Pingback: thelottovip
 150. Pingback: - do si dos strain
 151. Pingback: Beretta m9a3
 152. Pingback: Glock 20 for sale
 153. Pingback: stromectol online
 154. Pingback: ivermectin cost
 155. Pingback: ivermectin 0.5
 156. Pingback: Anonymous
 157. Pingback: tamoxifen sale
 158. Pingback: Anonymous
 159. Pingback: molnopiravir
 160. Pingback: olumiant price usa
 161. Pingback: latisse coupon
 162. Pingback: kory
 163. Pingback: ivermectin malaria
 164. Pingback: cialis com
 165. Pingback: buy ivermectin
 166. Pingback: bitcoin api wallet
 167. Pingback: Hi-Point carbine
 168. Pingback: eli lilly cialis
 169. Pingback: canadadrugsonline
 170. Pingback: gbl cleaner uk
 171. Pingback: krt disposable
 172. Pingback: vibrator set
 173. Pingback: meritroyalbet
 174. Pingback: top rated ed pills
 175. Pingback: Motorcycle Jeans
 176. Pingback: Web development
 177. Pingback: canadian cialis
 178. Pingback: meritroyalbet
 179. Pingback: meritking
 180. Pingback: ivermectin 10 ml
 181. Pingback: eurocasino
 182. Pingback: tubdy
 183. Pingback: eurocasino
 184. Pingback: meritroyalbet
 185. Pingback: madridbet
 186. Pingback: Eurocasino
 187. Pingback: uca.com.vn
 188. Pingback: elexusbet
 189. Pingback: meritking
 190. Pingback: stiiizy carts
 191. Pingback: sig sauer p220
 192. Pingback: live resin stiiizy
 193. Pingback: stromectol uk
 194. Pingback: hornady 86240
 195. Pingback: Cannabis Oil
 196. Pingback: sildenafil revatio
 197. Pingback: buy viagra online
 198. Pingback: Buy 5L GBL
 199. Pingback: goodrx sildenafil
 200. Pingback: chinese puzzle
 201. Pingback: Bharati College
 202. Pingback: best solar panels
 203. Pingback: generic pills
 204. Pingback: roman viagra
 205. Pingback: virtual card buy
 206. Pingback: www.happyruck.com
 207. Pingback: NMD News
 208. Pingback: sildenafil viagra
 209. Pingback: sildenafilo
 210. Pingback: stromectol
 211. Pingback: modafinil good rx
 212. Pingback: prednisone pack
 213. Pingback: generic viagra
 214. Pingback: zithromax cost
 215. Pingback: mango jull pods
 216. Pingback: cheap viagra
 217. Pingback: price of ventolin
 218. Pingback: stromectol pills
 219. Pingback: modafinil daily
 220. Pingback: no rx avana
 221. Pingback: viagra vs.levitra
 222. Pingback: gabapentin coupon
 223. Pingback: viagra online
 224. Pingback: viagra foods
 225. Pingback: happyLuke
 226. Pingback: viagra connect
 227. Pingback: chewable viagra
 228. Pingback: Seiko Presage
 229. Pingback: ri3284 n
 230. Pingback: BUY DMT ONLINE
 231. Pingback: bestellen viagra
 232. Pingback: pocket vagina
 233. Pingback: agzimi sikin benim
 234. Pingback: sig sauer firearms
 235. Pingback: Uganda safaris
 236. Pingback: viagra coupon
 237. Pingback: Uganda Safari
 238. Pingback: waititu buildings
 239. Pingback: bitcoin
 240. Pingback: vertigo
 241. Pingback: cost of ivermectin
 242. Pingback: RissMiner
 243. Pingback: buy ritalin online
 244. Pingback: tamoxifen estrogen
 245. Pingback: Google
 246. Pingback: levitra dapoxetine
 247. Pingback: sildenafil 100mg
 248. Pingback: drugs online
 249. Pingback: tadalafil liquid
 250. Pingback: how to treat ed
 251. Pingback: clomid buy online
 252. Pingback: 1
 253. Pingback: deltasone medicine
 254. Pingback: medications for
 255. Pingback: ivermectin lice
