ĈE LA SOJLO

Verkita de L. Frechette

Antalparolo

Louis Frechette ( 1839-1908 ) estis franclingva aŭtoro, kiu specialiĝis pri folkloraj verkoj de la pasinta jarcento.

Dum sia vivo li verkis nur unu anglan libron,pri diversaj tiamaj Kristnaskaj anekdotoj, tiel celante rakonti kutimojn, tradiciojn kaj kelkajn popularajn kredojn de tiu epoko. Tiamaniere li deziris emfazi anekdotojn de nia provinco, Kebekio, kaj pli bone konigi ilin al niaj najbaraj anglaj lingvanoj.

E1 tiuj anekdotoj ses estis elektitaj por tradukado. Tial, en tiuj tradukaloj, vi sendube notos kelkajn anglajn kaj fran¬cajn nomojn, sed ĉio estis intence farita.

Tradukinte tiujn historietojn, mi deziras kontribui al la disvastigado de amuzaĵ rakontoj en Esperanto, kaj, se eble, eldoni libreton por eksterlandaj samideanoj.

Nia Kanado estas tre vasta lando, kaj mi opinias,ke oni erare intermiksas ĝin kun nia najbaro, Usono, Fakte, kvankam nia lando estas relative juna, kompare kun eŭropaj landoj, ĝi havas riĉan historion, kiun mi ŝatas rememori kaj partopreni. Kanado estas lando de granda kaj esperplena eatonteco.

La Tradukinto,

S-ro Vincent Beaupre.

 

 

ĈE LA SOJLO

Ni vojaĝis al Quebec el Montreal, kiam dumvespere la malgranda grupo da vojaĝantoj, kuniĝintaj sur la ferdeko de la ŝipo, pritraktis literaturan temon.

Fakte, kelkaj el ni nepre asertis, ke nia moderna progreso, elmontrita en komerco, praktikaj sciencoj kaj industriaj aferoj, estis daŭra malamiko de ĉia idealismo. Laŭ ilia interpretado vaporo, elektro kaj antaŭ ĉio la spirito de komercismo, estis forviŝintaj POEZION.

Ĉio dependas de la pensmaniero, kaj antaŭ ĉio, de la vidpunkto de la spektanto. Ekzemple jen mia sperto: la plej poezia afero, kiun mi iam travivis en mia vivo,kiu ekscitis kaj emociis mian animon kun la plej streĉa kaj profunda kortuŝeco, estis tiel banala, ke neniu inter vi, mi estas certa, iam ajn imagus, ke ĝi povus elvoki el la plej malgrandan emocion. Estis nenio pli ol simpla telegrafofosto.”

“Telegrafofosto? Ho, nu!”

“Serioze sinjoroj, mi ne estas ŝercema. Permesu, ke mi ra¬kontu mian anekdoton, kaj vi povos prijuki.”

La rakontanto estis franckanadano, altstatura kaj forta, kvankam pli ol sesdek jara. Li havis energian vizaĝon, akran rigardon, belsonan voĉon,kaj akcenton de bone edukita homo. Tuj ni insistis por koni lian anekdoton, kaj li senprokraste komencist

“Sinjoroj, dudek kvar jarojn, kiujn mi nomas mian jun-

econ, mi vivis en nur iom konita regiono, kiu poste multe kona¬tiĝis, Klondike. (1)

Tiam neniu pripensis fosi tiun frostitan grundon por serĉi ad oramasojn aŭ flavan sablon. La sola tiama industrio en tiu regiono estis la peltokomerco. Tial la sovaĝaj trezoroj estis serĉitaj nek per pioĉoj, nek per kribriloj, sed per kaptiloj kaj pafiloj. Serĉis bestojn aŭ ni mem, aŭ la lokaj indikenoi, kiuj vizitadis niajn komercejojn.

Mi ne detale priparolos la cirkonstancojn, kiujn venigis min tien, sed ili multe influis mian spiritan staton, kiam la aventuroj de mia anekdoto okazis. Jen ili estas en kelkaj vortoj:

Mi naskiĝis en Riviere-Ouelle. Mia patro mortis, kiam mi estis studento, kaj mia patrino denove edzinikis post kelkaj jaroj.

Kiam miaj studadoj finiiis, mia patrino forte deziris, ke mi dadrigu ilin por fariAi profesiulo, pri kio mi sufiĉe konsentis; sed por akiri tiun gradon ŝparmono estis nepre necesa, kaj mia duonpatro, kun kiu mi ne tre bone interkomprenikis, obstine rifuzis. Tial miskompreno, diskutaĉoj kaj disputoj multfoje okazis: resume, ne estis eble pluloki kun

Mia kara patrino! Ŝi ofte suferis pro mia leesto, kaj ŝi plorus pro mia foresto.

Nur tial,ke mi tiel amis ŝin, mi ne povis toleri esti la kaŭ¬zo de Aia ĉagreno. La sola rimedo estis mia tuja kaj daŭra for¬esto; tial mi kaptis la unuan oportunon por organizi kin.

