ĈE LA SOJLO

Verkita de L. Frechette

Antalparolo

Louis Frechette ( 1839-1908 ) estis franclingva aŭtoro, kiu specialiĝis pri folkloraj verkoj de la pasinta jarcento.

Dum sia vivo li verkis nur unu anglan libron,pri diversaj tiamaj Kristnaskaj anekdotoj, tiel celante rakonti kutimojn, tradiciojn kaj kelkajn popularajn kredojn de tiu epoko. Tiamaniere li deziris emfazi anekdotojn de nia provinco, Kebekio, kaj pli bone konigi ilin al niaj najbaraj anglaj lingvanoj.

E1 tiuj anekdotoj ses estis elektitaj por tradukado. Tial, en tiuj tradukaloj, vi sendube notos kelkajn anglajn kaj fran¬cajn nomojn, sed ĉio estis intence farita.

Tradukinte tiujn historietojn, mi deziras kontribui al la disvastigado de amuzaĵ rakontoj en Esperanto, kaj, se eble, eldoni libreton por eksterlandaj samideanoj.

Nia Kanado estas tre vasta lando, kaj mi opinias,ke oni erare intermiksas ĝin kun nia najbaro, Usono, Fakte, kvankam nia lando estas relative juna, kompare kun eŭropaj landoj, ĝi havas riĉan historion, kiun mi ŝatas rememori kaj partopreni. Kanado estas lando de granda kaj esperplena eatonteco.

La Tradukinto,

S-ro Vincent Beaupre.

 

 

ĈE LA SOJLO

Ni vojaĝis al Quebec el Montreal, kiam dumvespere la malgranda grupo da vojaĝantoj, kuniĝintaj sur la ferdeko de la ŝipo, pritraktis literaturan temon.

Fakte, kelkaj el ni nepre asertis, ke nia moderna progreso, elmontrita en komerco, praktikaj sciencoj kaj industriaj aferoj, estis daŭra malamiko de ĉia idealismo. Laŭ ilia interpretado vaporo, elektro kaj antaŭ ĉio la spirito de komercismo, estis forviŝintaj POEZION.

Ĉio dependas de la pensmaniero, kaj antaŭ ĉio, de la vidpunkto de la spektanto. Ekzemple jen mia sperto: la plej poezia afero, kiun mi iam travivis en mia vivo,kiu ekscitis kaj emociis mian animon kun la plej streĉa kaj profunda kortuŝeco, estis tiel banala, ke neniu inter vi, mi estas certa, iam ajn imagus, ke ĝi povus elvoki el la plej malgrandan emocion. Estis nenio pli ol simpla telegrafofosto.”

“Telegrafofosto? Ho, nu!”

“Serioze sinjoroj, mi ne estas ŝercema. Permesu, ke mi ra¬kontu mian anekdoton, kaj vi povos prijuki.”

La rakontanto estis franckanadano, altstatura kaj forta, kvankam pli ol sesdek jara. Li havis energian vizaĝon, akran rigardon, belsonan voĉon,kaj akcenton de bone edukita homo. Tuj ni insistis por koni lian anekdoton, kaj li senprokraste komencist

“Sinjoroj, dudek kvar jarojn, kiujn mi nomas mian jun-

econ, mi vivis en nur iom konita regiono, kiu poste multe kona¬tiĝis, Klondike. (1)

Tiam neniu pripensis fosi tiun frostitan grundon por serĉi ad oramasojn aŭ flavan sablon. La sola tiama industrio en tiu regiono estis la peltokomerco. Tial la sovaĝaj trezoroj estis serĉitaj nek per pioĉoj, nek per kribriloj, sed per kaptiloj kaj pafiloj. Serĉis bestojn aŭ ni mem, aŭ la lokaj indikenoi, kiuj vizitadis niajn komercejojn.

Mi ne detale priparolos la cirkonstancojn, kiujn venigis min tien, sed ili multe influis mian spiritan staton, kiam la aventuroj de mia anekdoto okazis. Jen ili estas en kelkaj vortoj:

Mi naskiĝis en Riviere-Ouelle. Mia patro mortis, kiam mi estis studento, kaj mia patrino denove edzinikis post kelkaj jaroj.

Kiam miaj studadoj finiiis, mia patrino forte deziris, ke mi dadrigu ilin por fariAi profesiulo, pri kio mi sufiĉe konsentis; sed por akiri tiun gradon ŝparmono estis nepre necesa, kaj mia duonpatro, kun kiu mi ne tre bone interkomprenikis, obstine rifuzis. Tial miskompreno, diskutaĉoj kaj disputoj multfoje okazis: resume, ne estis eble pluloki kun

Mia kara patrino! Ŝi ofte suferis pro mia leesto, kaj ŝi plorus pro mia foresto.

Nur tial,ke mi tiel amis ŝin, mi ne povis toleri esti la kaŭ¬zo de Aia ĉagreno. La sola rimedo estis mia tuja kaj daŭra for¬esto; tial mi kaptis la unuan oportunon por organizi kin.

Tio okazis post la propono de la kompanio Hudson’s Bay(2) kiu dungis min por iri foran regionon. Do, mi forlasis mian hejmon kaj ekiris al la nordokcidenta parto de Kanado apud Alaska, kune kun aventuristoj kiel mi.

Mi ne parolos pri miaj kelkfojaj devojiioj kaj pri mia vivo en la diversaj malproksimaj komercejoj, kie mi dejoris.

