ĈE LA SOJLO

Verkita de L. Frechette

Antalparolo

Louis Frechette ( 1839-1908 ) estis franclingva aŭtoro, kiu specialiĝis pri folkloraj verkoj de la pasinta jarcento.

Dum sia vivo li verkis nur unu anglan libron,pri diversaj tiamaj Kristnaskaj anekdotoj, tiel celante rakonti kutimojn, tradiciojn kaj kelkajn popularajn kredojn de tiu epoko. Tiamaniere li deziris emfazi anekdotojn de nia provinco, Kebekio, kaj pli bone konigi ilin al niaj najbaraj anglaj lingvanoj.

E1 tiuj anekdotoj ses estis elektitaj por tradukado. Tial, en tiuj tradukaloj, vi sendube notos kelkajn anglajn kaj fran¬cajn nomojn, sed ĉio estis intence farita.

Tradukinte tiujn historietojn, mi deziras kontribui al la disvastigado de amuzaĵ rakontoj en Esperanto, kaj, se eble, eldoni libreton por eksterlandaj samideanoj.

Nia Kanado estas tre vasta lando, kaj mi opinias,ke oni erare intermiksas ĝin kun nia najbaro, Usono, Fakte, kvankam nia lando estas relative juna, kompare kun eŭropaj landoj, ĝi havas riĉan historion, kiun mi ŝatas rememori kaj partopreni. Kanado estas lando de granda kaj esperplena eatonteco.

La Tradukinto,

S-ro Vincent Beaupre.

 

 

ĈE LA SOJLO

Ni vojaĝis al Quebec el Montreal, kiam dumvespere la malgranda grupo da vojaĝantoj, kuniĝintaj sur la ferdeko de la ŝipo, pritraktis literaturan temon.

Fakte, kelkaj el ni nepre asertis, ke nia moderna progreso, elmontrita en komerco, praktikaj sciencoj kaj industriaj aferoj, estis daŭra malamiko de ĉia idealismo. Laŭ ilia interpretado vaporo, elektro kaj antaŭ ĉio la spirito de komercismo, estis forviŝintaj POEZION.

Ĉio dependas de la pensmaniero, kaj antaŭ ĉio, de la vidpunkto de la spektanto. Ekzemple jen mia sperto: la plej poezia afero, kiun mi iam travivis en mia vivo,kiu ekscitis kaj emociis mian animon kun la plej streĉa kaj profunda kortuŝeco, estis tiel banala, ke neniu inter vi, mi estas certa, iam ajn imagus, ke ĝi povus elvoki el la plej malgrandan emocion. Estis nenio pli ol simpla telegrafofosto.”

“Telegrafofosto? Ho, nu!”

“Serioze sinjoroj, mi ne estas ŝercema. Permesu, ke mi ra¬kontu mian anekdoton, kaj vi povos prijuki.”

La rakontanto estis franckanadano, altstatura kaj forta, kvankam pli ol sesdek jara. Li havis energian vizaĝon, akran rigardon, belsonan voĉon,kaj akcenton de bone edukita homo. Tuj ni insistis por koni lian anekdoton, kaj li senprokraste komencist

“Sinjoroj, dudek kvar jarojn, kiujn mi nomas mian jun-

econ, mi vivis en nur iom konita regiono, kiu poste multe kona¬tiĝis, Klondike. (1)

Tiam neniu pripensis fosi tiun frostitan grundon por serĉi ad oramasojn aŭ flavan sablon. La sola tiama industrio en tiu regiono estis la peltokomerco. Tial la sovaĝaj trezoroj estis serĉitaj nek per pioĉoj, nek per kribriloj, sed per kaptiloj kaj pafiloj. Serĉis bestojn aŭ ni mem, aŭ la lokaj indikenoi, kiuj vizitadis niajn komercejojn.

Mi ne detale priparolos la cirkonstancojn, kiujn venigis min tien, sed ili multe influis mian spiritan staton, kiam la aventuroj de mia anekdoto okazis. Jen ili estas en kelkaj vortoj:

Mi naskiĝis en Riviere-Ouelle. Mia patro mortis, kiam mi estis studento, kaj mia patrino denove edzinikis post kelkaj jaroj.

Kiam miaj studadoj finiiis, mia patrino forte deziris, ke mi dadrigu ilin por fariAi profesiulo, pri kio mi sufiĉe konsentis; sed por akiri tiun gradon ŝparmono estis nepre necesa, kaj mia duonpatro, kun kiu mi ne tre bone interkomprenikis, obstine rifuzis. Tial miskompreno, diskutaĉoj kaj disputoj multfoje okazis: resume, ne estis eble pluloki kun

Mia kara patrino! Ŝi ofte suferis pro mia leesto, kaj ŝi plorus pro mia foresto.