 256. Pingback: ivermectin reviews
 257. Pingback: walmartviagra
 258. Pingback: mexican viagra
 259. Pingback: buy levitra paypal
 260. Pingback: ed doctor
 261. Pingback: best viagra
 262. Pingback: injections for ed
 263. Pingback: sildenafil cost
 264. Pingback: low cost cialis
 265. Pingback: blogery_i_dorogi
 266. Pingback: clonidine dosage
 267. Pingback: cialis tadalafil
 268. Pingback: podolsk-region.ru
 269. Pingback: chelovek-iz-90-h
 270. Pingback: cialis drugstore
 271. Pingback: viagra effects
 272. Pingback: cialis 20mg usa
 273. Pingback: va pharmacy online
 274. Pingback: top
 275. Pingback: site
 276. Pingback: Ukrainskie-serialy
 277. Pingback: prinivil 5 mg
 278. Pingback: buy online europe
 279. Pingback: buy online europe
 280. Pingback: topvideos
 281. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 282. Pingback: stromectol dosage
 283. Pingback: projectio-freid
 284. Pingback: psy2022
 285. Pingback: psy
 286. Pingback: news news news
 287. Pingback: sale 20mg
 288. Pingback: 4569987
 289. Pingback: Zakhar Berkut hd
 290. Pingback: link
 291. Pingback: lasix 40mg
 292. Pingback: cialis penis size
 293. Pingback: propecia for sale
 294. Pingback: 777
 295. Pingback: propecia hair loss
 296. Pingback: D4
 297. Pingback: cialis gel france
 298. Pingback: celecoxib 200mg
 299. Pingback: 2021
 300. Pingback: otc cialis 2017
 301. Pingback: The Revenant
 302. Pingback: cheap clomid
 303. Pingback: paxil 80 mg
 304. Pingback: neurontin uses
 305. Pingback: otc cialis date
 306. Pingback: Tem Oto Çekici
 307. Pingback: gnc natural viagra
 308. Pingback: compare propecia
 309. Pingback: 666
 310. Pingback: buy clomid 100mg
 311. Pingback: doxycycline mono
 312. Pingback: img1
 313. Pingback: img
 314. Pingback: how much is viagra
 315. Pingback: metoprolol online
 316. Pingback: viagra price
 317. Pingback: viagra from india
 318. Pingback: albuterol 0.23
 319. Pingback: ivermectin 200 mcg
 320. Pingback: lasix prescription
 321. Pingback: cost of viagra
 322. Pingback: clubhouse invite
 323. Pingback: cialis prices
 324. Pingback: buy azathioprine
 325. Pingback: viagra
 326. Pingback: buy cialis
 327. Pingback: comprar cialis
 328. Pingback: minocin generic
 329. Pingback: buy ciplox
 330. Pingback: omnicef tablets
 331. Pingback: lasix for sale
 332. Pingback: pgyvtscp
 333. Pingback: tik tok
 334. Pingback: 141generic2Exare
 335. Pingback: cialis images
 336. Pingback: order cialis
 337. Pingback: cost of permethrin
 338. Pingback: 141genericExare
 339. Pingback: viagra
 340. Pingback: cost of phenytoin
 341. Pingback: buy fluconazole
 342. Pingback: trazodone for sale
 343. Pingback: divalproex online
 344. Pingback: cialis online
 345. Pingback: buy cialis
 346. Pingback: citalopram cost
 347. Pingback: celecoxib cheap
 348. Pingback: buy cefuroxime
 349. Pingback: buspirone 5 mg usa
 350. Pingback: dutasteride tablet
 351. Pingback: order viagra
 352. Pingback: cialis pills
 353. Pingback: svaty 7
 354. Pingback: svaty 7 sezon
 355. Pingback: svaty—7—sezon
 356. Pingback: tadalafil online
 357. Pingback: cheap zyvox 600mg
 358. Pingback: furadantin
 359. Pingback: have a peek here
 360. Pingback: order verapamil
 361. Pingback: vantin generic
 362. Pingback: thorazine tablet