Estis neniu manko de necesaĵoj, sed estis neeble revi pri mil kaj unu luksaĵoj, frivolaj bagatelaĵoj,kiuj dolĉigas la vivon. Multan laboron ni havis por fari, sed nur dum specifaj sezonoj. Kiamaniere pasigi la tempon dum la alia parto de la jaro? Libroj estis tre malmultaj. Kion ni povis elpensi por mortigi la teruran izolitecon de la laciga kaj senfina vintro, ĉiam kun la samaj kunuloj kaj nur havante eblecon kalkuli la tagojn per la regula aperado de la suno super la horizonto?

Neniuj novaĵoj el mia hejmo! Tute sen kontaktoj kun la eks¬tera mondo dum longaj monatoj, jarojn post jaroj! tiun jaron, somere, nur unu poŝtalveno, kaj tio estis ĉio. Imagu, dudek du jarojn de tia vivo!

Fine, aŭtune de 1876, mi ricevis du malfruigitajn leterojn kiuj strange memorigis al mi miajn antaŭajn vivon kaj loĝlokon. La unua temis pri la morto de mia duonpatro kaj pri mia bona patrino, nun maljuna kaj kripla, kiu nur esperis vidi min de¬nove. La alia estis pri la nova fervojo, C.P.R., nun atinginta Kalgarion kaj preta trans-salti la Rokajn Montarojn.

Tiam mi estis en ‘Fort Yukon’, sur la rivero ‘Yukon’, 300 mejlojn norde de Fort Reliance, nun tre konata kiel Dawson City. Mi estis tute libera forlasi ĝin.

Indiano, tribano de ‘Sioŭ’ (3), kiu bone konis la teritorion kaj estis revenonta al Edmonton, konsentis esti mia gvidanto; mia koro forte batis, kiam mi rapidegis mian pretiĝon iri.

Do, la unuan tagon de novembro, matene, mi kaj mia indiano, ambaŭ en specialaj neĝoŝuoj, supreniris la riveron Porcupine, unu antaŭ kaj la alia malantaŭ longa tobogano, plena da manĝajoj kaj pakaĵoj, trenita per kvar fortegaj eskimaj hundoj. Ni estis survoje al ‘Fort Lapierre’, pli ol 250 mejlojn orienten.

Tiam ni intencis transiri la Rokmontarojn por atingi ‘Fort McPherson’, 70 mejlojn trans malfacilaj labirintoj, pro¬fundegajoj, minacaj rokoj, glaciejoj kaj montopintoj.

Estis ideala poezia sovaĝeco, sed mi povas garantii al vi, ke ni estis dankemaj al la Providenco, kiam la poezio fariĝis malpli superrega kaj submetiĝis al komforta kaj malpli danĝera prozo.

Forlasinte Fort McPherson, ni devis laŭiri la riveron Peel por proksimume 100 mejloj,ĝis kiam alia mejlcento de herbejoj, riveretoj kaj vadadoj kondukis nin ĝis Fort Good Hope sur la riverego Mackenzie, kiun ni supreniris ĝis la lago Great Slave, ĉifoje 600 mejla vadado.

De la lago Great Slave nia vojiro rektiĝis trans herbejoj ĝis ‘Athabaska Landing’, nia lasta haltejo antaŭ ol atingi Edmonton; alia vadado de proksimume 500 mejloj.

Kiel vi vidas, tio ne estis agrabla ekskurso, sed eĉ pli longaj kaj malfacilaj vojaĝoj estas farindaj, kiam amato aten¬das vin.

Ni daŭre vojaĝis,kaj paŭzis nur por tagmanĝi. Vespere ni haltis tie, kie estis sufiĉe da ligno por varmigi nin.

Kiam mi parolas pri haltado, estas nur eldiro, ĉar ĝi estis nur simpla ceremonio.

Unue, ĉiuj hundoj estis maljungitaj kaj ricevis porcion da frostitaj fiŝoj, ĉar ili devis esti bone prizorgitaj,estante por ni altvaloraj por sukcesigi tiun vojaĝon; poste la fajro bone flamiginta, ni boligis nian plenkaldronon.

Jes! Ni vespermanĝis sub libera ĉielo, kaj bivakis, ŝirmitaj per kio ajn, sed tre ofte nenio, vipitaj de vento kaj neĝ¬blovado. Post nia vespermanĝo ni devis sekigi niajn ŝirmvestojn, malsekigitajn pro niaj vojaĝklopodoj: tiam, fumante, ni ripozi¬gis niajn lacajn muskolojn kaj fine kuŝiĝis sur la neĝo, inter ursofeloj kaj leporfeloj, niaj pafiloj apude… kaj bonan nokton amiko!

Escepte kiam ni haltis en diversaj lokoj, kiel komercejoj, tutan tagon por refortigi nin, ĉar estis nepre necese, oni ku¬time ĉiuvespere dormis sub libera ĉielo; ĝis la 24a de decembro, pripensinte trafi ‘Athabaska Landing’ fruposttagmeze.

Mi estis inventinta ostokalendaron, similan al hufumo,en kiu lignonajletoj indikis la daton de la monato kaj la tagon de la semajno. Tiel mi povis facile konstati la tempopason, kaj spite de malvarma vetero, de laciĝo, mi ĝojis pripensante trapasi bel¬an kaj ŝatatan Kristnaskon kun miaj familianoj, en Kristnaska etoso.