Nur tial,ke mi tiel amis ŝin, mi ne povis toleri esti la kaŭ¬zo de Aia ĉagreno. La sola rimedo estis mia tuja kaj daŭra for¬esto; tial mi kaptis la unuan oportunon por organizi kin.

Tio okazis post la propono de la kompanio Hudson’s Bay(2) kiu dungis min por iri foran regionon. Do, mi forlasis mian hejmon kaj ekiris al la nordokcidenta parto de Kanado apud Alaska, kune kun aventuristoj kiel mi.

Mi ne parolos pri miaj kelkfojaj devojiioj kaj pri mia vivo en la diversaj malproksimaj komercejoj, kie mi dejoris.

Estis neniu manko de necesaĵoj, sed estis neeble revi pri mil kaj unu luksaĵoj, frivolaj bagatelaĵoj,kiuj dolĉigas la vivon. Multan laboron ni havis por fari, sed nur dum specifaj sezonoj. Kiamaniere pasigi la tempon dum la alia parto de la jaro? Libroj estis tre malmultaj. Kion ni povis elpensi por mortigi la teruran izolitecon de la laciga kaj senfina vintro, ĉiam kun la samaj kunuloj kaj nur havante eblecon kalkuli la tagojn per la regula aperado de la suno super la horizonto?

Neniuj novaĵoj el mia hejmo! Tute sen kontaktoj kun la eks¬tera mondo dum longaj monatoj, jarojn post jaroj! tiun jaron, somere, nur unu poŝtalveno, kaj tio estis ĉio. Imagu, dudek du jarojn de tia vivo!

Fine, aŭtune de 1876, mi ricevis du malfruigitajn leterojn kiuj strange memorigis al mi miajn antaŭajn vivon kaj loĝlokon. La unua temis pri la morto de mia duonpatro kaj pri mia bona patrino, nun maljuna kaj kripla, kiu nur esperis vidi min de¬nove. La alia estis pri la nova fervojo, C.P.R., nun atinginta Kalgarion kaj preta trans-salti la Rokajn Montarojn.

Tiam mi estis en ‘Fort Yukon’, sur la rivero ‘Yukon’, 300 mejlojn norde de Fort Reliance, nun tre konata kiel Dawson City. Mi estis tute libera forlasi ĝin.

Indiano, tribano de ‘Sioŭ’ (3), kiu bone konis la teritorion kaj estis revenonta al Edmonton, konsentis esti mia gvidanto; mia koro forte batis, kiam mi rapidegis mian pretiĝon iri.

Do, la unuan tagon de novembro, matene, mi kaj mia indiano, ambaŭ en specialaj neĝoŝuoj, supreniris la riveron Porcupine, unu antaŭ kaj la alia malantaŭ longa tobogano, plena da manĝajoj kaj pakaĵoj, trenita per kvar fortegaj eskimaj hundoj. Ni estis survoje al ‘Fort Lapierre’, pli ol 250 mejlojn orienten.

Tiam ni intencis transiri la Rokmontarojn por atingi ‘Fort McPherson’, 70 mejlojn trans malfacilaj labirintoj, pro¬fundegajoj, minacaj rokoj, glaciejoj kaj montopintoj.

Estis ideala poezia sovaĝeco, sed mi povas garantii al vi, ke ni estis dankemaj al la Providenco, kiam la poezio fariĝis malpli superrega kaj submetiĝis al komforta kaj malpli danĝera prozo.

Forlasinte Fort McPherson, ni devis laŭiri la riveron Peel por proksimume 100 mejloj,ĝis kiam alia mejlcento de herbejoj, riveretoj kaj vadadoj kondukis nin ĝis Fort Good Hope sur la riverego Mackenzie, kiun ni supreniris ĝis la lago Great Slave, ĉifoje 600 mejla vadado.

De la lago Great Slave nia vojiro rektiĝis trans herbejoj ĝis ‘Athabaska Landing’, nia lasta haltejo antaŭ ol atingi Edmonton; alia vadado de proksimume 500 mejloj.

Kiel vi vidas, tio ne estis agrabla ekskurso, sed eĉ pli longaj kaj malfacilaj vojaĝoj estas farindaj, kiam amato aten¬das vin.

Ni daŭre vojaĝis,kaj paŭzis nur por tagmanĝi. Vespere ni haltis tie, kie estis sufiĉe da ligno por varmigi nin.

Kiam mi parolas pri haltado, estas nur eldiro, ĉar ĝi estis nur simpla ceremonio.