 363. Pingback: tenormin for sale
 364. Pingback: buy spiriva
 365. Pingback: singulair online
 366. Pingback: rogaine pharmacy
 367. Pingback: buy robaxin 500mg
 368. Pingback: revatio price
 369. Pingback: allegra cost
 370. Pingback: vk login
 371. Pingback: reglan price
 372. Pingback: join vk
 373. Pingback: pulmicort usa
 374. Pingback: buy bactrim ds
 375. Pingback: procardia price
 376. Pingback: cleantalkorg2.ru
 377. Pingback: prevacid 30mg cost
 378. Pingback: periactin uk
 379. Pingback: viagra equivalent
 380. Pingback: mobic 15 mg nz
 381. Pingback: 232dfsad
 382. Pingback: micardis generic
 383. Pingback: buy Plaquenil
 384. Pingback: atorvastatin calsi
 385. Pingback: ed drugs generic
 386. Pingback: cost of mestinon
 387. Pingback: generic sildenafil
 388. Pingback: macrobid 100mg otc
 389. Pingback: lopressor online
 390. Pingback: buy generic viagra
 391. Pingback: lamisil generic
 392. Pingback: imuran coupon
 393. Pingback: visit this page
 394. Pingback: generic viagra
 395. Pingback: buy viagra
 396. Pingback: imodium tablet
 397. Pingback: buy tadalafil
 398. Pingback: imitrex coupon
 399. Pingback: cialis coupon
 400. Pingback: imdur cheap
 401. Pingback: buy Cipro
 402. Pingback: etodolac canada
 403. Pingback: viagra prices
 404. Pingback: ddavp pharmacy
 405. Pingback: cymbalta cheap
 406. Pingback: buy viagra
 407. Pingback: cozaar cheap
 408. Pingback: dzhonuikfilm4
 409. Pingback: matrica-film
 410. Pingback: compazine nz
 411. Pingback: coreg usa
 412. Pingback: combivent cost
 413. Pingback: Generic viagra usa
 414. Pingback: cheap viagra 100mg
 415. Pingback: buying viagra
 416. Pingback: Low cost viagra
 417. Pingback: 158444
 418. Pingback: how to buy clomid
 419. Pingback: cleocin for sale
 420. Pingback: HD
 421. Pingback: essay buy
 422. Pingback: buy custom essays
 423. Pingback: hod-korolevy-2020
 424. Pingback: 44549
 425. Pingback: 44548
 426. Pingback: buy cbd oil
 427. Pingback: snorting viagra
 428. Pingback: cash advance
 429. Pingback: long penises
 430. Pingback: viagra tablets
 431. Pingback: payday loans loan
 432. Pingback: men with ed
 433. Pingback: cure car insurance
 434. Pingback: batmanapollo
 435. Pingback: cialis for sale
 436. Pingback: e insurance auto
 437. Pingback: real casino
 438. Pingback: casino slot
 439. Pingback: generic viagra
 440. Pingback: real money casino
 441. Pingback: why is viagra red
 442. Pingback: viagra canada
 443. Pingback: cipro 500 mg cheap
 444. Pingback: celexa 10mg usa
 445. Pingback: erection pills
 446. Pingback: viagra low price
 447. Pingback: tadalafil
 448. Pingback: red viagra
 449. Pingback: cardizem tablet
 450. Pingback: buy viagra online
 451. Pingback: cialis dose
 452. Pingback: benicar 10mg otc
 453. Pingback: avapro 300mg nz
 454. Pingback: atarax 25mg canada
 455. Pingback: cialis
 456. Pingback: aricept 10 mg cost
 457. Pingback: CFOSPUK
 458. Pingback: shop pharmacie
 459. Pingback: cheap propecia 1mg
 460. Pingback: levitra 10mg otc
 461. Pingback: Cialis 60mg coupon
 462. Pingback: like-v.ru
 463. Pingback: buy Cialis 60 mg
 464. Pingback: Cialis 10mg price
 465. Pingback: buy cialis
 466. Pingback: order Cialis 20 mg
 467. Pingback: krsmi.ru
 468. Pingback: viagra