La bonaj loĝantoj de Quebec pensas,ke i1i konas neĝoŝtormojn. Estus kruele sendi ilin al tiuj nordokcidentaj regionoj por el¬trovi,ke fakte ili havas neniun ideon pri tiaj ŝtormegoj.

En tiuj malproksimaj regionoj estas simple terure. Ŝtormegoj blovegas, sufokigas, blindigas, kaj malvarmigas nin. Ni perdas niajn spurarojn, stumblas kaj sufokiĝas, ĉiun orientigon ni perdas ankaŭ. Tiam nenio helpas, la suno malaperas aŭ ties radioj estas apenaŭ videblaj pro la neĝoblovado. Eĉ la kompaso

ne funkcias kaj, trafe maltrafe, ni ŝanceliĝas serĉante la vojon,

ridigitaj kaj duone dronitaj en la furiozeco de la neĝŝtormo.

Se mi ne estus estinta tiel obstina atingi la antaŭe decidi¬tan haltejon tiun tagon, ni estus povintaj trovi ian ŝirmejon sub arbetaro, kie ajn, por singardi kontraŭ la furiozeco de la ŝtormego super niaj kapoj: sed, tiel obstine mi rifuzis halti, tiun antaŭan tagon de Kristnasko, ke ni sufoke plueniris; kaj eĉ niaj hundoj ne plu volis antaŭeniri sen vipfrapoj sur iliajn dorsojn.

Ĉiuj niaj klopodoj iĝis vanaj: la haltejo ŝajnis forkuri de ni; kaj tiun vesperon estis definitive, ke ni estis maltrafintaj nian celon. Ni ne plu dubis pri tio, kiam subite la neĝado ĉesis kaj la nuboj malaperis por permesi ekvidi stelojn, kiuj indikis troan okcidentan direkton. Neeble estis atingi la haltejon tiun vesperon kaj nenio povis helpi nin. Sanĝinte nian direkton, ni daŭre klopodis, ne por trafi la neeblan haltejon, sed por trovi la nepre necesan lignon por varmigi nin. Mi estis lacega kaj sekvis la elĉerpitajn hundojn, mia koro plena de lagreno.

Subite mia kunulo, kiu antaŭiris, ekkriis ” Arbo!”

Arbo! Arbo staranta sola en la tutnuda herbejo? Neeble: La indiano revis.

Tamen mi deprenis mian hakilon de la tobogano kaj rapide atingis lin. Vere ja, ĝuste antaŭ ni estis granda senbranĉa arbo,staranta rekte en la blanka dezerto.

Momente mi surpriziĝis- sed mia koro forte ekbatis en mia brusto-kaj volis ekkrii, sed tiu ekkrio sufokiĝis pro singulto.

Tiu nuda, senŝela kaj senviva arbo,ekaperinta el la grundo kiel masto en la mezo de oceano, estis fakte enigita per la manoj de homoj. Estis telegrafofosto:

Ni estis preterpasintaj ‘’Athabaska Landing’, kaj estis survoje al Edmonton. Ĉu vi povas kompreni?

Telegrafofosto! Gardostaranto de la civilizacio: ĉu ĝi ne estis kiel amika mano,etendita al mi el la sojlo de mia propra lando? Ĉu tio ne estis bonveno de la remalkovrita mondo, bon¬veno al la vivo, al la kultivita kamparo de gekleruloj, de kamaradoj kaj amikoj –  ĉu ne estis hejme?

Mi estis reveninta al la socia vivo post dudek du longaj jar¬oj de ekzilo en sovaĝa soleco. Pli ol tio: estis kvazaŭ reeniri la familian vivon, ĉar la telegrafodrato,kiun mi aŭdis zumi super mia kapo, estis ĉenero inter mi kaj la pasinteco: ĝi kun¬igis min kun mia fora vilaĝo, kun la gepatra hejmo, kun kara patrino,nun pli kara ol kiam ajn estinte,a1 kiu mi imagis,ke mi povas sendi krion de ĝojo kaj kuraĝigo, malgraŭ la granda dis¬tanco de 3000 mejloj.

Cu vi povas kompreni? Ha! Por senti kion mi pripensis, estus por vi nepre necese,ke vi estus travivintaj similan sperton. Tiel perdita kiel mi estis, sub la arkta ĉielo, en la mezo de frostita dezerto, kaj kun ĉiuj memoraĵoj pri Kristnasko en mia senespera koro kaj ĉagrenita spirito.

Mia mizera kamarado, terurita pro la sorĉa kantado, la zumado de la drato, kaŭzita per la granda vento, balbutis ripete, (4) “Manitou,Manitout” Mi antaŭensaltis kun etenditaj brakoj, premis la senvivan foston, surgenuis kaj ekploregis.

Tio estas mia rakonto, sinjoroj. Tiun nokton, ni haltis sen iu ajn varmiga fajro, sen vespermanĝo, nur ĉirkaŭpremante tiun miraklan foston; kaj en miaj revoj, la voĉo de la telegrafodrato daŭre zumis, jen alportante al mi la sanktan himnon de la Krist¬naska ceremonio, jen aŭdigante la sonoradon de la malproksimaj sonorilturoj de ‘Riviere-Ouelle’.

Kredu min, neniam mi ĉeestis tielan noktomezan diservon dum mia tuta vivo, ĉar mia fantazio plenumis mian imagopovon, dum tiuj horoj de atendado kaj espero.

