Davido

Betty Salt, kun la helpo de Bill Maier, tradukis tiun cxi poemon de Kanada poeto Earle Birney en 1984. ‘Davido’ estas proza poemo.

 

#1

David’ kaj mi, dum termezurad’ somera

hakis por pag’ vojetojn en val’ dum semajnoj

en moskvit-plendanta aero; sed je semajnfinoj sunbrilaj

ni montojn surgrimpis, por la homamason forlasi, kaj fidisputadon,

 

senspritan pokeron, ronkadon en tendoj fetoraj.

Kaj ĝojon ni sentis pro ĉevalidaj muskoloj,

kaj ĉar laŭ Davido ekzistas por transrigardado la montoj,

ŝtuparo el valoj, kaj paŝoj al rifuĝejoj de l’suno.

#2

Unue Brilmonto…dum long-posttagmezo ni marŝis

ĝis serpentuma lageto, kaj iom post iom la logon

de l’ monto-konuso faceta ni perdis pro la malnete elstaraj

monto-ŝultroj. Preter golfet’ kradrostis ni porko-viandon…,

 

kvazaŭ festonoj la strioj sur forko de poplo…dum la kliniĝo hastema de l’

sunsubiro. Tiam en lanaj kovriloj ni du envolviĝis

dum puŝis malvarme sin pinoj ĉirkaŭaj al steloj.

Tagiĝa nebulo alterne ŝvebadis, kirliĝis, ĝis kiam deklivojn atingis ni

 

super la arboj kaj neĝ-kampojn kvazaŭ fajregojn pro suno-brilego.

Suprenpuŝanta estis la pinto kiel pugno en glaciiĝinta oceanego

da rokoj kiuj kirliĝis en valojn sufiĉe grandegajn por ruli la lunon.

Briletadis la fremda herbaro fore en al oriento malferliĝante.

 

Okcidentflanke tra gruzodeklivo malsupren ni glitis, kaj al mi

klarigis David’ kiel uzi la cedon de gruzo por fari paŝegojn gigantajn

kaj ja nekredeblajn. Memoras mi ke, ĉe la rando larika, transsaltis mi

longan helverdan ondŝaŭmon de juniperetoj for de la vento fluantan.

 

En gencianojn kaj saksifrag-florojn, sur muskon ŝutitan mi falis.

Malhelaj fariĝis abioj kaj venis subita zumado de akvo tranĉile

plonĝanta de klifo filike kaŝita, la falo nebule

ŝprucanta neniel videbla pro ombroj.

#3

Iun dimanĉon ĉe kresto de Monto-Remparo pluv-skvalo nin trafis,

kaj pasis, kaj ni per la fingroj bluiĝantaj kaj per la botnajloj dum horo

senfina tenegis nin, ne kuraĝante movadon ĝis kiam glaci’ vaporiĝis de sur la

ardezo. Davido tiam instruis min kiel rapide la tempo povas pasi

 

per poezi-divenado, nomado de tero-tavoloj, kaj gajaj rakontoj de

lernej-ŝercaĵoj… Pinten ni rampis kaj rajde sidiĝis . Ĝojigis nin

montoĉenaro parada flagita per pajlaj ŝiraĵoj de ŝtormo-nubo.

Estis David’ kiu malrapidante ekvidis for en la sudo, sunbrilan, ĝis nun nemapitan

 

pinton aŭ superpendaĵon de Segilo-Monto hokitan ungege. La Fingro ĝin nomis

Davido. Tiun tagon ni trovis hazarde kranion de kapro sub klifo, kaj ĝiajn

blanketajn apartigitajn ripojn, sur roko firme tenitajn, ĉirkaŭe plumojn silkecajn

de milvoj. Neniam antaŭe mi sciis ke povas glitfali eĉ kapro montara.

#4

Post Mont-Inglismaldi mi nun memoras nur supreniradon daŭran laŭ valo soleca,

vivantan pinon spirale fulmo-cikatran, la tranĉan fajfeton de nevideblaj pikaĵoj,

kaj, en la plej malsupra neĝo, grandegajn spurojn de griza urso. Tie Davido krome

instruis min interpreti koralan skribon en kalkŝtono kaj skarab-sigelon en skist-

argilo de trilobitoj fantomaj… leterojn al hom’ liveritajn el ondoj kambriaj.