Unue, ĉiuj hundoj estis maljungitaj kaj ricevis porcion da frostitaj fiŝoj, ĉar ili devis esti bone prizorgitaj,estante por ni altvaloraj por sukcesigi tiun vojaĝon; poste la fajro bone flamiginta, ni boligis nian plenkaldronon.

Jes! Ni vespermanĝis sub libera ĉielo, kaj bivakis, ŝirmitaj per kio ajn, sed tre ofte nenio, vipitaj de vento kaj neĝ¬blovado. Post nia vespermanĝo ni devis sekigi niajn ŝirmvestojn, malsekigitajn pro niaj vojaĝklopodoj: tiam, fumante, ni ripozi¬gis niajn lacajn muskolojn kaj fine kuŝiĝis sur la neĝo, inter ursofeloj kaj leporfeloj, niaj pafiloj apude… kaj bonan nokton amiko!

Escepte kiam ni haltis en diversaj lokoj, kiel komercejoj, tutan tagon por refortigi nin, ĉar estis nepre necese, oni ku¬time ĉiuvespere dormis sub libera ĉielo; ĝis la 24a de decembro, pripensinte trafi ‘Athabaska Landing’ fruposttagmeze.

Mi estis inventinta ostokalendaron, similan al hufumo,en kiu lignonajletoj indikis la daton de la monato kaj la tagon de la semajno. Tiel mi povis facile konstati la tempopason, kaj spite de malvarma vetero, de laciĝo, mi ĝojis pripensante trapasi bel¬an kaj ŝatatan Kristnaskon kun miaj familianoj, en Kristnaska etoso.

La bonaj loĝantoj de Quebec pensas,ke i1i konas neĝoŝtormojn. Estus kruele sendi ilin al tiuj nordokcidentaj regionoj por el¬trovi,ke fakte ili havas neniun ideon pri tiaj ŝtormegoj.

En tiuj malproksimaj regionoj estas simple terure. Ŝtormegoj blovegas, sufokigas, blindigas, kaj malvarmigas nin. Ni perdas niajn spurarojn, stumblas kaj sufokiĝas, ĉiun orientigon ni perdas ankaŭ. Tiam nenio helpas, la suno malaperas aŭ ties radioj estas apenaŭ videblaj pro la neĝoblovado. Eĉ la kompaso

ne funkcias kaj, trafe maltrafe, ni ŝanceliĝas serĉante la vojon,

ridigitaj kaj duone dronitaj en la furiozeco de la neĝŝtormo.

Se mi ne estus estinta tiel obstina atingi la antaŭe decidi¬tan haltejon tiun tagon, ni estus povintaj trovi ian ŝirmejon sub arbetaro, kie ajn, por singardi kontraŭ la furiozeco de la ŝtormego super niaj kapoj: sed, tiel obstine mi rifuzis halti, tiun antaŭan tagon de Kristnasko, ke ni sufoke plueniris; kaj eĉ niaj hundoj ne plu volis antaŭeniri sen vipfrapoj sur iliajn dorsojn.

Ĉiuj niaj klopodoj iĝis vanaj: la haltejo ŝajnis forkuri de ni; kaj tiun vesperon estis definitive, ke ni estis maltrafintaj nian celon. Ni ne plu dubis pri tio, kiam subite la neĝado ĉesis kaj la nuboj malaperis por permesi ekvidi stelojn, kiuj indikis troan okcidentan direkton. Neeble estis atingi la haltejon tiun vesperon kaj nenio povis helpi nin. Sanĝinte nian direkton, ni daŭre klopodis, ne por trafi la neeblan haltejon, sed por trovi la nepre necesan lignon por varmigi nin. Mi estis lacega kaj sekvis la elĉerpitajn hundojn, mia koro plena de lagreno.

Subite mia kunulo, kiu antaŭiris, ekkriis ” Arbo!”

Arbo! Arbo staranta sola en la tutnuda herbejo? Neeble: La indiano revis.

Tamen mi deprenis mian hakilon de la tobogano kaj rapide atingis lin. Vere ja, ĝuste antaŭ ni estis granda senbranĉa arbo,staranta rekte en la blanka dezerto.

Momente mi surpriziĝis- sed mia koro forte ekbatis en mia brusto-kaj volis ekkrii, sed tiu ekkrio sufokiĝis pro singulto.

Tiu nuda, senŝela kaj senviva arbo,ekaperinta el la grundo kiel masto en la mezo de oceano, estis fakte enigita per la manoj de homoj. Estis telegrafofosto:

Ni estis preterpasintaj ‘’Athabaska Landing’, kaj estis survoje al Edmonton. Ĉu vi povas kompreni?