Tio okazis post la propono de la kompanio Hudson’s Bay(2) kiu dungis min por iri foran regionon. Do, mi forlasis mian hejmon kaj ekiris al la nordokcidenta parto de Kanado apud Alaska, kune kun aventuristoj kiel mi.

Mi ne parolos pri miaj kelkfojaj devojiioj kaj pri mia vivo en la diversaj malproksimaj komercejoj, kie mi dejoris.

Estis neniu manko de necesaĵoj, sed estis neeble revi pri mil kaj unu luksaĵoj, frivolaj bagatelaĵoj,kiuj dolĉigas la vivon. Multan laboron ni havis por fari, sed nur dum specifaj sezonoj. Kiamaniere pasigi la tempon dum la alia parto de la jaro? Libroj estis tre malmultaj. Kion ni povis elpensi por mortigi la teruran izolitecon de la laciga kaj senfina vintro, ĉiam kun la samaj kunuloj kaj nur havante eblecon kalkuli la tagojn per la regula aperado de la suno super la horizonto?

Neniuj novaĵoj el mia hejmo! Tute sen kontaktoj kun la eks¬tera mondo dum longaj monatoj, jarojn post jaroj! tiun jaron, somere, nur unu poŝtalveno, kaj tio estis ĉio. Imagu, dudek du jarojn de tia vivo!

Fine, aŭtune de 1876, mi ricevis du malfruigitajn leterojn kiuj strange memorigis al mi miajn antaŭajn vivon kaj loĝlokon. La unua temis pri la morto de mia duonpatro kaj pri mia bona patrino, nun maljuna kaj kripla, kiu nur esperis vidi min de¬nove. La alia estis pri la nova fervojo, C.P.R., nun atinginta Kalgarion kaj preta trans-salti la Rokajn Montarojn.

Tiam mi estis en ‘Fort Yukon’, sur la rivero ‘Yukon’, 300 mejlojn norde de Fort Reliance, nun tre konata kiel Dawson City. Mi estis tute libera forlasi ĝin.

Indiano, tribano de ‘Sioŭ’ (3), kiu bone konis la teritorion kaj estis revenonta al Edmonton, konsentis esti mia gvidanto; mia koro forte batis, kiam mi rapidegis mian pretiĝon iri.

Do, la unuan tagon de novembro, matene, mi kaj mia indiano, ambaŭ en specialaj neĝoŝuoj, supreniris la riveron Porcupine, unu antaŭ kaj la alia malantaŭ longa tobogano, plena da manĝajoj kaj pakaĵoj, trenita per kvar fortegaj eskimaj hundoj. Ni estis survoje al ‘Fort Lapierre’, pli ol 250 mejlojn orienten.

Tiam ni intencis transiri la Rokmontarojn por atingi ‘Fort McPherson’, 70 mejlojn trans malfacilaj labirintoj, pro¬fundegajoj, minacaj rokoj, glaciejoj kaj montopintoj.

Estis ideala poezia sovaĝeco, sed mi povas garantii al vi, ke ni estis dankemaj al la Providenco, kiam la poezio fariĝis malpli superrega kaj submetiĝis al komforta kaj malpli danĝera prozo.

Forlasinte Fort McPherson, ni devis laŭiri la riveron Peel por proksimume 100 mejloj,ĝis kiam alia mejlcento de herbejoj, riveretoj kaj vadadoj kondukis nin ĝis Fort Good Hope sur la riverego Mackenzie, kiun ni supreniris ĝis la lago Great Slave, ĉifoje 600 mejla vadado.

De la lago Great Slave nia vojiro rektiĝis trans herbejoj ĝis ‘Athabaska Landing’, nia lasta haltejo antaŭ ol atingi Edmonton; alia vadado de proksimume 500 mejloj.

Kiel vi vidas, tio ne estis agrabla ekskurso, sed eĉ pli longaj kaj malfacilaj vojaĝoj estas farindaj, kiam amato aten¬das vin.

Ni daŭre vojaĝis,kaj paŭzis nur por tagmanĝi. Vespere ni haltis tie, kie estis sufiĉe da ligno por varmigi nin.

Kiam mi parolas pri haltado, estas nur eldiro, ĉar ĝi estis nur simpla ceremonio.

Unue, ĉiuj hundoj estis maljungitaj kaj ricevis porcion da frostitaj fiŝoj, ĉar ili devis esti bone prizorgitaj,estante por ni altvaloraj por sukcesigi tiun vojaĝon; poste la fajro bone flamiginta, ni boligis nian plenkaldronon.

Jes! Ni vespermanĝis sub libera ĉielo, kaj bivakis, ŝirmitaj per kio ajn, sed tre ofte nenio, vipitaj de vento kaj neĝ¬blovado. Post nia vespermanĝo ni devis sekigi niajn ŝirmvestojn, malsekigitajn pro niaj vojaĝklopodoj: tiam, fumante, ni ripozi¬gis niajn lacajn muskolojn kaj fine kuŝiĝis sur la neĝo, inter ursofeloj kaj leporfeloj, niaj pafiloj apude… kaj bonan nokton amiko!

