Davido

Betty Salt, kun la helpo de Bill Maier, tradukis tiun cxi poemon de Kanada poeto Earle Birney en 1984. ‘Davido’ estas proza poemo.

 

#1

David’ kaj mi, dum termezurad’ somera

hakis por pag’ vojetojn en val’ dum semajnoj

en moskvit-plendanta aero; sed je semajnfinoj sunbrilaj

ni montojn surgrimpis, por la homamason forlasi, kaj fidisputadon,

 

senspritan pokeron, ronkadon en tendoj fetoraj.

Kaj ĝojon ni sentis pro ĉevalidaj muskoloj,

kaj ĉar laŭ Davido ekzistas por transrigardado la montoj,

ŝtuparo el valoj, kaj paŝoj al rifuĝejoj de l’suno.

#2

Unue Brilmonto…dum long-posttagmezo ni marŝis

ĝis serpentuma lageto, kaj iom post iom la logon

de l’ monto-konuso faceta ni perdis pro la malnete elstaraj

monto-ŝultroj. Preter golfet’ kradrostis ni porko-viandon…,

 

kvazaŭ festonoj la strioj sur forko de poplo…dum la kliniĝo hastema de l’

sunsubiro. Tiam en lanaj kovriloj ni du envolviĝis

dum puŝis malvarme sin pinoj ĉirkaŭaj al steloj.

Tagiĝa nebulo alterne ŝvebadis, kirliĝis, ĝis kiam deklivojn atingis ni

 

super la arboj kaj neĝ-kampojn kvazaŭ fajregojn pro suno-brilego.

Suprenpuŝanta estis la pinto kiel pugno en glaciiĝinta oceanego

da rokoj kiuj kirliĝis en valojn sufiĉe grandegajn por ruli la lunon.

Briletadis la fremda herbaro fore en al oriento malferliĝante.

 

Okcidentflanke tra gruzodeklivo malsupren ni glitis, kaj al mi

klarigis David’ kiel uzi la cedon de gruzo por fari paŝegojn gigantajn

kaj ja nekredeblajn. Memoras mi ke, ĉe la rando larika, transsaltis mi

longan helverdan ondŝaŭmon de juniperetoj for de la vento fluantan.

 

En gencianojn kaj saksifrag-florojn, sur muskon ŝutitan mi falis.

Malhelaj fariĝis abioj kaj venis subita zumado de akvo tranĉile

plonĝanta de klifo filike kaŝita, la falo nebule

ŝprucanta neniel videbla pro ombroj.

#3

Iun dimanĉon ĉe kresto de Monto-Remparo pluv-skvalo nin trafis,

kaj pasis, kaj ni per la fingroj bluiĝantaj kaj per la botnajloj dum horo

senfina tenegis nin, ne kuraĝante movadon ĝis kiam glaci’ vaporiĝis de sur la

ardezo. Davido tiam instruis min kiel rapide la tempo povas pasi

 

per poezi-divenado, nomado de tero-tavoloj, kaj gajaj rakontoj de

lernej-ŝercaĵoj… Pinten ni rampis kaj rajde sidiĝis . Ĝojigis nin

montoĉenaro parada flagita per pajlaj ŝiraĵoj de ŝtormo-nubo.

Estis David’ kiu malrapidante ekvidis for en la sudo, sunbrilan, ĝis nun nemapitan

 

pinton aŭ superpendaĵon de Segilo-Monto hokitan ungege. La Fingro ĝin nomis

Davido. Tiun tagon ni trovis hazarde kranion de kapro sub klifo, kaj ĝiajn

blanketajn apartigitajn ripojn, sur roko firme tenitajn, ĉirkaŭe plumojn silkecajn

de milvoj. Neniam antaŭe mi sciis ke povas glitfali eĉ kapro montara.

#4

Post Mont-Inglismaldi mi nun memoras nur supreniradon daŭran laŭ valo soleca,

vivantan pinon spirale fulmo-cikatran, la tranĉan fajfeton de nevideblaj pikaĵoj,

kaj, en la plej malsupra neĝo, grandegajn spurojn de griza urso. Tie Davido krome

instruis min interpreti koralan skribon en kalkŝtono kaj skarab-sigelon en skist-

argilo de trilobitoj fantomaj… leterojn al hom’ liveritajn el ondoj kambriaj.