#5

De l’ kolo ni provis suprengrimpi Sundancon…malfacila irado.

Ululis aero de niaj piedoj ĝis lag’ papereca sube kaj rokoj ŝmiritaj.

Haltigis nin elpuŝaĵo ĝis kiam Davido, per mano maldekstra,

tenegis krutaĵan fendeton, ĵetis sur rokan langegon pioĉon,

elglitis el ligoj kaj draŝis en spaco longajn krurojn al kresto, tiam ridante,

 

lentugan pojnon etendis kaj min suprentrenis. Rekordon je l’ temp’

ni starigis per ĉi tiu grimpo. Revenante tiun tagon ni trovis

en la herbejo ruĝ-gorĝon flugil-rompitan kaj baraktantan.

Ĝin kaptis mi por poste malsovaĝigi, sed David’ mortigis,

nur dirante, “Cu vi povus ĝin instrui flugi?”

 

#6

Suprengrimpis ni Remparo-Monton en Aŭgusto je la dua fojo. Kaptis

kvin trutetojn ni kaj fritis super balzamina fajr’ ĉe forkoj de la Ŝpruc-Rivero.

La arbaro preskaŭ saltis pro mulcervoj; nuboj ĝin saturis tutan la matenon

ĝis kiam eruptis je tagmezo ekbrilo de pint-cirklo ŝveba. Descendante, helajn

sunvarmegajn frambojn ni kolektis en ĉapelojn, manĝis ilin sub pice’ fortika

?dum hidrarge mustelet’ nin gvatis.

 

#7

Ĉiam pri la Fingro de l’ Segilo hokita, nekonata, ni parolis, ĝis fine la unuan

posttagmezon septembran ni pezmarŝis tra l’ arbaro muskodora, preter marĉ’

tremanta pro rano-kant’, kaj kampis apud lago botelo-verda. Dorm’ ne volis veni pro

spir’ malvarma el glacirivero. Reliefigis lunolum’ la Fingron. Ekstaris ni kaj paŝis

 

preter plumaj larikoj dum la steloj estingiĝis kaj ekruĝiĝis la erik’ modesta

kaj l’ horizonto pulsis pro la ŝvela burĝo de nekredebla sunleviĝo en la

Rokmontaro. Ekrimarkis grandkorn-ŝafojn trans moren’ Davido kaj saltigis ilin per

jodlado reduobligita per remparoj ĝis la pintoj kaj eĉ ĝis la suno.

 

En degel’ matena la glacio fariĝis mond’gluganta de kristalo, de abismegoj

malvarmege bluaj, de ekbrilanataj serakopinakloj kiel verdaj ondoj glaciiĝintaj.

Ĉe la baz’ de l’ Fingro unufoje ni faris provon malsukcesan. Poste movis sin

singarde okcidenten Davido kaj malkovris kamen-tubon. La lastajn tridek metrojn

ni dum horo atakis ĉe rokego vojomanka per ŝultroj kaj genuoj… finsukcese!

 

Tiam, neligitaj, ni starigis rokan piramidon ĉe ‘ pinteto erozianta. Norden mi

rigardis ĝis la brila kojno de giganta Mont-Asinibojn’, pri ten’ nezorga. Glitis unu

pied’. Mi ŝanceliĝis kaj kriis. Tuj brako etendiĝis kaj, firmigante min,

David’ ridetis kun lipoj ŝerco-pretaj.

 

Tiu streĉo grundon pecetigis. For li estis sen eĉ spasmo. Paraliziĝis mi pro

sono’ de raspantaj fingroj kaj botnajloj, glitad’ de ŝtonoj,

la sekundo nura de silent’, obtuza bat’ inkuba.

Tiam sonis nur la vent’ kaj muta bato de kaskadoj nesciantaj.