Escepte kiam ni haltis en diversaj lokoj, kiel komercejoj, tutan tagon por refortigi nin, ĉar estis nepre necese, oni ku¬time ĉiuvespere dormis sub libera ĉielo; ĝis la 24a de decembro, pripensinte trafi ‘Athabaska Landing’ fruposttagmeze.

Mi estis inventinta ostokalendaron, similan al hufumo,en kiu lignonajletoj indikis la daton de la monato kaj la tagon de la semajno. Tiel mi povis facile konstati la tempopason, kaj spite de malvarma vetero, de laciĝo, mi ĝojis pripensante trapasi bel¬an kaj ŝatatan Kristnaskon kun miaj familianoj, en Kristnaska etoso.

La bonaj loĝantoj de Quebec pensas,ke i1i konas neĝoŝtormojn. Estus kruele sendi ilin al tiuj nordokcidentaj regionoj por el¬trovi,ke fakte ili havas neniun ideon pri tiaj ŝtormegoj.

En tiuj malproksimaj regionoj estas simple terure. Ŝtormegoj blovegas, sufokigas, blindigas, kaj malvarmigas nin. Ni perdas niajn spurarojn, stumblas kaj sufokiĝas, ĉiun orientigon ni perdas ankaŭ. Tiam nenio helpas, la suno malaperas aŭ ties radioj estas apenaŭ videblaj pro la neĝoblovado. Eĉ la kompaso

ne funkcias kaj, trafe maltrafe, ni ŝanceliĝas serĉante la vojon,

ridigitaj kaj duone dronitaj en la furiozeco de la neĝŝtormo.

Se mi ne estus estinta tiel obstina atingi la antaŭe decidi¬tan haltejon tiun tagon, ni estus povintaj trovi ian ŝirmejon sub arbetaro, kie ajn, por singardi kontraŭ la furiozeco de la ŝtormego super niaj kapoj: sed, tiel obstine mi rifuzis halti, tiun antaŭan tagon de Kristnasko, ke ni sufoke plueniris; kaj eĉ niaj hundoj ne plu volis antaŭeniri sen vipfrapoj sur iliajn dorsojn.

Ĉiuj niaj klopodoj iĝis vanaj: la haltejo ŝajnis forkuri de ni; kaj tiun vesperon estis definitive, ke ni estis maltrafintaj nian celon. Ni ne plu dubis pri tio, kiam subite la neĝado ĉesis kaj la nuboj malaperis por permesi ekvidi stelojn, kiuj indikis troan okcidentan direkton. Neeble estis atingi la haltejon tiun vesperon kaj nenio povis helpi nin. Sanĝinte nian direkton, ni daŭre klopodis, ne por trafi la neeblan haltejon, sed por trovi la nepre necesan lignon por varmigi nin. Mi estis lacega kaj sekvis la elĉerpitajn hundojn, mia koro plena de lagreno.

Subite mia kunulo, kiu antaŭiris, ekkriis ” Arbo!”

Arbo! Arbo staranta sola en la tutnuda herbejo? Neeble: La indiano revis.

Tamen mi deprenis mian hakilon de la tobogano kaj rapide atingis lin. Vere ja, ĝuste antaŭ ni estis granda senbranĉa arbo,staranta rekte en la blanka dezerto.

Momente mi surpriziĝis- sed mia koro forte ekbatis en mia brusto-kaj volis ekkrii, sed tiu ekkrio sufokiĝis pro singulto.

Tiu nuda, senŝela kaj senviva arbo,ekaperinta el la grundo kiel masto en la mezo de oceano, estis fakte enigita per la manoj de homoj. Estis telegrafofosto:

Ni estis preterpasintaj ‘’Athabaska Landing’, kaj estis survoje al Edmonton. Ĉu vi povas kompreni?

Telegrafofosto! Gardostaranto de la civilizacio: ĉu ĝi ne estis kiel amika mano,etendita al mi el la sojlo de mia propra lando? Ĉu tio ne estis bonveno de la remalkovrita mondo, bon¬veno al la vivo, al la kultivita kamparo de gekleruloj, de kamaradoj kaj amikoj –  ĉu ne estis hejme?

Mi estis reveninta al la socia vivo post dudek du longaj jar¬oj de ekzilo en sovaĝa soleco. Pli ol tio: estis kvazaŭ reeniri la familian vivon, ĉar la telegrafodrato,kiun mi aŭdis zumi super mia kapo, estis ĉenero inter mi kaj la pasinteco: ĝi kun¬igis min kun mia fora vilaĝo, kun la gepatra hejmo, kun kara patrino,nun pli kara ol kiam ajn estinte,a1 kiu mi imagis,ke mi povas sendi krion de ĝojo kaj kuraĝigo, malgraŭ la granda dis¬tanco de 3000 mejloj.