#5

De l’ kolo ni provis suprengrimpi Sundancon…malfacila irado.

Ululis aero de niaj piedoj ĝis lag’ papereca sube kaj rokoj ŝmiritaj.

Haltigis nin elpuŝaĵo ĝis kiam Davido, per mano maldekstra,

tenegis krutaĵan fendeton, ĵetis sur rokan langegon pioĉon,

elglitis el ligoj kaj draŝis en spaco longajn krurojn al kresto, tiam ridante,

 

lentugan pojnon etendis kaj min suprentrenis. Rekordon je l’ temp’

ni starigis per ĉi tiu grimpo. Revenante tiun tagon ni trovis

en la herbejo ruĝ-gorĝon flugil-rompitan kaj baraktantan.

Ĝin kaptis mi por poste malsovaĝigi, sed David’ mortigis,

nur dirante, “Cu vi povus ĝin instrui flugi?”

 

#6

Suprengrimpis ni Remparo-Monton en Aŭgusto je la dua fojo. Kaptis

kvin trutetojn ni kaj fritis super balzamina fajr’ ĉe forkoj de la Ŝpruc-Rivero.

La arbaro preskaŭ saltis pro mulcervoj; nuboj ĝin saturis tutan la matenon

ĝis kiam eruptis je tagmezo ekbrilo de pint-cirklo ŝveba. Descendante, helajn

sunvarmegajn frambojn ni kolektis en ĉapelojn, manĝis ilin sub pice’ fortika

?dum hidrarge mustelet’ nin gvatis.

 

#7

Ĉiam pri la Fingro de l’ Segilo hokita, nekonata, ni parolis, ĝis fine la unuan

posttagmezon septembran ni pezmarŝis tra l’ arbaro muskodora, preter marĉ’

tremanta pro rano-kant’, kaj kampis apud lago botelo-verda. Dorm’ ne volis veni pro

spir’ malvarma el glacirivero. Reliefigis lunolum’ la Fingron. Ekstaris ni kaj paŝis

 

preter plumaj larikoj dum la steloj estingiĝis kaj ekruĝiĝis la erik’ modesta

kaj l’ horizonto pulsis pro la ŝvela burĝo de nekredebla sunleviĝo en la

Rokmontaro. Ekrimarkis grandkorn-ŝafojn trans moren’ Davido kaj saltigis ilin per

jodlado reduobligita per remparoj ĝis la pintoj kaj eĉ ĝis la suno.

 

En degel’ matena la glacio fariĝis mond’gluganta de kristalo, de abismegoj

malvarmege bluaj, de ekbrilanataj serakopinakloj kiel verdaj ondoj glaciiĝintaj.

Ĉe la baz’ de l’ Fingro unufoje ni faris provon malsukcesan. Poste movis sin

singarde okcidenten Davido kaj malkovris kamen-tubon. La lastajn tridek metrojn

ni dum horo atakis ĉe rokego vojomanka per ŝultroj kaj genuoj… finsukcese!

 

Tiam, neligitaj, ni starigis rokan piramidon ĉe ‘ pinteto erozianta. Norden mi

rigardis ĝis la brila kojno de giganta Mont-Asinibojn’, pri ten’ nezorga. Glitis unu

pied’. Mi ŝanceliĝis kaj kriis. Tuj brako etendiĝis kaj, firmigante min,

David’ ridetis kun lipoj ŝerco-pretaj.

 

Tiu streĉo grundon pecetigis. For li estis sen eĉ spasmo. Paraliziĝis mi pro

sono’ de raspantaj fingroj kaj botnajloj, glitad’ de ŝtonoj,

la sekundo nura de silent’, obtuza bat’ inkuba.

Tiam sonis nur la vent’ kaj muta bato de kaskadoj nesciantaj.