Ne! Ne! Sinjoroj, la spirito de POEZIO neniam mortos. Ĝi ĉiam povos vivi en la plej intimaj anguloj de niaj animoj,kondiĉe, ke nia spiritstato, plena de realismo, sufiĉas por veki diajn sen¬saciojn kaj la plej kortuŝajn melodiojn.

1/ Klondike – Kanada nordokcidenta regiono.

2/ Hudson’s Bay – Kompanio kiu regis la peltokomercon.

3/ Sioŭ – Unu el la tiamaj indianaj triboj.

4/ Manitou – Dio de tiuj indianoj.

 1. Pingback: brandcialis
 2. Pingback: best ed drugs
 3. Pingback: Bubble hash
 4. Pingback: Litto disposable
 5. Pingback: Moroccan hash
 6. Pingback: Bubble hash
 7. Pingback: Haupia strain
 8. Pingback: ivermectin poultry
 9. Pingback: generic cialis otc
 10. Pingback: medications for
 11. Pingback: World News Today
 12. Pingback: ivermectina price
 13. Pingback: Canada
 14. Pingback: penis vacuum pump
 15. Pingback: Payday Loans
 16. Pingback: junk car removal
 17. Pingback: Google
 18. Pingback: carihuela
 19. Pingback: penis girth sleeve
 20. Pingback: Takeout Food
 21. Pingback: ps5 disc version
 22. Pingback: BERETTA 92X
 23. Pingback: scrap car pickup
 24. Pingback: Cake carts
 25. Pingback: visit website
 26. Pingback: Uganda safari tour
 27. Pingback: free trial cialis
 28. Pingback: 5.56 green tips
 29. Pingback: lipstick boxes
 30. Pingback: madridbet giriş
 31. Pingback: masturbating
 32. Pingback: clit sucking toy
 33. Pingback: Beretta 92fs
 34. Pingback: la muralla
 35. Pingback: actiq
 36. Pingback: pocket stroker
 37. Pingback: bitcoin visa card
 38. Pingback: bayrampasa escort
 39. Pingback: ivermectin 12 mg
 40. Pingback: handjob massage
 41. Pingback: ivermectin 3mg
 42. Pingback: ar10 for sale
 43. Pingback: bactrim dosing
 44. Pingback: clomid buy online
 45. Pingback: azithromycin sig
 46. Pingback: stromectol pills
 47. Pingback: azithromycin heart
 48. Pingback: stromectol online
 49. Pingback: trcasino
 50. Pingback: elexusbet
 51. Pingback: viagra vs cialis
 52. Pingback: meritroyalbet
 53. Pingback: Herbal Incense
 54. Pingback: Hk vp9 for sale
 55. Pingback: thelottovip
 56. Pingback: - do si dos strain
 57. Pingback: Beretta m9a3
 58. Pingback: Glock 20 for sale
 59. Pingback: stromectol online
 60. Pingback: ivermectin cost
 61. Pingback: ivermectin 0.5
 62. Pingback: Anonymous
 63. Pingback: tamoxifen sale
 64. Pingback: Anonymous
 65. Pingback: molnopiravir
 66. Pingback: olumiant price usa
 67. Pingback: latisse coupon
 68. Pingback: kory
 69. Pingback: ivermectin malaria
 70. Pingback: cialis com
 71. Pingback: buy ivermectin
 72. Pingback: bitcoin api wallet
 73. Pingback: Hi-Point carbine
 74. Pingback: eli lilly cialis
 75. Pingback: canadadrugsonline
 76. Pingback: gbl cleaner uk
 77. Pingback: krt disposable
 78. Pingback: vibrator set
 79. Pingback: meritroyalbet
 80. Pingback: top rated ed pills
 81. Pingback: Motorcycle Jeans
 82. Pingback: Web development
 83. Pingback: canadian cialis
 84. Pingback: meritroyalbet
 85. Pingback: meritking
 86. Pingback: ivermectin 10 ml
 87. Pingback: eurocasino
 88. Pingback: tubdy
 89. Pingback: eurocasino
 90. Pingback: meritroyalbet
 91. Pingback: madridbet
 92. Pingback: Eurocasino
 93. Pingback: uca.com.vn
 94. Pingback: elexusbet
 95. Pingback: meritking
 96. Pingback: stiiizy carts
 97. Pingback: sig sauer p220
 98. Pingback: live resin stiiizy
 99. Pingback: stromectol uk
 100. Pingback: hornady 86240
 101. Pingback: Cannabis Oil
 102. Pingback: sildenafil revatio
 103. Pingback: buy viagra online
 104. Pingback: Buy 5L GBL
 105. Pingback: goodrx sildenafil
 106. Pingback: chinese puzzle
 107. Pingback: Bharati College
 108. Pingback: best solar panels
 109. Pingback: generic pills
 110. Pingback: roman viagra
 111. Pingback: virtual card buy
 112. Pingback: www.happyruck.com
 113. Pingback: NMD News
 114. Pingback: sildenafil viagra
 115. Pingback: sildenafilo
 116. Pingback: stromectol
 117. Pingback: modafinil good rx
 118. Pingback: prednisone pack
 119. Pingback: generic viagra
 120. Pingback: zithromax cost
 121. Pingback: mango jull pods
 122. Pingback: cheap viagra
 123. Pingback: price of ventolin
 124. Pingback: stromectol pills
 125. Pingback: modafinil daily
 126. Pingback: no rx avana
 127. Pingback: viagra vs.levitra
 128. Pingback: gabapentin coupon
 129. Pingback: viagra online
 130. Pingback: viagra foods