 

#8

Iel malsuprengrimpis mi la dudek neeblajn metrojn ĝis la bret’, kriante, sed el la

amfiteatro ricevante nur liberigitajn eĥojn, kaj penante ne imagi kion respond’

signifus. Senmova kuŝis li tiel junaspekta suprenturnita strange sendifekta, sed

kruroj disisgitaj sub li apud rekfalo ducent metrojn al glacio. Ŝtopiĝis mia gorĝ’ pro

tiu vido ĉar li ankoraŭ vivis.

 

La okulojn grizajn rektajn li malfermis spasme,”Malsupren…ho, malsupren,”

murmurante. Trapikis lian dorson dent’ kruela de l’ bret’. Mi palpis ĝin ne

komprenante kaj “saĝe ne moviĝu” stulte diris, doloron menciante. Movi ne

eblas…se mi doloron sentus…” Nun ĝis plor’ pikis miajn okulojn hont’.

 

Mi kaŭzris min malbenante, sed li kriis,” Ne! Neniam vin kulpigu, Robĉjo. Mi ne

pied-bazon provis.” Fermis li okulojn kontraŭ rigardeg’ ĉiela.

Mi dume malsekigis liajn lipojn per akvo el la poŝbotel’. kaj ŝiris en striojn

la ĉemizon por viŝeti la kompatindajn manojn disŝiritajn.

 

Tamen, la sango glitis el lia flank’ la ŝtonojn makulante kaj likenojn soifantajn.

Sed mi ne kuraĝis levi lin de la sanga rok’. Li flustris, Robĉjo …”Malsupren!”

Ĉi-foje mi komprenis, mensogis tamen, dirante,”Je noktomezo revenos mi kun

ŝnuroj kaj kun viroj el la tedej’ kaj per brankard’ lulila elportos vin.”

 

Mi sciis ke tagnokto kaj malvarmega ros’ de plua mateno devos pasi antaŭ ol tiaj

homoj, pri mont-grimpad’ malspertaj, eĉ atingos la kamen-tuban supron.

Post tiam, kiom da temp’ al li? Kaj li sciis… eĉ se li vivus ĝis kiam ni venus, la

inferon de postaj horoj de ŝnur-elportad’.

 

Mi apud li sidiĝis kaj flustris, “Ĉesos sangado; vi eltenos.” Li diris,” Eble- por kio?

Radseĝo, Robĉjo?” Febre brilaj okuloj min riproĉis. Mi ne plu povis riagrdi lin kaj

diris, “Do, kun vi mi restos.” Sed pro l’febro nubiĝanta ne respondis li. Konfuzita

fiksrigardis mi la longan valon, tapiŝon el abioj sur kiu etendiĝis kvazaŭ haro

 

brilanta rivereto, dum la suno ĉirkaŭklinigis kaj per lum’ inundis la breton,

muskon, kaj senmovan kiel pupo, Davidon. Ĝibe mi surgenuiĝis por iri,

sed vokis li, la voĉ pro timo akra,”Pro Krist’, malsupren puŝu min! Se nur

moviĝus mi – aŭ mortus!” Ŝvito fluis de lia frunt’, sed nur lia kap’ moviĝis.

 

Flotigis nigre milv’ sur glaci-sulkojn flugilojn. Intermite akvofala murmur’ pro vent’

laŭtiĝis. Altleviĝis la last-artik’ de l’ Fingro tute morna signe alvokante la ĉielon

larĝan, indiferentan. Eĉ en la suno kuŝante malvarmiĝis mi.. kaj sciis ke provis

li pied-bazon. Estis mi kiu ne… La sangan breton mi rigardis kaj foran valon.

En okulojn liajn finfine mi rigardis. Li elspiris, “ Robĉjo, mi petas. Tion por vi mi

farus.”

#9

Ne volas mi memori kiel mi povis suprenserpenti la pinton diablan pro vento,

malsuprengrimpi malplenan abomenon de l’ kamen-tub’, kaj sola venki traverson.

Nur la pulsantan timon ke eble mi stumblos sur ‘Ĝi’ kiam mi atingos la tombe

malvarman faŭkon de monto-rubaĵo mi nun memoras.