 

#8

Iel malsuprengrimpis mi la dudek neeblajn metrojn ĝis la bret’, kriante, sed el la

amfiteatro ricevante nur liberigitajn eĥojn, kaj penante ne imagi kion respond’

signifus. Senmova kuŝis li tiel junaspekta suprenturnita strange sendifekta, sed

kruroj disisgitaj sub li apud rekfalo ducent metrojn al glacio. Ŝtopiĝis mia gorĝ’ pro

tiu vido ĉar li ankoraŭ vivis.

 

La okulojn grizajn rektajn li malfermis spasme,”Malsupren…ho, malsupren,”

murmurante. Trapikis lian dorson dent’ kruela de l’ bret’. Mi palpis ĝin ne

komprenante kaj “saĝe ne moviĝu” stulte diris, doloron menciante. Movi ne

eblas…se mi doloron sentus…” Nun ĝis plor’ pikis miajn okulojn hont’.

 

Mi kaŭzris min malbenante, sed li kriis,” Ne! Neniam vin kulpigu, Robĉjo. Mi ne

pied-bazon provis.” Fermis li okulojn kontraŭ rigardeg’ ĉiela.

Mi dume malsekigis liajn lipojn per akvo el la poŝbotel’. kaj ŝiris en striojn

la ĉemizon por viŝeti la kompatindajn manojn disŝiritajn.

 

Tamen, la sango glitis el lia flank’ la ŝtonojn makulante kaj likenojn soifantajn.

Sed mi ne kuraĝis levi lin de la sanga rok’. Li flustris, Robĉjo …”Malsupren!”

Ĉi-foje mi komprenis, mensogis tamen, dirante,”Je noktomezo revenos mi kun

ŝnuroj kaj kun viroj el la tedej’ kaj per brankard’ lulila elportos vin.”

 

Mi sciis ke tagnokto kaj malvarmega ros’ de plua mateno devos pasi antaŭ ol tiaj

homoj, pri mont-grimpad’ malspertaj, eĉ atingos la kamen-tuban supron.

Post tiam, kiom da temp’ al li? Kaj li sciis… eĉ se li vivus ĝis kiam ni venus, la

inferon de postaj horoj de ŝnur-elportad’.

 

Mi apud li sidiĝis kaj flustris, “Ĉesos sangado; vi eltenos.” Li diris,” Eble- por kio?

Radseĝo, Robĉjo?” Febre brilaj okuloj min riproĉis. Mi ne plu povis riagrdi lin kaj

diris, “Do, kun vi mi restos.” Sed pro l’febro nubiĝanta ne respondis li. Konfuzita

fiksrigardis mi la longan valon, tapiŝon el abioj sur kiu etendiĝis kvazaŭ haro

 

brilanta rivereto, dum la suno ĉirkaŭklinigis kaj per lum’ inundis la breton,

muskon, kaj senmovan kiel pupo, Davidon. Ĝibe mi surgenuiĝis por iri,

sed vokis li, la voĉ pro timo akra,”Pro Krist’, malsupren puŝu min! Se nur

moviĝus mi – aŭ mortus!” Ŝvito fluis de lia frunt’, sed nur lia kap’ moviĝis.

 

Flotigis nigre milv’ sur glaci-sulkojn flugilojn. Intermite akvofala murmur’ pro vent’

laŭtiĝis. Altleviĝis la last-artik’ de l’ Fingro tute morna signe alvokante la ĉielon

larĝan, indiferentan. Eĉ en la suno kuŝante malvarmiĝis mi.. kaj sciis ke provis

li pied-bazon. Estis mi kiu ne… La sangan breton mi rigardis kaj foran valon.

En okulojn liajn finfine mi rigardis. Li elspiris, “ Robĉjo, mi petas. Tion por vi mi

farus.”

#9

Ne volas mi memori kiel mi povis suprenserpenti la pinton diablan pro vento,

malsuprengrimpi malplenan abomenon de l’ kamen-tub’, kaj sola venki traverson.

Nur la pulsantan timon ke eble mi stumblos sur ‘Ĝi’ kiam mi atingos la tombe

malvarman faŭkon de monto-rubaĵo mi nun memoras.