 131. Pingback: happyLuke
 132. Pingback: viagra connect
 133. Pingback: chewable viagra
 134. Pingback: Seiko Presage
 135. Pingback: ri3284 n
 136. Pingback: BUY DMT ONLINE
 137. Pingback: bestellen viagra
 138. Pingback: pocket vagina
 139. Pingback: agzimi sikin benim
 140. Pingback: sig sauer firearms
 141. Pingback: Uganda safaris
 142. Pingback: viagra coupon
 143. Pingback: Uganda Safari
 144. Pingback: waititu buildings
 145. Pingback: bitcoin
 146. Pingback: vertigo
 147. Pingback: cost of ivermectin
 148. Pingback: RissMiner
 149. Pingback: buy ritalin online
 150. Pingback: tamoxifen estrogen
 151. Pingback: Google
 152. Pingback: levitra dapoxetine
 153. Pingback: sildenafil 100mg
 154. Pingback: drugs online
 155. Pingback: tadalafil liquid
 156. Pingback: how to treat ed
 157. Pingback: clomid buy online
 158. Pingback: 1
 159. Pingback: deltasone medicine
 160. Pingback: medications for
 161. Pingback: ivermectin lice
 162. Pingback: ivermectin reviews
 163. Pingback: walmartviagra
 164. Pingback: mexican viagra
 165. Pingback: buy levitra paypal
 166. Pingback: ed doctor
 167. Pingback: best viagra
 168. Pingback: injections for ed
 169. Pingback: sildenafil cost
 170. Pingback: low cost cialis
 171. Pingback: blogery_i_dorogi
 172. Pingback: clonidine dosage
 173. Pingback: cialis tadalafil
 174. Pingback: podolsk-region.ru
 175. Pingback: chelovek-iz-90-h
 176. Pingback: cialis drugstore
 177. Pingback: viagra effects
 178. Pingback: cialis 20mg usa
 179. Pingback: va pharmacy online
 180. Pingback: top
 181. Pingback: site
 182. Pingback: Ukrainskie-serialy
 183. Pingback: prinivil 5 mg
 184. Pingback: buy online europe
 185. Pingback: buy online europe
 186. Pingback: topvideos
 187. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 188. Pingback: stromectol dosage
 189. Pingback: projectio-freid
 190. Pingback: psy2022
 191. Pingback: psy
 192. Pingback: news news news
 193. Pingback: sale 20mg
 194. Pingback: 4569987
 195. Pingback: Zakhar Berkut hd
 196. Pingback: link
 197. Pingback: lasix 40mg
 198. Pingback: cialis penis size
 199. Pingback: propecia for sale
 200. Pingback: 777
 201. Pingback: propecia hair loss
 202. Pingback: D4
 203. Pingback: cialis gel france
 204. Pingback: celecoxib 200mg
 205. Pingback: 2021
 206. Pingback: otc cialis 2017
 207. Pingback: The Revenant
 208. Pingback: cheap clomid
 209. Pingback: paxil 80 mg
 210. Pingback: neurontin uses
 211. Pingback: otc cialis date
 212. Pingback: Tem Oto Çekici
 213. Pingback: gnc natural viagra
 214. Pingback: compare propecia
 215. Pingback: 666
 216. Pingback: buy clomid 100mg
 217. Pingback: doxycycline mono
 218. Pingback: img1
 219. Pingback: img
 220. Pingback: how much is viagra
 221. Pingback: metoprolol online
 222. Pingback: viagra price
 223. Pingback: viagra from india
 224. Pingback: albuterol 0.23
 225. Pingback: ivermectin 200 mcg
 226. Pingback: lasix prescription
 227. Pingback: cost of viagra
 228. Pingback: clubhouse invite
 229. Pingback: cialis prices
 230. Pingback: buy azathioprine
 231. Pingback: viagra
 232. Pingback: buy cialis
 233. Pingback: comprar cialis
 234. Pingback: minocin generic
 235. Pingback: buy ciplox
 236. Pingback: omnicef tablets
 237. Pingback: lasix for sale
 238. Pingback: pgyvtscp
 239. Pingback: tik tok
 240. Pingback: 141generic2Exare
 241. Pingback: cialis images
 242. Pingback: order cialis
 243. Pingback: cost of permethrin
 244. Pingback: 141genericExare
 245. Pingback: viagra
 246. Pingback: cost of phenytoin
 247. Pingback: buy fluconazole
 248. Pingback: trazodone for sale
 249. Pingback: divalproex online
 250. Pingback: cialis online
 251. Pingback: buy cialis
 252. Pingback: citalopram cost
 253. Pingback: celecoxib cheap
 254. Pingback: buy cefuroxime
 255. Pingback: buspirone 5 mg usa
 256. Pingback: dutasteride tablet
 257. Pingback: order viagra
 258. Pingback: cialis pills
 259. Pingback: svaty 7
 260. Pingback: svaty 7 sezon
 261. Pingback: svaty—7—sezon
 262. Pingback: tadalafil online
 263. Pingback: cheap zyvox 600mg
 264. Pingback: furadantin
 265. Pingback: have a peek here
 266. Pingback: order verapamil
 267. Pingback: vantin generic
 268. Pingback: thorazine tablet
 269. Pingback: tenormin for sale
 270. Pingback: buy spiriva
 271. Pingback: singulair online