Cu vi povas kompreni? Ha! Por senti kion mi pripensis, estus por vi nepre necese,ke vi estus travivintaj similan sperton. Tiel perdita kiel mi estis, sub la arkta ĉielo, en la mezo de frostita dezerto, kaj kun ĉiuj memoraĵoj pri Kristnasko en mia senespera koro kaj ĉagrenita spirito.

Mia mizera kamarado, terurita pro la sorĉa kantado, la zumado de la drato, kaŭzita per la granda vento, balbutis ripete, (4) “Manitou,Manitout” Mi antaŭensaltis kun etenditaj brakoj, premis la senvivan foston, surgenuis kaj ekploregis.

Tio estas mia rakonto, sinjoroj. Tiun nokton, ni haltis sen iu ajn varmiga fajro, sen vespermanĝo, nur ĉirkaŭpremante tiun miraklan foston; kaj en miaj revoj, la voĉo de la telegrafodrato daŭre zumis, jen alportante al mi la sanktan himnon de la Krist¬naska ceremonio, jen aŭdigante la sonoradon de la malproksimaj sonorilturoj de ‘Riviere-Ouelle’.

Kredu min, neniam mi ĉeestis tielan noktomezan diservon dum mia tuta vivo, ĉar mia fantazio plenumis mian imagopovon, dum tiuj horoj de atendado kaj espero.

Ne! Ne! Sinjoroj, la spirito de POEZIO neniam mortos. Ĝi ĉiam povos vivi en la plej intimaj anguloj de niaj animoj,kondiĉe, ke nia spiritstato, plena de realismo, sufiĉas por veki diajn sen¬saciojn kaj la plej kortuŝajn melodiojn.

1/ Klondike – Kanada nordokcidenta regiono.

2/ Hudson’s Bay – Kompanio kiu regis la peltokomercon.

3/ Sioŭ – Unu el la tiamaj indianaj triboj.

4/ Manitou – Dio de tiuj indianoj.