 

Ŝanceliĝante sur sunkorodita neĝponto, flankensaltante kavernojn en kampoj de

neĝo … la timon kaj nepran urĝecon certigi ke tie sur la glaci’ ‘Ĝi’ estas… kuradon,

faladon, kuradon, saltadon trans verdgorĝ-fendegojn gapantajn, blindigajn mi glitis

ĝis lakto-kolora plendema falo de akvo ĉe la nazego glacieja, trans rokojn

 

amasiĝintajn sur la ĝib-hava moren’, kaj inter fantomajn larikojn sola. Apud lag’

malheliĝa mi malvarmigis la buŝon, tamen ne povis ripozi, kaj daŭre faletis al valo

perdante en marĉo krudega la vojon. Mi ĝojis pro koto sur miaj ŝiritaj botoj,

kiu kaŝis makulojn de lia sang’, sed min frenezigis panik’, odoraĉ’ de la marĉ,

 

kaj purpura lumeto de fungoj krepuske fiaĉaj. Mi elŝanceliĝis ĝis fajro-dezerto,

mispaŝis kaj falis surŝultren kun laŭta ŝirkrio. Komfortis la koron ekscii ke mi

doloras, sed svenis mi ne kaj ne povis halti dum supre pendiĝis montĉen’ de l’

Segilo. En nigra mallumo mi serĉis apud rivereto la vojon kaj trovis.

 

Limako alŝprucis piedojn kaj en la naztruoj denove leviĝis aĉeco.

Malsupren mi ĵetis min voje. Ia besto ekkriis malantaŭ mi inter la arboj.

Finfine mi vidis lumeton de tendoj kaj mian rakonton balbutis.

Mi diris ke rekte ĝis glaciamaso li falis.

 