 

Ŝanceliĝante sur sunkorodita neĝponto, flankensaltante kavernojn en kampoj de

neĝo … la timon kaj nepran urĝecon certigi ke tie sur la glaci’ ‘Ĝi’ estas… kuradon,

faladon, kuradon, saltadon trans verdgorĝ-fendegojn gapantajn, blindigajn mi glitis

ĝis lakto-kolora plendema falo de akvo ĉe la nazego glacieja, trans rokojn

 

amasiĝintajn sur la ĝib-hava moren’, kaj inter fantomajn larikojn sola. Apud lag’

malheliĝa mi malvarmigis la buŝon, tamen ne povis ripozi, kaj daŭre faletis al valo

perdante en marĉo krudega la vojon. Mi ĝojis pro koto sur miaj ŝiritaj botoj,

kiu kaŝis makulojn de lia sang’, sed min frenezigis panik’, odoraĉ’ de la marĉ,

 

kaj purpura lumeto de fungoj krepuske fiaĉaj. Mi elŝanceliĝis ĝis fajro-dezerto,

mispaŝis kaj falis surŝultren kun laŭta ŝirkrio. Komfortis la koron ekscii ke mi

doloras, sed svenis mi ne kaj ne povis halti dum supre pendiĝis montĉen’ de l’

Segilo. En nigra mallumo mi serĉis apud rivereto la vojon kaj trovis.

 

Limako alŝprucis piedojn kaj en la naztruoj denove leviĝis aĉeco.

Malsupren mi ĵetis min voje. Ia besto ekkriis malantaŭ mi inter la arboj.

Finfine mi vidis lumeton de tendoj kaj mian rakonton balbutis.

Mi diris ke rekte ĝis glaciamaso li falis.

 