 1. Pingback: chinese puzzle
 2. Pingback: Bharati College
 3. Pingback: best solar panels
 4. Pingback: generic pills
 5. Pingback: roman viagra
 6. Pingback: virtual card buy
 7. Pingback: www.happyruck.com
 8. Pingback: NMD News
 9. Pingback: sildenafil viagra
 10. Pingback: sildenafilo
 11. Pingback: stromectol
 12. Pingback: modafinil good rx
 13. Pingback: prednisone pack
 14. Pingback: generic viagra
 15. Pingback: zithromax cost
 16. Pingback: mango jull pods
 17. Pingback: cheap viagra
 18. Pingback: price of ventolin
 19. Pingback: stromectol pills
 20. Pingback: modafinil daily
 21. Pingback: no rx avana
 22. Pingback: viagra vs.levitra
 23. Pingback: gabapentin coupon
 24. Pingback: viagra online
 25. Pingback: viagra foods
 26. Pingback: happyLuke
 27. Pingback: viagra connect
 28. Pingback: chewable viagra
 29. Pingback: Seiko Presage
 30. Pingback: ri3284 n
 31. Pingback: BUY DMT ONLINE
 32. Pingback: bestellen viagra
 33. Pingback: pocket vagina
 34. Pingback: agzimi sikin benim
 35. Pingback: sig sauer firearms
 36. Pingback: Uganda safaris
 37. Pingback: viagra coupon
 38. Pingback: Uganda Safari
 39. Pingback: waititu buildings
 40. Pingback: bitcoin
 41. Pingback: vertigo
 42. Pingback: cost of ivermectin
 43. Pingback: RissMiner
 44. Pingback: buy ritalin online
 45. Pingback: tamoxifen estrogen
 46. Pingback: Google
 47. Pingback: levitra dapoxetine
 48. Pingback: sildenafil 100mg
 49. Pingback: drugs online
 50. Pingback: tadalafil liquid
 51. Pingback: how to treat ed
 52. Pingback: clomid buy online
 53. Pingback: 1
 54. Pingback: deltasone medicine
 55. Pingback: medications for
 56. Pingback: ivermectin lice
 57. Pingback: ivermectin reviews
 58. Pingback: walmartviagra
 59. Pingback: mexican viagra
 60. Pingback: buy levitra paypal
 61. Pingback: ed doctor
 62. Pingback: best viagra
 63. Pingback: injections for ed
 64. Pingback: sildenafil cost
 65. Pingback: low cost cialis
 66. Pingback: blogery_i_dorogi
 67. Pingback: clonidine dosage
 68. Pingback: cialis tadalafil
 69. Pingback: podolsk-region.ru
 70. Pingback: chelovek-iz-90-h
 71. Pingback: cialis drugstore
 72. Pingback: viagra effects
 73. Pingback: cialis 20mg usa
 74. Pingback: va pharmacy online
 75. Pingback: top
 76. Pingback: site
 77. Pingback: Ukrainskie-serialy
 78. Pingback: prinivil 5 mg
 79. Pingback: buy online europe
 80. Pingback: buy online europe
 81. Pingback: topvideos
 82. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 83. Pingback: stromectol dosage
 84. Pingback: projectio-freid
 85. Pingback: psy2022
 86. Pingback: psy
 87. Pingback: news news news
 88. Pingback: sale 20mg
 89. Pingback: 4569987
 90. Pingback: Zakhar Berkut hd
 91. Pingback: link
 92. Pingback: lasix 40mg
 93. Pingback: cialis penis size
 94. Pingback: propecia for sale
 95. Pingback: 777
 96. Pingback: propecia hair loss
 97. Pingback: D4
 98. Pingback: cialis gel france
 99. Pingback: celecoxib 200mg
 100. Pingback: 2021
 101. Pingback: otc cialis 2017
 102. Pingback: The Revenant
 103. Pingback: cheap clomid
 104. Pingback: paxil 80 mg
 105. Pingback: neurontin uses
 106. Pingback: otc cialis date
 107. Pingback: Tem Oto Çekici
 108. Pingback: gnc natural viagra
 109. Pingback: compare propecia
 110. Pingback: 666
 111. Pingback: buy clomid 100mg
 112. Pingback: doxycycline mono
 113. Pingback: img1
 114. Pingback: img
 115. Pingback: how much is viagra
 116. Pingback: metoprolol online
 117. Pingback: viagra price
 118. Pingback: viagra from india
 119. Pingback: albuterol 0.23
 120. Pingback: ivermectin 200 mcg
 121. Pingback: lasix prescription
 122. Pingback: cost of viagra
 123. Pingback: clubhouse invite
 124. Pingback: cialis prices
 125. Pingback: buy azathioprine
 126. Pingback: viagra
 127. Pingback: buy cialis
 128. Pingback: comprar cialis
 129. Pingback: minocin generic
 130. Pingback: buy ciplox
 131. Pingback: omnicef tablets
 132. Pingback: lasix for sale
 133. Pingback: pgyvtscp
 134. Pingback: tik tok
 135. Pingback: 141generic2Exare
 136. Pingback: cialis images
 137. Pingback: order cialis
 138. Pingback: cost of permethrin
 139. Pingback: 141genericExare
 140. Pingback: viagra
 141. Pingback: cost of phenytoin
 142. Pingback: buy fluconazole
 143. Pingback: trazodone for sale
 144. Pingback: divalproex online
 145. Pingback: cialis online
 146. Pingback: buy cialis
 147. Pingback: citalopram cost
 148. Pingback: celecoxib cheap
 149. Pingback: buy cefuroxime
 150. Pingback: buspirone 5 mg usa