Telegrafofosto! Gardostaranto de la civilizacio: ĉu ĝi ne estis kiel amika mano,etendita al mi el la sojlo de mia propra lando? Ĉu tio ne estis bonveno de la remalkovrita mondo, bon¬veno al la vivo, al la kultivita kamparo de gekleruloj, de kamaradoj kaj amikoj –  ĉu ne estis hejme?

Mi estis reveninta al la socia vivo post dudek du longaj jar¬oj de ekzilo en sovaĝa soleco. Pli ol tio: estis kvazaŭ reeniri la familian vivon, ĉar la telegrafodrato,kiun mi aŭdis zumi super mia kapo, estis ĉenero inter mi kaj la pasinteco: ĝi kun¬igis min kun mia fora vilaĝo, kun la gepatra hejmo, kun kara patrino,nun pli kara ol kiam ajn estinte,a1 kiu mi imagis,ke mi povas sendi krion de ĝojo kaj kuraĝigo, malgraŭ la granda dis¬tanco de 3000 mejloj.

Cu vi povas kompreni? Ha! Por senti kion mi pripensis, estus por vi nepre necese,ke vi estus travivintaj similan sperton. Tiel perdita kiel mi estis, sub la arkta ĉielo, en la mezo de frostita dezerto, kaj kun ĉiuj memoraĵoj pri Kristnasko en mia senespera koro kaj ĉagrenita spirito.

Mia mizera kamarado, terurita pro la sorĉa kantado, la zumado de la drato, kaŭzita per la granda vento, balbutis ripete, (4) “Manitou,Manitout” Mi antaŭensaltis kun etenditaj brakoj, premis la senvivan foston, surgenuis kaj ekploregis.

Tio estas mia rakonto, sinjoroj. Tiun nokton, ni haltis sen iu ajn varmiga fajro, sen vespermanĝo, nur ĉirkaŭpremante tiun miraklan foston; kaj en miaj revoj, la voĉo de la telegrafodrato daŭre zumis, jen alportante al mi la sanktan himnon de la Krist¬naska ceremonio, jen aŭdigante la sonoradon de la malproksimaj sonorilturoj de ‘Riviere-Ouelle’.

Kredu min, neniam mi ĉeestis tielan noktomezan diservon dum mia tuta vivo, ĉar mia fantazio plenumis mian imagopovon, dum tiuj horoj de atendado kaj espero.

Ne! Ne! Sinjoroj, la spirito de POEZIO neniam mortos. Ĝi ĉiam povos vivi en la plej intimaj anguloj de niaj animoj,kondiĉe, ke nia spiritstato, plena de realismo, sufiĉas por veki diajn sen¬saciojn kaj la plej kortuŝajn melodiojn.

1/ Klondike – Kanada nordokcidenta regiono.

2/ Hudson’s Bay – Kompanio kiu regis la peltokomercon.

3/ Sioŭ – Unu el la tiamaj indianaj triboj.

4/ Manitou – Dio de tiuj indianoj.