 469. Pingback: generic viagra
 470. Pingback: cheap viagra
 471. Pingback: mymvrc.org
 472. Pingback: buy sildenafil
 473. Pingback: psy psy psy psy
 474. Pingback: buy cialis
 475. Pingback: Tenet Online
 476. Pingback: cialis generic
 477. Pingback: dom2-ru
 478. Pingback: 525
 479. Pingback: 323
 480. Pingback: batmanapollo.ru
 481. Pingback: metformin 1000 mg
 482. Pingback: buy tadalafil
 483. Pingback: buy cialis
 484. Pingback: viagra price
 485. Pingback: moskva-psiholog
 486. Pingback: cheap pills online
 487. Pingback: discount viagra
 488. Pingback: buy levitra online
 489. Pingback: slot machines
 490. Pingback: dom 2
 491. Pingback: slot machine
 492. Pingback: best cbd oil
 493. Pingback: buy cialis
 494. Pingback: cialis 5 mg
 495. Pingback: cialis 5 mg
 496. Pingback: propecia online
 497. Pingback: pharmacy
 498. Pingback: cialis generic
 499. Pingback: bennett
 500. Pingback: viagra 100mg
 501. Pingback: free craps game
 502. Pingback: canada ed drugs
 503. Pingback: online slots
 504. Pingback: buy cialis
 505. Pingback: personal loan
 506. Pingback: cash loan
 507. Pingback: bitly
 508. Pingback: viagra prices
 509. Pingback: casino
 510. Pingback: casinos
 511. Pingback: viagra sildenafil
 512. Pingback: rlowcostmd.com
 513. Pingback: cialis dosage
 514. Pingback: buy cialis
 515. Pingback: levitra
 516. Pingback: levitra canada
 517. Pingback: Buy cheap cialis
 518. Pingback: viagra coupon
 519. Pingback: bitly.com
 520. Pingback: cialis visa
 521. Pingback: cvs pharmacy
 522. Pingback: t.me/psyhell
 523. Pingback: tadalafil dosage
 524. Pingback: online pharmacy
 525. Pingback: buy cialis online
 526. Pingback: generic ed pills
 527. Pingback: cheap ed pills
 528. Pingback: buy cialis online
 529. Pingback: ed pills for sale
 530. Pingback: viagra generic
 531. Pingback: cialis online
 532. Pingback: viagra generic
 533. Pingback: viagra generic
 534. Pingback: cialis 20mg price
 535. Pingback: cialis black
 536. Pingback: coupon for cialis
 537. Pingback: viagra price
 538. Pingback: cbd oil
 539. Pingback: djoker film
 540. Pingback: viagra online
 541. Pingback: film doktor_liza
 542. Pingback: generic viagra
 543. Pingback: levitra vs viagra
 544. Pingback: cialis prices
 545. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 546. Pingback: coronavirus
 547. Pingback: psyhelp_on_line
 548. Pingback: psiholog
 549. Pingback: sildenafil
 550. Pingback: buy viagra
 551. Pingback: viagra
 552. Pingback: Beograd film 2020
 553. Pingback: sildenafil citrate
 554. Pingback: generic cialis
 555. Pingback: cialis
 556. Pingback: canadian pharmacy
 557. Pingback: online pharmacy
 558. Pingback: film t-34
 559. Pingback: strelcov 2020
 560. Pingback: kinoxaxru.ru
 561. Pingback: astrolog
 562. Pingback: ¯jak Son³k
 563. Pingback: +
 564. Pingback: DSmlka
 565. Pingback: vk 2020
 566. Pingback: pod-vodoi
 567. Pingback: led-2
 568. Pingback: The-Gentlemen
 569. Pingback: koma 2020
 570. Pingback: 2020
 571. Pingback: human-design-space
 572. Pingback: dizajn cheloveka
 573. Pingback: human design
 574. Pingback: Top 10 Best
 575. Pingback: Film 2020
 576. Pingback: #1plus1
 577. Pingback: 1plus1tv
 578. Pingback: fioricet2020.com
 579. Pingback: genfio.com
 580. Pingback: cupooftea