Oni trovis lin tie… Nun nur nescivolaj nubetoj

kaj l’suno restadas ĉirkaŭe, la signojn vidante de tiu tag’ sur la breto

de l’ Fingro, tiu tago, la lasta de mia junec’,

sur la lasta el niaj montopintoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pingback: cleantalkorg2.ru
 2. Pingback: film
 3. Pingback: film.8filmov.ru
 4. Pingback: web
 5. Pingback: revatio
 6. Pingback: stats
 7. Pingback: stromectol 12mg
 8. Pingback: viagra
 9. Pingback: site
 10. Pingback: sildenafil
 11. Pingback: Link
 12. Pingback: meritroyalbet
 13. Pingback: netstate.ru
 14. Pingback: Psychologists
 15. Pingback: D6tuzANh
 16. Pingback: qQ8KZZE6
 17. Pingback: DPTPtNqS
 18. Pingback: bahis siteleri
 19. Pingback: eurocasino
 20. Pingback: madridbet
 21. Pingback: stromectol merck
 22. Pingback: cialis pill
 23. Pingback: cost of viagra
 24. Pingback: buy canadian drugs
 25. Pingback: Bubble hash
 26. Pingback: Litto
 27. Pingback: Moroccan hash
 28. Pingback: Bubble hash
 29. Pingback: Haupia strain
 30. Pingback: stromectol cvs
 31. Pingback: Haupia strain
 32. Pingback: HomePage
 33. Pingback: Canada
 34. Pingback: cash for cars
 35. Pingback: clomid in india
 36. Pingback: Google
 37. Pingback: walmart cialis
 38. Pingback: clomid tablets
 39. Pingback: holandalucia
 40. Pingback: the stock market
 41. Pingback: cock sleeve
 42. Pingback: Takeout Food
 43. Pingback: junk cars
 44. Pingback: visit website
 45. Pingback: covid ivermectin
 46. Pingback: Glock 48
 47. Pingback: Uganda safari tour
 48. Pingback: 5.56 green tips
 49. Pingback: bakery packaging
 50. Pingback: buy ivermectin uk
 51. Pingback: Beretta 92fs
 52. Pingback: lonka
 53. Pingback: pc games download
 54. Pingback: gambling
 55. Pingback: glo carts fake
 56. Pingback: sex toys for men
 57. Pingback: ivermectin dog
 58. Pingback: okmeydani escort
 59. Pingback: ivermectin nz
 60. Pingback: ivermectin buy uk
 61. Pingback: celebrex 200 ml
 62. Pingback: ivermectin topical
 63. Pingback: cialis price
 64. Pingback: krt thc carts
 65. Pingback: ivermectin 3mg
 66. Pingback: azithromycin oel
 67. Pingback: generic stromectol
 68. Pingback: 3tripadvisor
 69. Pingback: best male stroker
 70. Pingback: molnupiravir india
 71. Pingback: Herbal Incense
 72. Pingback: glock 43x
 73. Pingback: Hk vp9
 74. Pingback: scrap car removal
 75. Pingback: buy stromectol
 76. Pingback: ivermectin otc
 77. Pingback: stromectol price
 78. Pingback: Anonymous
 79. Pingback: gastro health
 80. Pingback: ivermectin nz
 81. Pingback: stromectol brand
 82. Pingback: Anonymous
 83. Pingback: ivermectin 2%
 84. Pingback: latisse
 85. Pingback: zanaflex 5.2
 86. Pingback: Anonymous
 87. Pingback: nolvadex sale
 88. Pingback: olumiant
 89. Pingback: monapinavir
 90. Pingback: aralen cheap
 91. Pingback: drugs like viagra
 92. Pingback: Levitra
 93. Pingback: - do si dos strain
 94. Pingback: ventolin tablet
 95. Pingback: iwermektyna
 96. Pingback: viagra ohne rezept
 97. Pingback: viagra vs cialis
 98. Pingback: Nimotop
 99. Pingback: cialis 5mg daily
 100. Pingback: online buy cialis
 101. Pingback: pharmacy uk
 102. Pingback: Cytoxan
 103. Pingback: buy ivermectin
 104. Pingback: krt cart
 105. Pingback: stromectol uk buy
 106. Pingback: clit vibrators
 107. Pingback: pills for erection
 108. Pingback: double dildos
 109. Pingback: meritroyalbet
 110. Pingback: Wr250r
 111. Pingback: anal butt plugs
 112. Pingback: meritroyalbet
 113. Pingback: meritking
 114. Pingback: Home Improvement
 115. Pingback: Monkeys for sale
 116. Pingback: Buy Opana Online
 117. Pingback: stromectol tablets
 118. Pingback: eurocasino
 119. Pingback: Source
 120. Pingback: eurocasino
 121. Pingback: meritroyalbet
 122. Pingback: madridbet
 123. Pingback: eurocasino