 1. Pingback: cialis tadalafil
 2. Pingback: podolsk-region.ru
 3. Pingback: chelovek-iz-90-h
 4. Pingback: cialis drugstore
 5. Pingback: viagra effects
 6. Pingback: cialis 20mg usa
 7. Pingback: va pharmacy online
 8. Pingback: top
 9. Pingback: site
 10. Pingback: Ukrainskie-serialy
 11. Pingback: prinivil 5 mg
 12. Pingback: buy online europe
 13. Pingback: buy online europe
 14. Pingback: topvideos
 15. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 16. Pingback: stromectol dosage
 17. Pingback: projectio-freid
 18. Pingback: psy2022
 19. Pingback: psy
 20. Pingback: news news news
 21. Pingback: sale 20mg
 22. Pingback: 4569987
 23. Pingback: Zakhar Berkut hd
 24. Pingback: link
 25. Pingback: lasix 40mg
 26. Pingback: cialis penis size
 27. Pingback: propecia for sale
 28. Pingback: 777
 29. Pingback: propecia hair loss
 30. Pingback: D4
 31. Pingback: cialis gel france
 32. Pingback: celecoxib 200mg
 33. Pingback: 2021
 34. Pingback: otc cialis 2017
 35. Pingback: The Revenant
 36. Pingback: cheap clomid
 37. Pingback: paxil 80 mg
 38. Pingback: neurontin uses
 39. Pingback: otc cialis date
 40. Pingback: Tem Oto Çekici
 41. Pingback: gnc natural viagra
 42. Pingback: compare propecia
 43. Pingback: 666
 44. Pingback: buy clomid 100mg
 45. Pingback: doxycycline mono
 46. Pingback: img1
 47. Pingback: img
 48. Pingback: how much is viagra
 49. Pingback: metoprolol online
 50. Pingback: viagra price
 51. Pingback: viagra from india
 52. Pingback: albuterol 0.23
 53. Pingback: ivermectin 200 mcg
 54. Pingback: lasix prescription
 55. Pingback: cost of viagra
 56. Pingback: clubhouse invite
 57. Pingback: cialis prices
 58. Pingback: buy azathioprine
 59. Pingback: viagra
 60. Pingback: buy cialis
 61. Pingback: comprar cialis
 62. Pingback: minocin generic
 63. Pingback: buy ciplox
 64. Pingback: omnicef tablets
 65. Pingback: lasix for sale
 66. Pingback: pgyvtscp
 67. Pingback: tik tok
 68. Pingback: 141generic2Exare
 69. Pingback: cialis images
 70. Pingback: order cialis
 71. Pingback: cost of permethrin
 72. Pingback: 141genericExare
 73. Pingback: viagra
 74. Pingback: cost of phenytoin
 75. Pingback: buy fluconazole
 76. Pingback: trazodone for sale
 77. Pingback: divalproex online
 78. Pingback: cialis online
 79. Pingback: buy cialis
 80. Pingback: citalopram cost
 81. Pingback: celecoxib cheap
 82. Pingback: buy cefuroxime
 83. Pingback: buspirone 5 mg usa
 84. Pingback: dutasteride tablet
 85. Pingback: order viagra
 86. Pingback: cialis pills
 87. Pingback: svaty 7
 88. Pingback: svaty 7 sezon
 89. Pingback: svaty—7—sezon
 90. Pingback: tadalafil online
 91. Pingback: cheap zyvox 600mg
 92. Pingback: furadantin
 93. Pingback: have a peek here
 94. Pingback: order verapamil
 95. Pingback: vantin generic
 96. Pingback: thorazine tablet
 97. Pingback: tenormin for sale
 98. Pingback: buy spiriva
 99. Pingback: singulair online
 100. Pingback: rogaine pharmacy
 101. Pingback: buy robaxin 500mg
 102. Pingback: revatio price
 103. Pingback: allegra cost
 104. Pingback: vk login
 105. Pingback: reglan price
 106. Pingback: join vk
 107. Pingback: pulmicort usa
 108. Pingback: buy bactrim ds
 109. Pingback: procardia price
 110. Pingback: cleantalkorg2.ru
 111. Pingback: prevacid 30mg cost
 112. Pingback: periactin uk
 113. Pingback: viagra equivalent
 114. Pingback: mobic 15 mg nz
 115. Pingback: 232dfsad
 116. Pingback: micardis generic
 117. Pingback: buy Plaquenil
 118. Pingback: atorvastatin calsi
 119. Pingback: ed drugs generic
 120. Pingback: cost of mestinon
 121. Pingback: generic sildenafil
 122. Pingback: macrobid 100mg otc
 123. Pingback: lopressor online
 124. Pingback: buy generic viagra
 125. Pingback: lamisil generic
 126. Pingback: imuran coupon
 127. Pingback: visit this page
 128. Pingback: generic viagra
 129. Pingback: buy viagra
 130. Pingback: imodium tablet
 131. Pingback: buy tadalafil
 132. Pingback: imitrex coupon
 133. Pingback: cialis coupon