Oni trovis lin tie… Nun nur nescivolaj nubetoj

kaj l’suno restadas ĉirkaŭe, la signojn vidante de tiu tag’ sur la breto

de l’ Fingro, tiu tago, la lasta de mia junec’,

sur la lasta el niaj montopintoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pingback: stromectol uk buy
 2. Pingback: clit vibrators
 3. Pingback: pills for erection
 4. Pingback: double dildos
 5. Pingback: meritroyalbet
 6. Pingback: Wr250r
 7. Pingback: anal butt plugs
 8. Pingback: meritroyalbet
 9. Pingback: meritking
 10. Pingback: Home Improvement
 11. Pingback: Monkeys for sale
 12. Pingback: Buy Opana Online
 13. Pingback: stromectol tablets
 14. Pingback: eurocasino
 15. Pingback: Source
 16. Pingback: eurocasino
 17. Pingback: meritroyalbet
 18. Pingback: madridbet
 19. Pingback: eurocasino
 20. Pingback: uca.com.vn
 21. Pingback: ivermectin usa
 22. Pingback: elexusbet
 23. Pingback: meritking
 24. Pingback: taurus g3 for sale
 25. Pingback: stiiizy flavors
 26. Pingback: sig legion
 27. Pingback: stiiizy store
 28. Pingback: payday loans
 29. Pingback: 17 hmr pistol
 30. Pingback: Buy Weed Online
 31. Pingback: kimber guns usa
 32. Pingback: ecigarettes
 33. Pingback: buy cialis online
 34. Pingback: beretta 22 handgun
 35. Pingback: Spore Syringe
 36. Pingback: bemyfamily
 37. Pingback: dojin work
 38. Pingback: portable generator
 39. Pingback: vape juice
 40. Pingback: bart carts
 41. Pingback: valtrex discount
 42. Pingback: TÜM HABERLER
 43. Pingback: zithromax 200mg
 44. Pingback: ventolin proventil
 45. Pingback: modafinil 200 mg
 46. Pingback: deltasone cost
 47. Pingback: furosemide pills
 48. Pingback: cost of zithromax
 49. Pingback: modafinil migraine
 50. Pingback: prednisone canada
 51. Pingback: chloroquine tablet
 52. Pingback: gabapentin online
 53. Pingback: viagra price
 54. Pingback: cheap lasix 40 mg
 55. Pingback: amoxicillin pill
 56. Pingback: ivermectin drug
 57. Pingback: happyLuke
 58. Pingback: learn more
 59. Pingback: oris discount code
 60. Pingback: best male stokers
 61. Pingback: pocket masturbator
 62. Pingback: ormanda sikin beni
 63. Pingback: sig sauer pistols
 64. Pingback: raw garden carts
 65. Pingback: beretta guns
 66. Pingback: Uganda Safari
 67. Pingback: kihejo
 68. Pingback: bitcoin
 69. Pingback: dizziness
 70. Pingback: RissMiner
 71. Pingback: prednisone 30
 72. Pingback: learning stocks
 73. Pingback: tamoxifen dosage
 74. Pingback: tamoxifen moa
 75. Pingback: best dumbells
 76. Pingback: gv-rx195p256d-rh
 77. Pingback: ewin chairs
 78. Pingback: m&p subcompact
 79. Pingback: Thc vape oil
 80. Pingback: juul pods
 81. Pingback: cheap ed drugs
 82. Pingback: top shelf weed
 83. Pingback: magic mushrooms
 84. Pingback: magic mushrooms
 85. Pingback: Stiiizy Vape Carts
 86. Pingback: overcoming ed
 87. Pingback: sig p938 for sale
 88. Pingback: aa12 for sale
 89. Pingback: RUNTZ PRE-ROLL
 90. Pingback: web sajtovi
 91. Pingback: cialis online
 92. Pingback: doxy
 93. Pingback: go Africa tours
 94. Pingback: Livestock for sale
 95. Pingback: Buy Guns Online
 96. Pingback: 1
 97. Pingback: sex toy review
 98. Pingback: hand job tips
 99. Pingback: canadian services
 100. Pingback: MESCALINE FOR SALE
 101. Pingback: sertraline liquid
 102. Pingback: Kingpen
 103. Pingback: amando
 104. Pingback: ivermectin lice
 105. Pingback: ivermectin 3 mg
 106. Pingback: 피망슬롯머니
 107. Pingback: 안전사이트
 108. Pingback: best in ottawa
 109. Pingback: male stroker toy
 110. Pingback: w88live
 111. Pingback: sex toy review
 112. Pingback: masturbate
 113. Pingback: download video tw
 114. Pingback: CTRLCOIN
 115. Pingback: film streaming
 116. Pingback: film streaming
 117. Pingback: streamcomplet
 118. Pingback: genc escort
 119. Pingback: adam and eve dildo
 120. Pingback: big dildo
 121. Pingback: handjob stroker
 122. Pingback: prednisone 30
 123. Pingback: ruay vip
 124. Pingback: cialis samples
 125. Pingback: ground leases
 126. Pingback: Male Masturbator
 127. Pingback: in Canada