 124. Pingback: uca.com.vn
 125. Pingback: ivermectin usa
 126. Pingback: elexusbet
 127. Pingback: meritking
 128. Pingback: taurus g3 for sale
 129. Pingback: stiiizy flavors
 130. Pingback: sig legion
 131. Pingback: stiiizy store
 132. Pingback: payday loans
 133. Pingback: 17 hmr pistol
 134. Pingback: Buy Weed Online
 135. Pingback: kimber guns usa
 136. Pingback: ecigarettes
 137. Pingback: buy cialis online
 138. Pingback: beretta 22 handgun
 139. Pingback: Spore Syringe
 140. Pingback: bemyfamily
 141. Pingback: dojin work
 142. Pingback: portable generator
 143. Pingback: vape juice
 144. Pingback: bart carts
 145. Pingback: valtrex discount
 146. Pingback: TÜM HABERLER
 147. Pingback: zithromax 200mg
 148. Pingback: ventolin proventil
 149. Pingback: modafinil 200 mg
 150. Pingback: deltasone cost
 151. Pingback: furosemide pills
 152. Pingback: cost of zithromax
 153. Pingback: modafinil migraine
 154. Pingback: prednisone canada
 155. Pingback: chloroquine tablet
 156. Pingback: gabapentin online
 157. Pingback: viagra price
 158. Pingback: cheap lasix 40 mg
 159. Pingback: amoxicillin pill
 160. Pingback: ivermectin drug
 161. Pingback: happyLuke
 162. Pingback: learn more
 163. Pingback: oris discount code
 164. Pingback: best male stokers
 165. Pingback: pocket masturbator
 166. Pingback: ormanda sikin beni
 167. Pingback: sig sauer pistols
 168. Pingback: raw garden carts
 169. Pingback: beretta guns
 170. Pingback: Uganda Safari
 171. Pingback: kihejo
 172. Pingback: bitcoin
 173. Pingback: dizziness
 174. Pingback: RissMiner
 175. Pingback: prednisone 30
 176. Pingback: learning stocks
 177. Pingback: tamoxifen dosage
 178. Pingback: tamoxifen moa
 179. Pingback: best dumbells
 180. Pingback: gv-rx195p256d-rh
 181. Pingback: ewin chairs
 182. Pingback: m&p subcompact
 183. Pingback: Thc vape oil
 184. Pingback: juul pods
 185. Pingback: cheap ed drugs
 186. Pingback: top shelf weed
 187. Pingback: magic mushrooms
 188. Pingback: magic mushrooms
 189. Pingback: Stiiizy Vape Carts
 190. Pingback: overcoming ed
 191. Pingback: sig p938 for sale
 192. Pingback: aa12 for sale
 193. Pingback: RUNTZ PRE-ROLL
 194. Pingback: web sajtovi
 195. Pingback: cialis online
 196. Pingback: doxy
 197. Pingback: go Africa tours
 198. Pingback: Livestock for sale
 199. Pingback: Buy Guns Online
 200. Pingback: 1
 201. Pingback: sex toy review
 202. Pingback: hand job tips
 203. Pingback: canadian services
 204. Pingback: MESCALINE FOR SALE
 205. Pingback: sertraline liquid
 206. Pingback: Kingpen
 207. Pingback: amando
 208. Pingback: ivermectin lice
 209. Pingback: ivermectin 3 mg
 210. Pingback: 피망슬롯머니
 211. Pingback: 안전사이트
 212. Pingback: best in ottawa
 213. Pingback: male stroker toy
 214. Pingback: w88live
 215. Pingback: sex toy review
 216. Pingback: masturbate
 217. Pingback: download video tw
 218. Pingback: CTRLCOIN
 219. Pingback: film streaming
 220. Pingback: film streaming
 221. Pingback: streamcomplet
 222. Pingback: genc escort
 223. Pingback: adam and eve dildo
 224. Pingback: big dildo
 225. Pingback: handjob stroker
 226. Pingback: prednisone 30
 227. Pingback: ruay vip
 228. Pingback: cialis samples
 229. Pingback: ground leases
 230. Pingback: Male Masturbator
 231. Pingback: in Canada
 232. Pingback: male stroker toy
 233. Pingback: vibrator for women
 234. Pingback: remote underwear
 235. Pingback: fun88
 236. Pingback: Restaurants
 237. Pingback: ivermectin generic
 238. Pingback: mersin escort
 239. Pingback: gay sex toy
 240. Pingback: Shrooms Vancouver
 241. Pingback: zeytinburnu escort
 242. Pingback: bostanci escort
 243. Pingback: cleaning sex toys
 244. Pingback: best male stroker
 245. Pingback: sex toys for men