 134. Pingback: imdur cheap
 135. Pingback: buy Cipro
 136. Pingback: etodolac canada
 137. Pingback: viagra prices
 138. Pingback: ddavp pharmacy
 139. Pingback: cymbalta cheap
 140. Pingback: buy viagra
 141. Pingback: cozaar cheap
 142. Pingback: dzhonuikfilm4
 143. Pingback: matrica-film
 144. Pingback: compazine nz
 145. Pingback: coreg usa
 146. Pingback: combivent cost
 147. Pingback: Generic viagra usa
 148. Pingback: cheap viagra 100mg
 149. Pingback: buying viagra
 150. Pingback: Low cost viagra
 151. Pingback: 158444
 152. Pingback: how to buy clomid
 153. Pingback: cleocin for sale
 154. Pingback: HD
 155. Pingback: essay buy
 156. Pingback: buy custom essays
 157. Pingback: hod-korolevy-2020
 158. Pingback: 44549
 159. Pingback: 44548
 160. Pingback: buy cbd oil
 161. Pingback: snorting viagra
 162. Pingback: cash advance
 163. Pingback: long penises
 164. Pingback: viagra tablets
 165. Pingback: payday loans loan
 166. Pingback: men with ed
 167. Pingback: cure car insurance
 168. Pingback: batmanapollo
 169. Pingback: cialis for sale
 170. Pingback: e insurance auto
 171. Pingback: real casino
 172. Pingback: casino slot
 173. Pingback: generic viagra
 174. Pingback: real money casino
 175. Pingback: why is viagra red
 176. Pingback: viagra canada
 177. Pingback: cipro 500 mg cheap
 178. Pingback: celexa 10mg usa
 179. Pingback: erection pills
 180. Pingback: viagra low price
 181. Pingback: tadalafil
 182. Pingback: red viagra
 183. Pingback: cardizem tablet
 184. Pingback: buy viagra online
 185. Pingback: cialis dose
 186. Pingback: benicar 10mg otc
 187. Pingback: avapro 300mg nz
 188. Pingback: atarax 25mg canada
 189. Pingback: cialis
 190. Pingback: aricept 10 mg cost
 191. Pingback: CFOSPUK
 192. Pingback: shop pharmacie
 193. Pingback: cheap propecia 1mg
 194. Pingback: levitra 10mg otc
 195. Pingback: Cialis 60mg coupon
 196. Pingback: like-v.ru
 197. Pingback: buy Cialis 60 mg
 198. Pingback: Cialis 10mg price
 199. Pingback: buy cialis
 200. Pingback: order Cialis 20 mg
 201. Pingback: krsmi.ru
 202. Pingback: viagra
 203. Pingback: generic viagra
 204. Pingback: cheap viagra
 205. Pingback: mymvrc.org
 206. Pingback: buy sildenafil
 207. Pingback: psy psy psy psy
 208. Pingback: buy cialis
 209. Pingback: Tenet Online
 210. Pingback: cialis generic
 211. Pingback: dom2-ru
 212. Pingback: 525
 213. Pingback: 323
 214. Pingback: batmanapollo.ru
 215. Pingback: metformin 1000 mg
 216. Pingback: buy tadalafil
 217. Pingback: buy cialis
 218. Pingback: viagra price
 219. Pingback: moskva-psiholog
 220. Pingback: cheap pills online
 221. Pingback: discount viagra
 222. Pingback: buy levitra online
 223. Pingback: slot machines
 224. Pingback: dom 2
 225. Pingback: slot machine
 226. Pingback: best cbd oil
 227. Pingback: buy cialis
 228. Pingback: cialis 5 mg
 229. Pingback: cialis 5 mg
 230. Pingback: propecia online
 231. Pingback: pharmacy
 232. Pingback: cialis generic
 233. Pingback: bennett
 234. Pingback: viagra 100mg
 235. Pingback: free craps game
 236. Pingback: canada ed drugs
 237. Pingback: online slots
 238. Pingback: buy cialis
 239. Pingback: personal loan
 240. Pingback: cash loan
 241. Pingback: bitly
 242. Pingback: viagra prices
 243. Pingback: casino
 244. Pingback: casinos
 245. Pingback: viagra sildenafil
 246. Pingback: rlowcostmd.com
 247. Pingback: cialis dosage
 248. Pingback: buy cialis
 249. Pingback: levitra
 250. Pingback: levitra canada
 251. Pingback: Buy cheap cialis
 252. Pingback: viagra coupon
 253. Pingback: bitly.com
 254. Pingback: cialis visa
 255. Pingback: cvs pharmacy
 256. Pingback: t.me/psyhell
 257. Pingback: tadalafil dosage
 258. Pingback: online pharmacy
 259. Pingback: buy cialis online
 260. Pingback: generic ed pills
 261. Pingback: cheap ed pills
 262. Pingback: buy cialis online
 263. Pingback: ed pills for sale
 264. Pingback: viagra generic
 265. Pingback: cialis online
 266. Pingback: viagra generic