 581. Pingback: nileriver
 582. Pingback: ciapwronline.com
 583. Pingback: гдз 8
 584. Pingback: canpharmb3.com
 585. Pingback: гдз 6
 586. Pingback: genericvgrmax.com
 587. Pingback: myonlinebuy.us
 588. Pingback: hqcialismht.com
 589. Pingback: topedstoreusa.com
 590. Pingback: Melanie Bowen
 591. Pingback: lostfilmtv net
 592. Pingback: youtube2019.ru
 593. Pingback: serial
 594. Pingback: cerialest.ru
 595. Pingback: serial 1
 596. Pingback: casino
 597. Pingback: Watch TV Shows
 598. Pingback: kinokrad 2020
 599. Pingback: kinokrad
 600. Pingback: Serial smotret
 601. Pingback: 11 10 2019
 602. Pingback: Movies1
 603. Pingback: Top Movies
 604. Pingback: karan johar
 605. Pingback: movies online
 606. Pingback: movies
 607. Pingback: +1+
 608. Pingback: Video
 609. Pingback: tureckie_serialy
 610. Pingback: we-b-tv.com
 611. Pingback: buy generic cialis
 612. Pingback: viagra for sale
 613. Pingback: pharmacies
 614. Pingback: buy cialis
 615. Pingback: cialis
 616. Pingback: tadalafil
 617. Pingback: tadalafil 5mg
 618. Pingback: cialis online
 619. Pingback: cialis
 620. Pingback: tadalafil
 621. Pingback: canadian pharmacy
 622. Pingback: online pharmacy
 623. Pingback: pharmacies
 624. Pingback: canadian pharmacy
 625. Pingback: viagra
 626. Pingback: viagra 100mg
 627. Pingback: online viagra
 628. Pingback: cheap 20mg levitra
 629. Pingback: Viagra vs viagra
 630. Pingback: Viagra purchasing
 631. Pingback: buy viagra usa
 632. Pingback: discount cialis
 633. Pingback: cialis on line
 634. Pingback: cialis black
 635. Pingback: cost of cialis
 636. Pingback: cialis medication
 637. Pingback: cialis and alcohol
 638. Pingback: otc cialis
 639. Pingback: online cialis
 640. Pingback: cialis wikipedia
 641. Pingback: cialis walmart
 642. Pingback: cialis from canada
 643. Pingback: cialis 5mg coupon
 644. Pingback: cialis 5mg
 645. Pingback: natural cialis
 646. Pingback: cialis soft
 647. Pingback: cialis for women
 648. Pingback: cialis for sale
 649. Pingback: liquid cialis
 650. Pingback: cialis saving card
 651. Pingback: cialis samples
 652. Pingback: generic for cialis
 653. Pingback: cialis reviews
 654. Pingback: cialis daily
 655. Pingback: cialis price
 656. Pingback: canadian cialis
 657. Pingback: cialis copay card
 658. Pingback: free cialis coupon
 659. Pingback: 5mg cialis
 660. Pingback: free cialis
 661. Pingback: tadalafila
 662. Pingback: tadalafil 20mg
 663. Pingback: what is levitra
 664. Pingback: vardenafil generic
 665. Pingback: cialis tablets
 666. Pingback: levitra 10mg price
 667. Pingback: levitra vs cialis
 668. Pingback: cialis generika
 669. Pingback: levitra recviews
 670. Pingback: cialis generico
 671. Pingback: cialis pharmacy
 672. Pingback: levitra prices
 673. Pingback: what is augmentin
 674. Pingback: levitra online
 675. Pingback: what is levaquin
 676. Pingback: augmentin uses
 677. Pingback: levaquin uses
 678. Pingback: cialis 5 mg
 679. Pingback: levitra cost
 680. Pingback: augmentin for uti
 681. Pingback: levitra
 682. Pingback: levitra 20mg
 683. Pingback: augmentin for dogs
 684. Pingback: levaquin lawsuit
 685. Pingback: augmentin dose
 686. Pingback: levaquin for uti
 687. Pingback: cialis 20mg
 688. Pingback: augmentin dosage
 689. Pingback: levaquin dosage