 128. Pingback: male stroker toy
 129. Pingback: vibrator for women
 130. Pingback: remote underwear
 131. Pingback: fun88
 132. Pingback: Restaurants
 133. Pingback: ivermectin generic
 134. Pingback: mersin escort
 135. Pingback: gay sex toy
 136. Pingback: Shrooms Vancouver
 137. Pingback: zeytinburnu escort
 138. Pingback: bostanci escort
 139. Pingback: cleaning sex toys
 140. Pingback: best male stroker
 141. Pingback: sex toys for men
 142. Pingback: happyluke ?????
 143. Pingback: tourism
 144. Pingback: sariyer escort
 145. Pingback: free audible books
 146. Pingback: penis enlargement
 147. Pingback: butterfly vibrator
 148. Pingback: best male strokers
 149. Pingback: visit website
 150. Pingback: Computerreparatur
 151. Pingback: cialis 20 mg cost
 152. Pingback: Crack For Sale
 153. Pingback: self healing
 154. Pingback: canada pharmacy
 155. Pingback: buy glo carts
 156. Pingback: order kush online
 157. Pingback: Discreet gun shop
 158. Pingback: HBCUEX
 159. Pingback: software reviewer
 160. Pingback: Canadian service
 161. Pingback: best sex toys
 162. Pingback: cialis mg
 163. Pingback: buy cialis 36 hour
 164. Pingback: painted sheds
 165. Pingback: Elliptical
 166. Pingback: Best Exotic Pets
 167. Pingback: Thc Cartridge
 168. Pingback: Sig M18
 169. Pingback: Roofing Services
 170. Pingback: Canada Pharmacy
 171. Pingback: maltepe escort
 172. Pingback: escort bayan
 173. Pingback: MILF Porn Land
 174. Pingback: best ed treatments
 175. Pingback: ivermectin lice
 176. Pingback: MUT
 177. Pingback: ivermectin iv
 178. Pingback: Investor obligasi
 179. Pingback: glo carts
 180. Pingback: ivermectin 200mg
 181. Pingback: abc rifle company
 182. Pingback: guns for sale
 183. Pingback: tiktok followers
 184. Pingback: buy weed
 185. Pingback: buy weed online
 186. Pingback: Seattle Weekly
 187. Pingback: buy weed
 188. Pingback: buy weed online
 189. Pingback: BUY THC JUICE VAPE
 190. Pingback: clit massager
 191. Pingback: bachelor's degree
 192. Pingback: delta 8 THC
 193. Pingback: THC Gummies
 194. Pingback: the best ed drug
 195. Pingback: carvedilol uses
 196. Pingback: finasteride 1 mg
 197. Pingback: cialis mastercard
 198. Pingback: viagra cost
 199. Pingback: best delta 8
 200. Pingback: best kratom
 201. Pingback: kratom capsules
 202. Pingback: viagra results
 203. Pingback: Google
 204. Pingback: ATTA MACHINE
 205. Pingback: software review
 206. Pingback: PARROTS FOR SALE
 207. Pingback: Dank Vapes
 208. Pingback: viagra amazon
 209. Pingback: male ed pills
 210. Pingback: Google
 211. Pingback: drug medication
 212. Pingback: best ed medication
 213. Pingback: buy cialis 36 hour
 214. Pingback: buy cialis now
 215. Pingback: buy united kingdom
 216. Pingback: buy united kingdom
 217. Pingback: cheap viagra
 218. Pingback: find cheap online
 219. Pingback: cialis 20 mg cost
 220. Pingback: dapoxetine fda
 221. Pingback: cialis soft tablet
 222. Pingback: propecia 1mg
 223. Pingback: propecia cost
 224. Pingback: clomid online
 225. Pingback: paxil at night
 226. Pingback: usa tadalafil
 227. Pingback: buy neurontin
 228. Pingback: cheap ed pills usa
 229. Pingback: synthroid 175
 230. Pingback: price of diflucan
 231. Pingback: clomid ttc
 232. Pingback: clotrimazole cheap
 233. Pingback: how much is viagra
 234. Pingback: cost of albuterol
 235. Pingback: zithromax z pak
 236. Pingback: viagra 100mg price
 237. Pingback: amoxicillin 300 mg
 238. Pingback: oral prednisone
 239. Pingback: research writing
 240. Pingback: comprar viagra
 241. Pingback: cialis reps
 242. Pingback: what is cialis
 243. Pingback: viagra canada
 244. Pingback: tadalafil cialis
 245. Pingback: cialis
 246. Pingback: buy cipro
 247. Pingback: generic cipro
 248. Pingback: lasix tablet
 249. Pingback: pills for ed
 250. Pingback: sigavxux
 251. Pingback: tadalafil
 252. Pingback: the best ed pill
 253. Pingback: estradiol canada
 254. Pingback: rhyxulkl
 255. Pingback: 141generic2Exare