 246. Pingback: happyluke ?????
 247. Pingback: tourism
 248. Pingback: sariyer escort
 249. Pingback: free audible books
 250. Pingback: penis enlargement
 251. Pingback: butterfly vibrator
 252. Pingback: best male strokers
 253. Pingback: visit website
 254. Pingback: Computerreparatur
 255. Pingback: cialis 20 mg cost
 256. Pingback: Crack For Sale
 257. Pingback: self healing
 258. Pingback: canada pharmacy
 259. Pingback: buy glo carts
 260. Pingback: order kush online
 261. Pingback: Discreet gun shop
 262. Pingback: HBCUEX
 263. Pingback: software reviewer
 264. Pingback: Canadian service
 265. Pingback: best sex toys
 266. Pingback: cialis mg
 267. Pingback: buy cialis 36 hour
 268. Pingback: painted sheds
 269. Pingback: Elliptical
 270. Pingback: Best Exotic Pets
 271. Pingback: Thc Cartridge
 272. Pingback: Sig M18
 273. Pingback: Roofing Services
 274. Pingback: Canada Pharmacy
 275. Pingback: maltepe escort
 276. Pingback: escort bayan
 277. Pingback: MILF Porn Land
 278. Pingback: best ed treatments
 279. Pingback: ivermectin lice
 280. Pingback: MUT
 281. Pingback: ivermectin iv
 282. Pingback: Investor obligasi
 283. Pingback: glo carts
 284. Pingback: ivermectin 200mg
 285. Pingback: abc rifle company
 286. Pingback: guns for sale
 287. Pingback: tiktok followers
 288. Pingback: buy weed
 289. Pingback: buy weed online
 290. Pingback: Seattle Weekly
 291. Pingback: buy weed
 292. Pingback: buy weed online
 293. Pingback: BUY THC JUICE VAPE
 294. Pingback: clit massager
 295. Pingback: bachelor's degree
 296. Pingback: delta 8 THC
 297. Pingback: THC Gummies
 298. Pingback: the best ed drug
 299. Pingback: carvedilol uses
 300. Pingback: finasteride 1 mg
 301. Pingback: cialis mastercard
 302. Pingback: viagra cost
 303. Pingback: best delta 8
 304. Pingback: best kratom
 305. Pingback: kratom capsules
 306. Pingback: viagra results
 307. Pingback: Google
 308. Pingback: ATTA MACHINE
 309. Pingback: software review
 310. Pingback: PARROTS FOR SALE
 311. Pingback: Dank Vapes
 312. Pingback: viagra amazon
 313. Pingback: male ed pills
 314. Pingback: Google
 315. Pingback: drug medication
 316. Pingback: best ed medication
 317. Pingback: buy cialis 36 hour
 318. Pingback: buy cialis now
 319. Pingback: buy united kingdom
 320. Pingback: buy united kingdom
 321. Pingback: cheap viagra
 322. Pingback: find cheap online
 323. Pingback: cialis 20 mg cost
 324. Pingback: dapoxetine fda
 325. Pingback: cialis soft tablet
 326. Pingback: propecia 1mg
 327. Pingback: propecia cost
 328. Pingback: clomid online
 329. Pingback: paxil at night
 330. Pingback: usa tadalafil
 331. Pingback: buy neurontin
 332. Pingback: cheap ed pills usa
 333. Pingback: synthroid 175
 334. Pingback: price of diflucan
 335. Pingback: clomid ttc
 336. Pingback: clotrimazole cheap
 337. Pingback: how much is viagra
 338. Pingback: cost of albuterol
 339. Pingback: zithromax z pak
 340. Pingback: viagra 100mg price
 341. Pingback: amoxicillin 300 mg
 342. Pingback: oral prednisone
 343. Pingback: research writing
 344. Pingback: comprar viagra
 345. Pingback: cialis reps
 346. Pingback: what is cialis
 347. Pingback: viagra canada
 348. Pingback: tadalafil cialis
 349. Pingback: cialis
 350. Pingback: buy cipro
 351. Pingback: generic cipro
 352. Pingback: lasix tablet
 353. Pingback: pills for ed
 354. Pingback: sigavxux
 355. Pingback: tadalafil
 356. Pingback: the best ed pill
 357. Pingback: estradiol canada
 358. Pingback: rhyxulkl
 359. Pingback: 141generic2Exare
 360. Pingback: cialis
 361. Pingback: genericVGR
 362. Pingback: phenytoin coupon
 363. Pingback: fluconazole prices
 364. Pingback: black cialis sale
 365. Pingback: viagra online
 366. Pingback: sildenafil 60mg