 267. Pingback: viagra generic
 268. Pingback: cialis 20mg price
 269. Pingback: cialis black
 270. Pingback: coupon for cialis
 271. Pingback: viagra price
 272. Pingback: cbd oil
 273. Pingback: djoker film
 274. Pingback: viagra online
 275. Pingback: film doktor_liza
 276. Pingback: generic viagra
 277. Pingback: levitra vs viagra
 278. Pingback: cialis prices
 279. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 280. Pingback: coronavirus
 281. Pingback: psyhelp_on_line
 282. Pingback: psiholog
 283. Pingback: sildenafil
 284. Pingback: buy viagra
 285. Pingback: viagra
 286. Pingback: Beograd film 2020
 287. Pingback: sildenafil citrate
 288. Pingback: generic cialis
 289. Pingback: cialis
 290. Pingback: canadian pharmacy
 291. Pingback: online pharmacy
 292. Pingback: film t-34
 293. Pingback: strelcov 2020
 294. Pingback: kinoxaxru.ru
 295. Pingback: astrolog
 296. Pingback: ¯jak Son³k
 297. Pingback: +
 298. Pingback: DSmlka
 299. Pingback: vk 2020
 300. Pingback: pod-vodoi
 301. Pingback: led-2
 302. Pingback: The-Gentlemen
 303. Pingback: koma 2020
 304. Pingback: 2020
 305. Pingback: human-design-space
 306. Pingback: dizajn cheloveka
 307. Pingback: human design
 308. Pingback: Top 10 Best
 309. Pingback: Film 2020
 310. Pingback: #1plus1
 311. Pingback: 1plus1tv
 312. Pingback: fioricet2020.com
 313. Pingback: genfio.com
 314. Pingback: cupooftea
 315. Pingback: nileriver
 316. Pingback: ciapwronline.com
 317. Pingback: гдз 8
 318. Pingback: canpharmb3.com
 319. Pingback: гдз 6
 320. Pingback: genericvgrmax.com
 321. Pingback: myonlinebuy.us
 322. Pingback: hqcialismht.com
 323. Pingback: topedstoreusa.com
 324. Pingback: Melanie Bowen
 325. Pingback: lostfilmtv net
 326. Pingback: youtube2019.ru
 327. Pingback: serial
 328. Pingback: cerialest.ru
 329. Pingback: serial 1
 330. Pingback: casino
 331. Pingback: Watch TV Shows
 332. Pingback: kinokrad 2020
 333. Pingback: kinokrad
 334. Pingback: Serial smotret
 335. Pingback: 11 10 2019
 336. Pingback: Movies1
 337. Pingback: Top Movies
 338. Pingback: karan johar
 339. Pingback: movies online
 340. Pingback: movies
 341. Pingback: +1+
 342. Pingback: Video
 343. Pingback: tureckie_serialy
 344. Pingback: we-b-tv.com
 345. Pingback: buy generic cialis
 346. Pingback: viagra for sale
 347. Pingback: pharmacies
 348. Pingback: buy cialis
 349. Pingback: cialis
 350. Pingback: tadalafil
 351. Pingback: tadalafil 5mg
 352. Pingback: cialis online
 353. Pingback: cialis
 354. Pingback: tadalafil
 355. Pingback: canadian pharmacy
 356. Pingback: online pharmacy
 357. Pingback: pharmacies
 358. Pingback: canadian pharmacy
 359. Pingback: viagra
 360. Pingback: viagra 100mg
 361. Pingback: online viagra
 362. Pingback: cheap 20mg levitra
 363. Pingback: Viagra vs viagra
 364. Pingback: Viagra purchasing
 365. Pingback: buy viagra usa
 366. Pingback: discount cialis
 367. Pingback: cialis on line
 368. Pingback: cialis black
 369. Pingback: cost of cialis
 370. Pingback: cialis medication
 371. Pingback: cialis and alcohol
 372. Pingback: otc cialis
 373. Pingback: online cialis
 374. Pingback: cialis wikipedia
 375. Pingback: cialis walmart
 376. Pingback: cialis from canada
 377. Pingback: cialis 5mg coupon
 378. Pingback: cialis 5mg
 379. Pingback: natural cialis
 380. Pingback: cialis soft
 381. Pingback: cialis for women
 382. Pingback: cialis for sale
 383. Pingback: liquid cialis
 384. Pingback: cialis saving card
 385. Pingback: cialis samples
 386. Pingback: generic for cialis
 387. Pingback: cialis reviews
 388. Pingback: cialis daily
 389. Pingback: cialis price
 390. Pingback: canadian cialis
 391. Pingback: cialis copay card
 392. Pingback: free cialis coupon
 393. Pingback: 5mg cialis
 394. Pingback: free cialis
 395. Pingback: tadalafila
 396. Pingback: tadalafil 20mg
 397. Pingback: what is levitra
 398. Pingback: vardenafil generic
 399. Pingback: cialis tablets
 400. Pingback: levitra 10mg price