 272. Pingback: rogaine pharmacy
 273. Pingback: buy robaxin 500mg
 274. Pingback: revatio price
 275. Pingback: allegra cost
 276. Pingback: vk login
 277. Pingback: reglan price
 278. Pingback: join vk
 279. Pingback: pulmicort usa
 280. Pingback: buy bactrim ds
 281. Pingback: procardia price
 282. Pingback: cleantalkorg2.ru
 283. Pingback: prevacid 30mg cost
 284. Pingback: periactin uk
 285. Pingback: viagra equivalent
 286. Pingback: mobic 15 mg nz
 287. Pingback: 232dfsad
 288. Pingback: micardis generic
 289. Pingback: buy Plaquenil
 290. Pingback: atorvastatin calsi
 291. Pingback: ed drugs generic
 292. Pingback: cost of mestinon
 293. Pingback: generic sildenafil
 294. Pingback: macrobid 100mg otc
 295. Pingback: lopressor online
 296. Pingback: buy generic viagra
 297. Pingback: lamisil generic
 298. Pingback: imuran coupon
 299. Pingback: visit this page
 300. Pingback: generic viagra
 301. Pingback: buy viagra
 302. Pingback: imodium tablet
 303. Pingback: buy tadalafil
 304. Pingback: imitrex coupon
 305. Pingback: cialis coupon
 306. Pingback: imdur cheap
 307. Pingback: buy Cipro
 308. Pingback: etodolac canada
 309. Pingback: viagra prices
 310. Pingback: ddavp pharmacy
 311. Pingback: cymbalta cheap
 312. Pingback: buy viagra
 313. Pingback: cozaar cheap
 314. Pingback: dzhonuikfilm4
 315. Pingback: matrica-film
 316. Pingback: compazine nz
 317. Pingback: coreg usa
 318. Pingback: combivent cost
 319. Pingback: Generic viagra usa
 320. Pingback: cheap viagra 100mg
 321. Pingback: buying viagra
 322. Pingback: Low cost viagra
 323. Pingback: 158444
 324. Pingback: how to buy clomid
 325. Pingback: cleocin for sale
 326. Pingback: HD
 327. Pingback: essay buy
 328. Pingback: buy custom essays
 329. Pingback: hod-korolevy-2020
 330. Pingback: 44549
 331. Pingback: 44548
 332. Pingback: buy cbd oil
 333. Pingback: snorting viagra
 334. Pingback: cash advance
 335. Pingback: long penises
 336. Pingback: viagra tablets
 337. Pingback: payday loans loan
 338. Pingback: men with ed
 339. Pingback: cure car insurance
 340. Pingback: batmanapollo
 341. Pingback: cialis for sale
 342. Pingback: e insurance auto
 343. Pingback: real casino
 344. Pingback: casino slot
 345. Pingback: generic viagra
 346. Pingback: real money casino
 347. Pingback: why is viagra red
 348. Pingback: viagra canada
 349. Pingback: cipro 500 mg cheap
 350. Pingback: celexa 10mg usa
 351. Pingback: erection pills
 352. Pingback: viagra low price
 353. Pingback: tadalafil
 354. Pingback: red viagra
 355. Pingback: cardizem tablet
 356. Pingback: buy viagra online
 357. Pingback: cialis dose
 358. Pingback: benicar 10mg otc
 359. Pingback: avapro 300mg nz
 360. Pingback: atarax 25mg canada
 361. Pingback: cialis
 362. Pingback: aricept 10 mg cost
 363. Pingback: CFOSPUK
 364. Pingback: shop pharmacie
 365. Pingback: cheap propecia 1mg
 366. Pingback: levitra 10mg otc
 367. Pingback: Cialis 60mg coupon
 368. Pingback: like-v.ru
 369. Pingback: buy Cialis 60 mg
 370. Pingback: Cialis 10mg price
 371. Pingback: buy cialis
 372. Pingback: order Cialis 20 mg
 373. Pingback: krsmi.ru
 374. Pingback: viagra
 375. Pingback: generic viagra
 376. Pingback: cheap viagra
 377. Pingback: mymvrc.org
 378. Pingback: buy sildenafil
 379. Pingback: psy psy psy psy
 380. Pingback: buy cialis
 381. Pingback: Tenet Online
 382. Pingback: cialis generic
 383. Pingback: dom2-ru
 384. Pingback: 525
 385. Pingback: 323
 386. Pingback: batmanapollo.ru
 387. Pingback: metformin 1000 mg
 388. Pingback: buy tadalafil
 389. Pingback: buy cialis
 390. Pingback: viagra price
 391. Pingback: moskva-psiholog
 392. Pingback: cheap pills online
 393. Pingback: discount viagra
 394. Pingback: buy levitra online
 395. Pingback: slot machines
 396. Pingback: dom 2
 397. Pingback: slot machine
 398. Pingback: best cbd oil
 399. Pingback: buy cialis
 400. Pingback: cialis 5 mg
 401. Pingback: cialis 5 mg
 402. Pingback: propecia online
 403. Pingback: pharmacy
 404. Pingback: cialis generic
 405. Pingback: bennett
 406. Pingback: viagra 100mg
 407. Pingback: free craps game
 408. Pingback: canada ed drugs
 409. Pingback: online slots
 410. Pingback: buy cialis
 411. Pingback: personal loan
 412. Pingback: cash loan
 413. Pingback: bitly
 414. Pingback: viagra prices
 415. Pingback: casino