 367. Pingback: tolterodine tablet
 368. Pingback: ciprofloxacin cost
 369. Pingback: buy cialis
 370. Pingback: cialis coupon
 371. Pingback: dutasteride uk
 372. Pingback: cheap viagra
 373. Pingback: anastrozole tablet
 374. Pingback: cheap glimepiride
 375. Pingback: zovirax 200mg uk
 376. Pingback: websites
 377. Pingback: zanaflex purchase
 378. Pingback: cheapest tricor
 379. Pingback: toprol 50mg prices
 380. Pingback: spiriva pharmacy
 381. Pingback: seroquel coupon
 382. Pingback: rogaine pills
 383. Pingback: revatio 20 mg otc
 384. Pingback: allegra 2
 385. Pingback: retin-a cream uk
 386. Pingback: allegra daily
 387. Pingback: protonix pills
 388. Pingback: prevacid otc
 389. Pingback: nortriptyline uk
 390. Pingback: viagra coupon
 391. Pingback: canadian pharmacy
 392. Pingback: canada drugs
 393. Pingback: mobic cheap
 394. Pingback: Valtrex
 395. Pingback: order mestinon
 396. Pingback: macrobid coupon
 397. Pingback: luvox 100mg uk
 398. Pingback: page
 399. Pingback: viagra otc
 400. Pingback: buy cialis
 401. Pingback: buy cialis online
 402. Pingback: geodon 40mg prices
 403. Pingback: ed vacuum pump
 404. Pingback: elavil 25mg uk
 405. Pingback: cheapest dramamine
 406. Pingback: viagra sale
 407. Pingback: diamox cheap
 408. Pingback: cymbalta pharmacy
 409. Pingback: viagra
 410. Pingback: cozaar online
 411. Pingback: viagra buy
 412. Pingback: clomid 50mg price
 413. Pingback: Real viagra online
 414. Pingback: 20mg sildenafil
 415. Pingback: best essay writer
 416. Pingback: buy an essay paper
 417. Pingback: viagra new york
 418. Pingback: buy custom essay
 419. Pingback: cbd oil for sale
 420. Pingback: viagra order
 421. Pingback: how to use cbd oil
 422. Pingback: cbd hemp oil
 423. Pingback: cheap payday loans
 424. Pingback: bad credit loans
 425. Pingback: online loans
 426. Pingback: viagra buy
 427. Pingback: car insurance usaa
 428. Pingback: generic cialis
 429. Pingback: viagra coupon
 430. Pingback: slot machine games
 431. Pingback: slots online
 432. Pingback: slot games
 433. Pingback: slot machine
 434. Pingback: hollywood casino
 435. Pingback: cheap ed pills
 436. Pingback: cipro online
 437. Pingback: cheap celexa 10mg
 438. Pingback: online ed pills
 439. Pingback: catapres cost
 440. Pingback: cialis for sale
 441. Pingback: order casodex
 442. Pingback: baclofen 25mg uk
 443. Pingback: viagra alternative
 444. Pingback: buy generic pills
 445. Pingback: cialis questions
 446. Pingback: cheap tadalafil
 447. Pingback: Cialis 80 mg uk
 448. Pingback: generic viagra
 449. Pingback: generic cialis
 450. Pingback: Cialis 80mg uk
 451. Pingback: cheap viagra
 452. Pingback: viagra
 453. Pingback: buy viagra online
 454. Pingback: cialis
 455. Pingback: online casinos
 456. Pingback: tadalafil 20
 457. Pingback: tadalafil tablets
 458. Pingback: liquid tadalafil
 459. Pingback: canadian viagra
 460. Pingback: casino real money
 461. Pingback: buy cialis
 462. Pingback: buy cialis
 463. Pingback: cialis buy
 464. Pingback: generic cialis
 465. Pingback: CafeCasino
 466. Pingback: cialis 5 mg
 467. Pingback: cialis to buy
 468. Pingback: viagra 100mg
 469. Pingback: cash advance
 470. Pingback: instant loans
 471. Pingback: online loans
 472. Pingback: order viagra
 473. Pingback: real money casino
 474. Pingback: vardenafil coupon
 475. Pingback: vardenafil pill
 476. Pingback: Buy cialis
 477. Pingback: online pharmacy
 478. Pingback: cheap cialis
 479. Pingback: viagra 50mg
 480. Pingback: cheap viagra
 481. Pingback: cialis 20
 482. Pingback: cialis otc
 483. Pingback: coupon for cialis
 484. Pingback: viagra sales
 485. Pingback: cialis for sale
 486. Pingback: cialis black
 487. Pingback: US viagra

Comments are closed.