 401. Pingback: levitra vs cialis
 402. Pingback: cialis generika
 403. Pingback: levitra recviews
 404. Pingback: cialis generico
 405. Pingback: cialis pharmacy
 406. Pingback: levitra prices
 407. Pingback: what is augmentin
 408. Pingback: levitra online
 409. Pingback: what is levaquin
 410. Pingback: augmentin uses
 411. Pingback: levaquin uses
 412. Pingback: cialis 5 mg
 413. Pingback: levitra cost
 414. Pingback: augmentin for uti
 415. Pingback: levitra
 416. Pingback: levitra 20mg
 417. Pingback: augmentin for dogs
 418. Pingback: levaquin lawsuit
 419. Pingback: augmentin dose
 420. Pingback: levaquin for uti
 421. Pingback: cialis 20mg
 422. Pingback: augmentin dosage
 423. Pingback: levaquin dosage
 424. Pingback: sildenafil coupons
 425. Pingback: cialis 20 mg
 426. Pingback: buy levitra online
 427. Pingback: levaquin 750 mg
 428. Pingback: levaquin 500 mg
 429. Pingback: buy levitra
 430. Pingback: augmentin 875
 431. Pingback: buy viagra uk
 432. Pingback: levaquin
 433. Pingback: augmentin
 434. Pingback: duloxetine 60 mg
 435. Pingback: tadalafil 20 mg
 436. Pingback: tadalafil 5mg
 437. Pingback: duloxetine hcl
 438. Pingback: tadalafil
 439. Pingback: vardenafil 20mg
 440. Pingback: duloxetine 20 mg
 441. Pingback: vardenafil 20 mg
 442. Pingback: duloxetine
 443. Pingback: vardenafil
 444. Pingback: generic cialis
 445. Pingback: levitra vs viagra
 446. Pingback: cymbalta reviews
 447. Pingback: levitra dosage
 448. Pingback: cialis prices
 449. Pingback: levitra coupon
 450. Pingback: cymbalta generic
 451. Pingback: cialis pills
 452. Pingback: cymbalta for pain
 453. Pingback: atorvastatin 10mg
 454. Pingback: levitra
 455. Pingback: cymbalta dosage
 456. Pingback: atorvastatin 10 mg
 457. Pingback: cialis online
 458. Pingback: cymbalta
 459. Pingback: atorvastatin
 460. Pingback: Cialis 20 mg
 461. Pingback: cialis free trial
 462. Pingback: cialis dosage
 463. Pingback: cialis cooupons
 464. Pingback: cialis coupons
 465. Pingback: cialis coupon
 466. Pingback: cialis cost
 467. Pingback: cialis canada
 468. Pingback: cialis
 469. Pingback: cheap cialis
 470. Pingback: buy cialis online
 471. Pingback: sildenafil generic
 472. Pingback: viagra for women
 473. Pingback: generic viagra
 474. Pingback: viagra vs cialis
 475. Pingback: viagra for men
 476. Pingback: sildenafil 100 mg
 477. Pingback: viagra coupons
 478. Pingback: sildenafil 100
 479. Pingback: cialis vs viagra
 480. Pingback: viagra prices
 481. Pingback: viagra connect
 482. Pingback: sildenafil 20 mg
 483. Pingback: cheap viagra
 484. Pingback: sildenafil
 485. Pingback: buy viagra online
 486. Pingback: viagra online
 487. Pingback: viagra on line
 488. Pingback: natural viagra
 489. Pingback: free bitcoin cash
 490. Pingback: buy sildenafil
 491. Pingback: prednisone 20 mg
 492. Pingback: viagra tablets
 493. Pingback: viagra tablet
 494. Pingback: viagra generic
 495. Pingback: sildenafil tablets
 496. Pingback: female viagra
 497. Pingback: example.org.17
 498. Pingback: cialis oral jelly
 499. Pingback: buy cialis
 500. Pingback: alprostadil price
 501. Pingback: alprostadil
 502. Pingback: fluoxetine 10 mg
 503. Pingback: prozac medication
 504. Pingback: prozac generic
 505. Pingback: fluoxetine 20 mg
 506. Pingback: fluoxetine hcl
 507. Pingback: biaxin coupons
 508. Pingback: biaxin coupon
 509. Pingback: biaxin antibiotic
 510. Pingback: biaxin generic
 511. Pingback: viagra pills
 512. Pingback: levitra generic
 513. Pingback: levitra 20 mg
 514. Pingback: simvastatin 20 mg
 515. Pingback: amiodarone 200 mg
 516. Pingback: augmentin 875 mg
 517. Pingback: sildenafil 100mg
 518. Pingback: viagra 100mg
 519. Pingback: sildenafil citrate
 520. Pingback: cialis generic
 521. Pingback: tadalafil generic
 522. Pingback: ABrand
 523. Pingback: cialisonla.com
 524. Pingback: Cialis 5 mg
 525. Pingback: Generic cialis
 526. Pingback: Cialis generic
 527. Pingback: essayforme

Comments are closed.