 416. Pingback: casinos
 417. Pingback: viagra sildenafil
 418. Pingback: rlowcostmd.com
 419. Pingback: cialis dosage
 420. Pingback: buy cialis
 421. Pingback: levitra
 422. Pingback: levitra canada
 423. Pingback: Buy cheap cialis
 424. Pingback: viagra coupon
 425. Pingback: bitly.com
 426. Pingback: cialis visa
 427. Pingback: cvs pharmacy
 428. Pingback: t.me/psyhell
 429. Pingback: tadalafil dosage
 430. Pingback: online pharmacy
 431. Pingback: buy cialis online
 432. Pingback: generic ed pills
 433. Pingback: cheap ed pills
 434. Pingback: buy cialis online
 435. Pingback: ed pills for sale
 436. Pingback: viagra generic
 437. Pingback: cialis online
 438. Pingback: viagra generic
 439. Pingback: viagra generic
 440. Pingback: cialis 20mg price
 441. Pingback: cialis black
 442. Pingback: coupon for cialis
 443. Pingback: viagra price
 444. Pingback: cbd oil
 445. Pingback: djoker film
 446. Pingback: viagra online
 447. Pingback: film doktor_liza
 448. Pingback: generic viagra
 449. Pingback: levitra vs viagra
 450. Pingback: cialis prices
 451. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 452. Pingback: coronavirus
 453. Pingback: psyhelp_on_line
 454. Pingback: psiholog
 455. Pingback: sildenafil
 456. Pingback: buy viagra
 457. Pingback: viagra
 458. Pingback: Beograd film 2020
 459. Pingback: sildenafil citrate
 460. Pingback: generic cialis
 461. Pingback: cialis
 462. Pingback: canadian pharmacy
 463. Pingback: online pharmacy
 464. Pingback: film t-34
 465. Pingback: strelcov 2020
 466. Pingback: kinoxaxru.ru
 467. Pingback: astrolog
 468. Pingback: ¯jak Son³k
 469. Pingback: +
 470. Pingback: DSmlka
 471. Pingback: vk 2020
 472. Pingback: pod-vodoi
 473. Pingback: led-2
 474. Pingback: The-Gentlemen
 475. Pingback: koma 2020
 476. Pingback: 2020
 477. Pingback: human-design-space
 478. Pingback: dizajn cheloveka
 479. Pingback: human design
 480. Pingback: Top 10 Best
 481. Pingback: Film 2020
 482. Pingback: #1plus1
 483. Pingback: 1plus1tv
 484. Pingback: fioricet2020.com
 485. Pingback: genfio.com
 486. Pingback: cupooftea
 487. Pingback: nileriver
 488. Pingback: ciapwronline.com
 489. Pingback: гдз 8
 490. Pingback: canpharmb3.com
 491. Pingback: гдз 6
 492. Pingback: genericvgrmax.com
 493. Pingback: myonlinebuy.us
 494. Pingback: hqcialismht.com
 495. Pingback: topedstoreusa.com
 496. Pingback: Melanie Bowen
 497. Pingback: lostfilmtv net
 498. Pingback: youtube2019.ru
 499. Pingback: serial
 500. Pingback: cerialest.ru
 501. Pingback: serial 1
 502. Pingback: casino
 503. Pingback: Watch TV Shows
 504. Pingback: kinokrad 2020
 505. Pingback: kinokrad
 506. Pingback: Serial smotret
 507. Pingback: 11 10 2019
 508. Pingback: Movies1
 509. Pingback: Top Movies
 510. Pingback: karan johar
 511. Pingback: movies online
 512. Pingback: movies
 513. Pingback: +1+
 514. Pingback: Video
 515. Pingback: tureckie_serialy
 516. Pingback: we-b-tv.com
 517. Pingback: buy generic cialis
 518. Pingback: viagra for sale
 519. Pingback: pharmacies
 520. Pingback: buy cialis
 521. Pingback: cialis
 522. Pingback: tadalafil
 523. Pingback: tadalafil 5mg
 524. Pingback: cialis online
 525. Pingback: cialis
 526. Pingback: tadalafil
 527. Pingback: canadian pharmacy
 528. Pingback: online pharmacy
 529. Pingback: pharmacies
 530. Pingback: canadian pharmacy
 531. Pingback: viagra
 532. Pingback: viagra 100mg
 533. Pingback: online viagra
 534. Pingback: cheap 20mg levitra
 535. Pingback: Viagra vs viagra
 536. Pingback: Viagra purchasing
 537. Pingback: buy viagra usa
 538. Pingback: discount cialis
 539. Pingback: cialis on line
 540. Pingback: cialis black
 541. Pingback: cost of cialis
 542. Pingback: cialis medication
 543. Pingback: cialis and alcohol
 544. Pingback: otc cialis
 545. Pingback: online cialis
 546. Pingback: cialis wikipedia
 547. Pingback: cialis walmart
 548. Pingback: cialis from canada
 549. Pingback: cialis 5mg coupon
 550. Pingback: cialis 5mg
 551. Pingback: natural cialis
 552. Pingback: cialis soft
 553. Pingback: cialis for women
 554. Pingback: cialis for sale
 555. Pingback: liquid cialis
 556. Pingback: cialis saving card
 557. Pingback: cialis samples
 558. Pingback: generic for cialis
 559. Pingback: cialis reviews
 560. Pingback: cialis daily
 561. Pingback: cialis price