 690. Pingback: sildenafil coupons
 691. Pingback: cialis 20 mg
 692. Pingback: buy levitra online
 693. Pingback: levaquin 750 mg
 694. Pingback: levaquin 500 mg
 695. Pingback: buy levitra
 696. Pingback: augmentin 875
 697. Pingback: buy viagra uk
 698. Pingback: levaquin
 699. Pingback: augmentin
 700. Pingback: duloxetine 60 mg
 701. Pingback: tadalafil 20 mg
 702. Pingback: tadalafil 5mg
 703. Pingback: duloxetine hcl
 704. Pingback: tadalafil
 705. Pingback: vardenafil 20mg
 706. Pingback: duloxetine 20 mg
 707. Pingback: vardenafil 20 mg
 708. Pingback: duloxetine
 709. Pingback: vardenafil
 710. Pingback: generic cialis
 711. Pingback: levitra vs viagra
 712. Pingback: cymbalta reviews
 713. Pingback: levitra dosage
 714. Pingback: cialis prices
 715. Pingback: levitra coupon
 716. Pingback: cymbalta generic
 717. Pingback: cialis pills
 718. Pingback: cymbalta for pain
 719. Pingback: atorvastatin 10mg
 720. Pingback: levitra
 721. Pingback: cymbalta dosage
 722. Pingback: atorvastatin 10 mg
 723. Pingback: cialis online
 724. Pingback: cymbalta
 725. Pingback: atorvastatin
 726. Pingback: Cialis 20 mg
 727. Pingback: cialis free trial
 728. Pingback: cialis dosage
 729. Pingback: cialis cooupons
 730. Pingback: cialis coupons
 731. Pingback: cialis coupon
 732. Pingback: cialis cost
 733. Pingback: cialis canada
 734. Pingback: cialis
 735. Pingback: cheap cialis
 736. Pingback: buy cialis online
 737. Pingback: sildenafil generic
 738. Pingback: viagra for women
 739. Pingback: generic viagra
 740. Pingback: viagra vs cialis
 741. Pingback: viagra for men
 742. Pingback: sildenafil 100 mg
 743. Pingback: viagra coupons
 744. Pingback: sildenafil 100
 745. Pingback: cialis vs viagra
 746. Pingback: viagra prices
 747. Pingback: viagra connect
 748. Pingback: sildenafil 20 mg
 749. Pingback: cheap viagra
 750. Pingback: sildenafil
 751. Pingback: buy viagra online
 752. Pingback: viagra online
 753. Pingback: viagra on line
 754. Pingback: natural viagra
 755. Pingback: free bitcoin cash
 756. Pingback: buy sildenafil
 757. Pingback: prednisone 20 mg
 758. Pingback: viagra tablets
 759. Pingback: viagra tablet
 760. Pingback: viagra generic
 761. Pingback: sildenafil tablets
 762. Pingback: female viagra
 763. Pingback: example.org.17
 764. Pingback: cialis oral jelly
 765. Pingback: buy cialis
 766. Pingback: alprostadil price
 767. Pingback: alprostadil
 768. Pingback: fluoxetine 10 mg
 769. Pingback: prozac medication
 770. Pingback: prozac generic
 771. Pingback: fluoxetine 20 mg
 772. Pingback: fluoxetine hcl
 773. Pingback: biaxin coupons
 774. Pingback: biaxin coupon
 775. Pingback: biaxin antibiotic
 776. Pingback: biaxin generic
 777. Pingback: viagra pills
 778. Pingback: levitra generic
 779. Pingback: levitra 20 mg
 780. Pingback: simvastatin 20 mg
 781. Pingback: amiodarone 200 mg
 782. Pingback: augmentin 875 mg
 783. Pingback: sildenafil 100mg
 784. Pingback: viagra 100mg
 785. Pingback: sildenafil citrate
 786. Pingback: cialis generic
 787. Pingback: tadalafil generic
 788. Pingback: ABrand
 789. Pingback: cialisonla.com
 790. Pingback: Cialis 5 mg
 791. Pingback: Generic cialis
 792. Pingback: Cialis generic
 793. Pingback: essayforme

Comments are closed.