 151. Pingback: dutasteride tablet
 152. Pingback: order viagra
 153. Pingback: cialis pills
 154. Pingback: svaty 7
 155. Pingback: svaty 7 sezon
 156. Pingback: svaty—7—sezon
 157. Pingback: tadalafil online
 158. Pingback: cheap zyvox 600mg
 159. Pingback: furadantin
 160. Pingback: have a peek here
 161. Pingback: order verapamil
 162. Pingback: vantin generic
 163. Pingback: thorazine tablet
 164. Pingback: tenormin for sale
 165. Pingback: buy spiriva
 166. Pingback: singulair online
 167. Pingback: rogaine pharmacy
 168. Pingback: buy robaxin 500mg
 169. Pingback: revatio price
 170. Pingback: allegra cost
 171. Pingback: vk login
 172. Pingback: reglan price
 173. Pingback: join vk
 174. Pingback: pulmicort usa
 175. Pingback: buy bactrim ds
 176. Pingback: procardia price
 177. Pingback: cleantalkorg2.ru
 178. Pingback: prevacid 30mg cost
 179. Pingback: periactin uk
 180. Pingback: viagra equivalent
 181. Pingback: mobic 15 mg nz
 182. Pingback: 232dfsad
 183. Pingback: micardis generic
 184. Pingback: buy Plaquenil
 185. Pingback: atorvastatin calsi
 186. Pingback: ed drugs generic
 187. Pingback: cost of mestinon
 188. Pingback: generic sildenafil
 189. Pingback: macrobid 100mg otc
 190. Pingback: lopressor online
 191. Pingback: buy generic viagra
 192. Pingback: lamisil generic
 193. Pingback: imuran coupon
 194. Pingback: visit this page
 195. Pingback: generic viagra
 196. Pingback: buy viagra
 197. Pingback: imodium tablet
 198. Pingback: buy tadalafil
 199. Pingback: imitrex coupon
 200. Pingback: cialis coupon
 201. Pingback: imdur cheap
 202. Pingback: buy Cipro
 203. Pingback: etodolac canada
 204. Pingback: viagra prices
 205. Pingback: ddavp pharmacy
 206. Pingback: cymbalta cheap
 207. Pingback: buy viagra
 208. Pingback: cozaar cheap
 209. Pingback: dzhonuikfilm4
 210. Pingback: matrica-film
 211. Pingback: compazine nz
 212. Pingback: coreg usa
 213. Pingback: combivent cost
 214. Pingback: Generic viagra usa
 215. Pingback: cheap viagra 100mg
 216. Pingback: buying viagra
 217. Pingback: Low cost viagra
 218. Pingback: 158444
 219. Pingback: how to buy clomid
 220. Pingback: cleocin for sale
 221. Pingback: HD
 222. Pingback: essay buy
 223. Pingback: buy custom essays
 224. Pingback: hod-korolevy-2020
 225. Pingback: 44549
 226. Pingback: 44548
 227. Pingback: buy cbd oil
 228. Pingback: snorting viagra
 229. Pingback: cash advance
 230. Pingback: long penises
 231. Pingback: viagra tablets
 232. Pingback: payday loans loan
 233. Pingback: men with ed
 234. Pingback: cure car insurance
 235. Pingback: batmanapollo
 236. Pingback: cialis for sale
 237. Pingback: e insurance auto
 238. Pingback: real casino
 239. Pingback: casino slot
 240. Pingback: generic viagra
 241. Pingback: real money casino
 242. Pingback: why is viagra red
 243. Pingback: viagra canada
 244. Pingback: cipro 500 mg cheap
 245. Pingback: celexa 10mg usa
 246. Pingback: erection pills
 247. Pingback: viagra low price
 248. Pingback: tadalafil
 249. Pingback: red viagra
 250. Pingback: cardizem tablet
 251. Pingback: buy viagra online
 252. Pingback: cialis dose
 253. Pingback: benicar 10mg otc
 254. Pingback: avapro 300mg nz
 255. Pingback: atarax 25mg canada
 256. Pingback: cialis
 257. Pingback: aricept 10 mg cost
 258. Pingback: CFOSPUK
 259. Pingback: shop pharmacie
 260. Pingback: cheap propecia 1mg
 261. Pingback: levitra 10mg otc
 262. Pingback: Cialis 60mg coupon
 263. Pingback: like-v.ru
 264. Pingback: buy Cialis 60 mg
 265. Pingback: Cialis 10mg price
 266. Pingback: buy cialis
 267. Pingback: order Cialis 20 mg
 268. Pingback: krsmi.ru
 269. Pingback: viagra
 270. Pingback: generic viagra
 271. Pingback: cheap viagra
 272. Pingback: mymvrc.org
 273. Pingback: buy sildenafil
 274. Pingback: psy psy psy psy
 275. Pingback: buy cialis
 276. Pingback: Tenet Online
 277. Pingback: cialis generic
 278. Pingback: dom2-ru
 279. Pingback: 525
 280. Pingback: 323
 281. Pingback: batmanapollo.ru
 282. Pingback: metformin 1000 mg
 283. Pingback: buy tadalafil
 284. Pingback: buy cialis
 285. Pingback: viagra price
 286. Pingback: moskva-psiholog
 287. Pingback: cheap pills online
 288. Pingback: discount viagra
 289. Pingback: buy levitra online
 290. Pingback: slot machines
 291. Pingback: dom 2
 292. Pingback: slot machine
 293. Pingback: best cbd oil
 294. Pingback: buy cialis
 295. Pingback: cialis 5 mg
 296. Pingback: cialis 5 mg
 297. Pingback: propecia online
 298. Pingback: pharmacy