 562. Pingback: canadian cialis
 563. Pingback: cialis copay card
 564. Pingback: free cialis coupon
 565. Pingback: 5mg cialis
 566. Pingback: free cialis
 567. Pingback: tadalafila
 568. Pingback: tadalafil 20mg
 569. Pingback: what is levitra
 570. Pingback: vardenafil generic
 571. Pingback: cialis tablets
 572. Pingback: levitra 10mg price
 573. Pingback: levitra vs cialis
 574. Pingback: cialis generika
 575. Pingback: levitra recviews
 576. Pingback: cialis generico
 577. Pingback: cialis pharmacy
 578. Pingback: levitra prices
 579. Pingback: what is augmentin
 580. Pingback: levitra online
 581. Pingback: what is levaquin
 582. Pingback: augmentin uses
 583. Pingback: levaquin uses
 584. Pingback: cialis 5 mg
 585. Pingback: levitra cost
 586. Pingback: augmentin for uti
 587. Pingback: levitra
 588. Pingback: levitra 20mg
 589. Pingback: augmentin for dogs
 590. Pingback: levaquin lawsuit
 591. Pingback: augmentin dose
 592. Pingback: levaquin for uti
 593. Pingback: cialis 20mg
 594. Pingback: augmentin dosage
 595. Pingback: levaquin dosage
 596. Pingback: sildenafil coupons
 597. Pingback: cialis 20 mg
 598. Pingback: buy levitra online
 599. Pingback: levaquin 750 mg
 600. Pingback: levaquin 500 mg
 601. Pingback: buy levitra
 602. Pingback: augmentin 875
 603. Pingback: buy viagra uk
 604. Pingback: levaquin
 605. Pingback: augmentin
 606. Pingback: duloxetine 60 mg
 607. Pingback: tadalafil 20 mg
 608. Pingback: tadalafil 5mg
 609. Pingback: duloxetine hcl
 610. Pingback: tadalafil
 611. Pingback: vardenafil 20mg
 612. Pingback: duloxetine 20 mg
 613. Pingback: vardenafil 20 mg
 614. Pingback: duloxetine
 615. Pingback: vardenafil
 616. Pingback: generic cialis
 617. Pingback: levitra vs viagra
 618. Pingback: cymbalta reviews
 619. Pingback: levitra dosage
 620. Pingback: cialis prices
 621. Pingback: levitra coupon
 622. Pingback: cymbalta generic
 623. Pingback: cialis pills
 624. Pingback: cymbalta for pain
 625. Pingback: atorvastatin 10mg
 626. Pingback: levitra
 627. Pingback: cymbalta dosage
 628. Pingback: atorvastatin 10 mg
 629. Pingback: cialis online
 630. Pingback: cymbalta
 631. Pingback: atorvastatin
 632. Pingback: Cialis 20 mg
 633. Pingback: cialis free trial
 634. Pingback: cialis dosage
 635. Pingback: cialis cooupons
 636. Pingback: cialis coupons
 637. Pingback: cialis coupon
 638. Pingback: cialis cost
 639. Pingback: cialis canada
 640. Pingback: cialis
 641. Pingback: cheap cialis
 642. Pingback: buy cialis online
 643. Pingback: sildenafil generic
 644. Pingback: viagra for women
 645. Pingback: generic viagra
 646. Pingback: viagra vs cialis
 647. Pingback: viagra for men
 648. Pingback: sildenafil 100 mg
 649. Pingback: viagra coupons
 650. Pingback: sildenafil 100
 651. Pingback: cialis vs viagra
 652. Pingback: viagra prices
 653. Pingback: viagra connect
 654. Pingback: sildenafil 20 mg
 655. Pingback: cheap viagra
 656. Pingback: sildenafil
 657. Pingback: buy viagra online
 658. Pingback: viagra online
 659. Pingback: viagra on line
 660. Pingback: natural viagra
 661. Pingback: free bitcoin cash
 662. Pingback: buy sildenafil
 663. Pingback: prednisone 20 mg
 664. Pingback: viagra tablets
 665. Pingback: viagra tablet
 666. Pingback: viagra generic
 667. Pingback: sildenafil tablets
 668. Pingback: female viagra
 669. Pingback: example.org.17
 670. Pingback: cialis oral jelly
 671. Pingback: buy cialis
 672. Pingback: alprostadil price
 673. Pingback: alprostadil
 674. Pingback: fluoxetine 10 mg
 675. Pingback: prozac medication
 676. Pingback: prozac generic
 677. Pingback: fluoxetine 20 mg
 678. Pingback: fluoxetine hcl
 679. Pingback: biaxin coupons
 680. Pingback: biaxin coupon
 681. Pingback: biaxin antibiotic
 682. Pingback: biaxin generic
 683. Pingback: viagra pills
 684. Pingback: levitra generic
 685. Pingback: levitra 20 mg
 686. Pingback: simvastatin 20 mg
 687. Pingback: amiodarone 200 mg
 688. Pingback: augmentin 875 mg
 689. Pingback: sildenafil 100mg
 690. Pingback: viagra 100mg
 691. Pingback: sildenafil citrate
 692. Pingback: cialis generic
 693. Pingback: tadalafil generic
 694. Pingback: ABrand
 695. Pingback: cialisonla.com
 696. Pingback: Cialis 5 mg
 697. Pingback: Generic cialis
 698. Pingback: Cialis generic
 699. Pingback: essayforme

Comments are closed.