 256. Pingback: cialis
 257. Pingback: genericVGR
 258. Pingback: phenytoin coupon
 259. Pingback: fluconazole prices
 260. Pingback: black cialis sale
 261. Pingback: viagra online
 262. Pingback: sildenafil 60mg
 263. Pingback: tolterodine tablet
 264. Pingback: ciprofloxacin cost
 265. Pingback: buy cialis
 266. Pingback: cialis coupon
 267. Pingback: dutasteride uk
 268. Pingback: cheap viagra
 269. Pingback: anastrozole tablet
 270. Pingback: cheap glimepiride
 271. Pingback: zovirax 200mg uk
 272. Pingback: websites
 273. Pingback: zanaflex purchase
 274. Pingback: cheapest tricor
 275. Pingback: toprol 50mg prices
 276. Pingback: spiriva pharmacy
 277. Pingback: seroquel coupon
 278. Pingback: rogaine pills
 279. Pingback: revatio 20 mg otc
 280. Pingback: allegra 2
 281. Pingback: retin-a cream uk
 282. Pingback: allegra daily
 283. Pingback: protonix pills
 284. Pingback: prevacid otc
 285. Pingback: nortriptyline uk
 286. Pingback: viagra coupon
 287. Pingback: canadian pharmacy
 288. Pingback: canada drugs
 289. Pingback: mobic cheap
 290. Pingback: Valtrex
 291. Pingback: order mestinon
 292. Pingback: macrobid coupon
 293. Pingback: luvox 100mg uk
 294. Pingback: page
 295. Pingback: viagra otc
 296. Pingback: buy cialis
 297. Pingback: buy cialis online
 298. Pingback: geodon 40mg prices
 299. Pingback: ed vacuum pump
 300. Pingback: elavil 25mg uk
 301. Pingback: cheapest dramamine
 302. Pingback: viagra sale
 303. Pingback: diamox cheap
 304. Pingback: cymbalta pharmacy
 305. Pingback: viagra
 306. Pingback: cozaar online
 307. Pingback: viagra buy
 308. Pingback: clomid 50mg price
 309. Pingback: Real viagra online
 310. Pingback: 20mg sildenafil
 311. Pingback: best essay writer
 312. Pingback: buy an essay paper
 313. Pingback: viagra new york
 314. Pingback: buy custom essay
 315. Pingback: cbd oil for sale
 316. Pingback: viagra order
 317. Pingback: how to use cbd oil
 318. Pingback: cbd hemp oil
 319. Pingback: cheap payday loans
 320. Pingback: bad credit loans
 321. Pingback: online loans
 322. Pingback: viagra buy
 323. Pingback: car insurance usaa
 324. Pingback: generic cialis
 325. Pingback: viagra coupon
 326. Pingback: slot machine games
 327. Pingback: slots online
 328. Pingback: slot games
 329. Pingback: slot machine
 330. Pingback: hollywood casino
 331. Pingback: cheap ed pills
 332. Pingback: cipro online
 333. Pingback: cheap celexa 10mg
 334. Pingback: online ed pills
 335. Pingback: catapres cost
 336. Pingback: cialis for sale
 337. Pingback: order casodex
 338. Pingback: baclofen 25mg uk
 339. Pingback: viagra alternative
 340. Pingback: buy generic pills
 341. Pingback: cialis questions
 342. Pingback: cheap tadalafil
 343. Pingback: Cialis 80 mg uk
 344. Pingback: generic viagra
 345. Pingback: generic cialis
 346. Pingback: Cialis 80mg uk
 347. Pingback: cheap viagra
 348. Pingback: viagra
 349. Pingback: buy viagra online
 350. Pingback: cialis
 351. Pingback: online casinos
 352. Pingback: tadalafil 20
 353. Pingback: tadalafil tablets
 354. Pingback: liquid tadalafil
 355. Pingback: canadian viagra
 356. Pingback: casino real money
 357. Pingback: buy cialis
 358. Pingback: buy cialis
 359. Pingback: cialis buy
 360. Pingback: generic cialis
 361. Pingback: CafeCasino
 362. Pingback: cialis 5 mg
 363. Pingback: cialis to buy
 364. Pingback: viagra 100mg
 365. Pingback: cash advance
 366. Pingback: instant loans
 367. Pingback: online loans
 368. Pingback: order viagra
 369. Pingback: real money casino
 370. Pingback: vardenafil coupon
 371. Pingback: vardenafil pill
 372. Pingback: Buy cialis
 373. Pingback: online pharmacy
 374. Pingback: cheap cialis
 375. Pingback: viagra 50mg
 376. Pingback: cheap viagra
 377. Pingback: cialis 20
 378. Pingback: cialis otc
 379. Pingback: coupon for cialis
 380. Pingback: viagra sales
 381. Pingback: cialis for sale
 382. Pingback: cialis black
 383. Pingback: US viagra

Comments are closed.