 299. Pingback: cialis generic
 300. Pingback: bennett
 301. Pingback: viagra 100mg
 302. Pingback: free craps game
 303. Pingback: canada ed drugs
 304. Pingback: online slots
 305. Pingback: buy cialis
 306. Pingback: personal loan
 307. Pingback: cash loan
 308. Pingback: bitly
 309. Pingback: viagra prices
 310. Pingback: casino
 311. Pingback: casinos
 312. Pingback: viagra sildenafil
 313. Pingback: rlowcostmd.com
 314. Pingback: cialis dosage
 315. Pingback: buy cialis
 316. Pingback: levitra
 317. Pingback: levitra canada
 318. Pingback: Buy cheap cialis
 319. Pingback: viagra coupon
 320. Pingback: bitly.com
 321. Pingback: cialis visa
 322. Pingback: cvs pharmacy
 323. Pingback: t.me/psyhell
 324. Pingback: tadalafil dosage
 325. Pingback: online pharmacy
 326. Pingback: buy cialis online
 327. Pingback: generic ed pills
 328. Pingback: cheap ed pills
 329. Pingback: buy cialis online
 330. Pingback: ed pills for sale
 331. Pingback: viagra generic
 332. Pingback: cialis online
 333. Pingback: viagra generic
 334. Pingback: viagra generic
 335. Pingback: cialis 20mg price
 336. Pingback: cialis black
 337. Pingback: coupon for cialis
 338. Pingback: viagra price
 339. Pingback: cbd oil
 340. Pingback: djoker film
 341. Pingback: viagra online
 342. Pingback: film doktor_liza
 343. Pingback: generic viagra
 344. Pingback: levitra vs viagra
 345. Pingback: cialis prices
 346. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 347. Pingback: coronavirus
 348. Pingback: psyhelp_on_line
 349. Pingback: psiholog
 350. Pingback: sildenafil
 351. Pingback: buy viagra
 352. Pingback: viagra
 353. Pingback: Beograd film 2020
 354. Pingback: sildenafil citrate
 355. Pingback: generic cialis
 356. Pingback: cialis
 357. Pingback: canadian pharmacy
 358. Pingback: online pharmacy
 359. Pingback: film t-34
 360. Pingback: strelcov 2020
 361. Pingback: kinoxaxru.ru
 362. Pingback: astrolog
 363. Pingback: ¯jak Son³k
 364. Pingback: +
 365. Pingback: DSmlka
 366. Pingback: vk 2020
 367. Pingback: pod-vodoi
 368. Pingback: led-2
 369. Pingback: The-Gentlemen
 370. Pingback: koma 2020
 371. Pingback: 2020
 372. Pingback: human-design-space
 373. Pingback: dizajn cheloveka
 374. Pingback: human design
 375. Pingback: Top 10 Best
 376. Pingback: Film 2020
 377. Pingback: #1plus1
 378. Pingback: 1plus1tv
 379. Pingback: fioricet2020.com
 380. Pingback: genfio.com
 381. Pingback: cupooftea
 382. Pingback: nileriver
 383. Pingback: ciapwronline.com
 384. Pingback: гдз 8
 385. Pingback: canpharmb3.com
 386. Pingback: гдз 6
 387. Pingback: genericvgrmax.com
 388. Pingback: myonlinebuy.us
 389. Pingback: hqcialismht.com
 390. Pingback: topedstoreusa.com
 391. Pingback: Melanie Bowen
 392. Pingback: lostfilmtv net
 393. Pingback: youtube2019.ru
 394. Pingback: serial
 395. Pingback: cerialest.ru
 396. Pingback: serial 1
 397. Pingback: casino
 398. Pingback: Watch TV Shows
 399. Pingback: kinokrad 2020
 400. Pingback: kinokrad
 401. Pingback: Serial smotret
 402. Pingback: 11 10 2019
 403. Pingback: Movies1
 404. Pingback: Top Movies
 405. Pingback: karan johar
 406. Pingback: movies online
 407. Pingback: movies
 408. Pingback: +1+
 409. Pingback: Video
 410. Pingback: tureckie_serialy
 411. Pingback: we-b-tv.com
 412. Pingback: buy generic cialis
 413. Pingback: viagra for sale
 414. Pingback: pharmacies
 415. Pingback: buy cialis
 416. Pingback: cialis
 417. Pingback: tadalafil
 418. Pingback: tadalafil 5mg
 419. Pingback: cialis online
 420. Pingback: cialis
 421. Pingback: tadalafil
 422. Pingback: canadian pharmacy
 423. Pingback: online pharmacy
 424. Pingback: pharmacies
 425. Pingback: canadian pharmacy
 426. Pingback: viagra
 427. Pingback: viagra 100mg
 428. Pingback: online viagra
 429. Pingback: cheap 20mg levitra
 430. Pingback: Viagra vs viagra
 431. Pingback: Viagra purchasing
 432. Pingback: buy viagra usa
 433. Pingback: discount cialis
 434. Pingback: cialis on line
 435. Pingback: cialis black
 436. Pingback: cost of cialis
 437. Pingback: cialis medication
 438. Pingback: cialis and alcohol
 439. Pingback: otc cialis
 440. Pingback: online cialis
 441. Pingback: cialis wikipedia
 442. Pingback: cialis walmart
 443. Pingback: cialis from canada
 444. Pingback: cialis 5mg coupon
 445. Pingback: cialis 5mg
 446. Pingback: natural cialis
 447. Pingback: cialis soft
 448. Pingback: cialis for women
 449. Pingback: cialis for sale
 450. Pingback: liquid cialis
 451. Pingback: cialis saving card
 452. Pingback: cialis samples
 453. Pingback: generic for cialis
 454. Pingback: cialis reviews
 455. Pingback: cialis daily
 456. Pingback: cialis price
 457. Pingback: canadian cialis
 458. Pingback: cialis copay card
 459. Pingback: free cialis coupon
 460. Pingback: 5mg cialis
 461. Pingback: free cialis
 462. Pingback: tadalafila
 463. Pingback: tadalafil 20mg
 464. Pingback: what is levitra
 465. Pingback: vardenafil generic
 466. Pingback: cialis tablets
 467. Pingback: levitra 10mg price
 468. Pingback: levitra vs cialis
 469. Pingback: cialis generika
 470. Pingback: levitra recviews
 471. Pingback: cialis generico
 472. Pingback: cialis pharmacy
 473. Pingback: levitra prices
 474. Pingback: what is augmentin
 475. Pingback: levitra online
 476. Pingback: what is levaquin
 477. Pingback: augmentin uses
 478. Pingback: levaquin uses
 479. Pingback: cialis 5 mg
 480. Pingback: levitra cost
 481. Pingback: augmentin for uti
 482. Pingback: levitra
 483. Pingback: levitra 20mg
 484. Pingback: augmentin for dogs
 485. Pingback: levaquin lawsuit
 486. Pingback: augmentin dose
 487. Pingback: levaquin for uti
 488. Pingback: cialis 20mg
 489. Pingback: augmentin dosage
 490. Pingback: levaquin dosage
 491. Pingback: sildenafil coupons
 492. Pingback: cialis 20 mg
 493. Pingback: buy levitra online
 494. Pingback: levaquin 750 mg
 495. Pingback: levaquin 500 mg
 496. Pingback: buy levitra
 497. Pingback: augmentin 875
 498. Pingback: buy viagra uk
 499. Pingback: levaquin
 500. Pingback: augmentin
 501. Pingback: duloxetine 60 mg
 502. Pingback: tadalafil 20 mg
 503. Pingback: tadalafil 5mg
 504. Pingback: duloxetine hcl
 505. Pingback: tadalafil
 506. Pingback: vardenafil 20mg
 507. Pingback: duloxetine 20 mg
 508. Pingback: vardenafil 20 mg
 509. Pingback: duloxetine
 510. Pingback: vardenafil
 511. Pingback: generic cialis
 512. Pingback: levitra vs viagra
 513. Pingback: cymbalta reviews
 514. Pingback: levitra dosage
 515. Pingback: cialis prices
 516. Pingback: levitra coupon
 517. Pingback: cymbalta generic
 518. Pingback: cialis pills
 519. Pingback: cymbalta for pain
 520. Pingback: atorvastatin 10mg
 521. Pingback: levitra
 522. Pingback: cymbalta dosage
 523. Pingback: atorvastatin 10 mg
 524. Pingback: cialis online
 525. Pingback: cymbalta
 526. Pingback: atorvastatin
 527. Pingback: Cialis 20 mg
 528. Pingback: cialis free trial
 529. Pingback: cialis dosage
 530. Pingback: cialis cooupons
 531. Pingback: cialis coupons
 532. Pingback: cialis coupon
 533. Pingback: cialis cost
 534. Pingback: cialis canada
 535. Pingback: cialis
 536. Pingback: cheap cialis
 537. Pingback: buy cialis online
 538. Pingback: sildenafil generic
 539. Pingback: viagra for women
 540. Pingback: generic viagra
 541. Pingback: viagra vs cialis
 542. Pingback: viagra for men
 543. Pingback: sildenafil 100 mg
 544. Pingback: viagra coupons
 545. Pingback: sildenafil 100
 546. Pingback: cialis vs viagra
 547. Pingback: viagra prices
 548. Pingback: viagra connect
 549. Pingback: sildenafil 20 mg
 550. Pingback: cheap viagra
 551. Pingback: sildenafil
 552. Pingback: buy viagra online
 553. Pingback: viagra online
 554. Pingback: viagra on line
 555. Pingback: natural viagra
 556. Pingback: free bitcoin cash
 557. Pingback: buy sildenafil
 558. Pingback: prednisone 20 mg
 559. Pingback: viagra tablets
 560. Pingback: viagra tablet
 561. Pingback: viagra generic
 562. Pingback: sildenafil tablets
 563. Pingback: female viagra
 564. Pingback: example.org.17
 565. Pingback: cialis oral jelly
 566. Pingback: buy cialis
 567. Pingback: alprostadil price
 568. Pingback: alprostadil
 569. Pingback: fluoxetine 10 mg
 570. Pingback: prozac medication
 571. Pingback: prozac generic
 572. Pingback: fluoxetine 20 mg
 573. Pingback: fluoxetine hcl
 574. Pingback: biaxin coupons
 575. Pingback: biaxin coupon
 576. Pingback: biaxin antibiotic
 577. Pingback: biaxin generic
 578. Pingback: viagra pills
 579. Pingback: levitra generic
 580. Pingback: levitra 20 mg
 581. Pingback: simvastatin 20 mg
 582. Pingback: amiodarone 200 mg
 583. Pingback: augmentin 875 mg
 584. Pingback: sildenafil 100mg
 585. Pingback: viagra 100mg
 586. Pingback: sildenafil citrate
 587. Pingback: cialis generic
 588. Pingback: tadalafil generic
 589. Pingback: ABrand
 590. Pingback: cialisonla.com
 591. Pingback: Cialis 5 mg
 592. Pingback: Generic cialis
 593. Pingback: Cialis generic
 594. Pingback: essayforme

Comments are closed.